งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางชีพ Life Tables ตารางตัวเลข แสดงอายุขัยเฉลี่ยและโอกาสที่จะตายในแต่ละ อายุขัยของประชากรกลุ่มหนึ่ง แบ่งเป็น 1. สำหรับช่วงอายุหนึ่งของคน General.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางชีพ Life Tables ตารางตัวเลข แสดงอายุขัยเฉลี่ยและโอกาสที่จะตายในแต่ละ อายุขัยของประชากรกลุ่มหนึ่ง แบ่งเป็น 1. สำหรับช่วงอายุหนึ่งของคน General."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางชีพ Life Tables ตารางตัวเลข แสดงอายุขัยเฉลี่ยและโอกาสที่จะตายในแต่ละ อายุขัยของประชากรกลุ่มหนึ่ง แบ่งเป็น 1. สำหรับช่วงอายุหนึ่งของคน General Life Table เฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุเดียวกัน ตั้งแต่คนนั้นเกิด ตาย 2. ตารางชีพปัจจุบัน Current Life Table คำนวณจากการใช้ค่าอัตรา ตามหมวดอายุ

2 ตารางชีพแบบ อบริดจ์สำหรับประชากรของประเทศไทย ทั่วราชอาณาจักร พ. ศ
ตารางชีพแบบ อบริดจ์สำหรับประชากรของประเทศไทย ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ ABRIDGED LIFE TABLE FOR POPULATION IN THAILAND : ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540

3 ตารางชีพแบบ อบริดจ์สำหรับประชากรของประเทศไทย ทั่วราชอาณาจักร พ. ศ
ตารางชีพแบบ อบริดจ์สำหรับประชากรของประเทศไทย ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ (ต่อ) ABRIDGED LIFE TABLE FOR POPULATION IN THAILAND : (Contd.) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540

4 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2545 (ทั่วราชอาณาจักร)
Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (Whole Kingdom) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

5 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ
ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ (ทั่วราชอาณาจักร) (ต่อ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (Whole Kingdom) (Contd.) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

6 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2545 (กรุงเทพมหานคร)
Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (Bangkok METROPOLIS) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

7 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2545 (กรุงเทพมหานคร) (ต่อ)
Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (Bangkok METROPOLIS) (Contd.) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

8 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2545 (ภาคกลาง ไม่รวม กทม.)
Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (CENTRAL REGION EXCLUD.BKK) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

9 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ. 2545 (ภาคกลาง ไม่รวม กทม
ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ (ภาคกลาง ไม่รวม กทม.) (ต่อ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (CENTRAL REGION EXCLUD.BKK) (Contd.) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

10 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2545 (ภาคเหนือ)
Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (NORTHERN REGION) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

11 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2545 (ภาคเหนือ) (ต่อ)
Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (NORTHERN REGION) (Contd.) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

12 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ
ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (NORTHEASTERN REGION) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

13 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ. ศ
ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ต่อ) Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (NORTHEASTERN REGION) (Contd.) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

14 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2545 (ภาคใต้)
Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (SOUTHERN REGION) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

15 ตารางชีพแบบย่อ จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ พ.ศ. 2545 (ภาคใต้)
Abridged Life Table by Sex and Age Group : 2002 (SOUTHERN REGION) ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2547

16 อายุขัยเฉลี่ย Life Expectancy
จำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประมาณว่าบุคคลหนึ่งจะมีอายุอยู่ต่อไป ( เป็นการเปลี่ยนแปลงภาวะการตายเมื่อบุคคลอายุมากขึ้น )


ดาวน์โหลด ppt ตารางชีพ Life Tables ตารางตัวเลข แสดงอายุขัยเฉลี่ยและโอกาสที่จะตายในแต่ละ อายุขัยของประชากรกลุ่มหนึ่ง แบ่งเป็น 1. สำหรับช่วงอายุหนึ่งของคน General.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google