งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สำหรับช่วงอายุหนึ่งของคน General Life Table เฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุเดียวกัน ตั้งแต่คนนั้นเกิด ตาย 2. ตารางชีพปัจจุบัน Current Life Table คำนวณจากการใช้ค่าอัตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สำหรับช่วงอายุหนึ่งของคน General Life Table เฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุเดียวกัน ตั้งแต่คนนั้นเกิด ตาย 2. ตารางชีพปัจจุบัน Current Life Table คำนวณจากการใช้ค่าอัตรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. สำหรับช่วงอายุหนึ่งของคน General Life Table เฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุเดียวกัน ตั้งแต่คนนั้นเกิด ตาย 2. ตารางชีพปัจจุบัน Current Life Table คำนวณจากการใช้ค่าอัตรา ตามหมวดอายุ ตารางตัวเลข แสดงอายุขัยเฉลี่ยและโอกาสที่จะตายในแต่ละ อายุขัยของประชากรกลุ่มหนึ่ง แบ่งเป็น ต ารางชีพ Life Tables

2 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540 ตารางชีพแบบ อบริดจ์สำหรับประชากรของประเทศไทย ทั่วราชอาณาจักร พ. ศ. 2538-39 ABRIDGED LIFE TABLE FOR POPULATION IN THAILAND : 1995-96

3 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540 ตารางชีพแบบ อบริดจ์สำหรับประชากรของประเทศไทย ทั่วราชอาณาจักร พ. ศ. 2538-39 ( ต่อ ) ABRIDGED LIFE TABLE FOR POPULATION IN THAILAND : 1995-96 (Contd.)

4 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( ทั่วราชอาณาจักร ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (Whole Kingdom)

5 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( ทั่วราชอาณาจักร ) ( ต่อ ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (Whole Kingdom) (Contd.)

6 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( กรุงเทพมหานคร ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (Bangkok METROPOLIS)

7 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( กรุงเทพมหานคร ) ( ต่อ ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (Bangkok METROPOLIS) (Contd.)

8 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( ภาคกลาง ไม่รวม กทม.) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (CENTRAL REGION EXCLUD.BKK)

9 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( ภาคกลาง ไม่รวม กทม.) ( ต่อ ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (CENTRAL REGION EXCLUD.BKK) (Contd.)

10 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( ภาคเหนือ ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (NORTHERN REGION)

11 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( ภาคเหนือ ) ( ต่อ ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (NORTHERN REGION) (Contd.)

12 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (NORTHEASTERN REGION)

13 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ( ต่อ ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (NORTHEASTERN REGION) (Contd.)

14 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( ภาคใต้ ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (SOUTHERN REGION)

15 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 ( ภาคใต้ ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (SOUTHERN REGION)

16 จำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประมาณว่าบุคคลหนึ่งจะมีอายุอยู่ต่อไป ( เป็นการเปลี่ยนแปลงภาวะการตายเมื่อบุคคลอายุมากขึ้น ) อ ายุขัยเฉลี่ย Life Expectancy


ดาวน์โหลด ppt 1. สำหรับช่วงอายุหนึ่งของคน General Life Table เฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุเดียวกัน ตั้งแต่คนนั้นเกิด ตาย 2. ตารางชีพปัจจุบัน Current Life Table คำนวณจากการใช้ค่าอัตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google