งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวการงาน ( มีการจ้างงาน ไร้อาชีพ เป็นทหาร ) อาชีพ ลักษณะงาน ( ลักษณะอุตสาหกรรม ) ลักษณะการจ้างงาน ( การจ้างงานโดย ภาคเอกชน รัฐบาล ส่วนบุคคล หรือ ในครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวการงาน ( มีการจ้างงาน ไร้อาชีพ เป็นทหาร ) อาชีพ ลักษณะงาน ( ลักษณะอุตสาหกรรม ) ลักษณะการจ้างงาน ( การจ้างงานโดย ภาคเอกชน รัฐบาล ส่วนบุคคล หรือ ในครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวการงาน ( มีการจ้างงาน ไร้อาชีพ เป็นทหาร ) อาชีพ ลักษณะงาน ( ลักษณะอุตสาหกรรม ) ลักษณะการจ้างงาน ( การจ้างงานโดย ภาคเอกชน รัฐบาล ส่วนบุคคล หรือ ในครอบครัว ) สถานที่ทำงาน การคมนาคม รายได้ ก ลุ่มเศรษฐกิจ

2 ปิ รามิดประชากร Population Pyramid คือ การกระจายตัว ของประชากร ตามอายุและเพศ

3 ลั กษณะทั่วไป 3 แบบ 1. แบบฐานขยาย - มีประชากรกลุ่มอายุน้อย เป็นจำนวนมาก 2. แบบฐานแคบ - มีประชากรกลุ่ม อายุน้อยไม่มาก 3. แบบคงที่ - ประชากร ในกลุ่ม อายุต่างๆ มี พอๆ กัน

4 ก ารสร้างปิรามิด 1. ใช้จำนวนประชากร Absolute numbers 2. ใช้สัดส่วน Proportion

5 รู ปแบบของปิรามิดมี 5 แบบ

6 1. ฐานกว้างเข้าหาปลายรูป = อัตราเกิดสูง อัตราตายสูง มี ช่วงคนเป็นภาระสูง ก ารแปลความจากปิรามิด ประชากร

7 2. ฐานกว้างมากกว่าแบบที่ 1 คอดเรียว หาส่วนยอดแหลม = การเพิ่มของประชากรเร็วมาก ( เพราะการตายของทารกอายุ ต่ำกว่า 1 ปี ลดลง แต่อัตราเกิดไม่ลดลง ทำให้ ประชากรเพิ่มมาก ) ช่วงอายุกลาง การ เพิ่มลดลง เพราะการตายลดลง อัตราส่วนพึ่งพิงสูงสุด พบใน ฟิลิปปินส์ บราซิล เม็กซิโก

8 3. รูปคล้าย รวงผึ้ง = อัตราเกิดต่ำเพราะฐานแคบ และ ภาวะการตายต่ำ ทำให้ช่วงกลาง มี ประชากรมาก อัตราส่วนพึ่งพิงมีเฉพาะ ผู้สูงอายุ พบในยุโรป

9 4. รูปคล้าย ระฆัง = อัตราตายต่ำ ต่อมาอัตราเกิดเพิ่มแต่ อัตราตายยังต่ำ ประชากรเพิ่มช่วงอายุกลาง จะคล้ายแบบ ที่ 3 ในอนาคต อัตราส่วนพึ่งพิงมีเฉพาะกลุ่มเด็ก พบใน สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา

10 5. อัตราเกิดลดลงอย่างรวดเร็ว และ ถ้าลดลงอีกฐานจะแคบเข้า อัตรา ตายต่ำ พบในญี่ปุ่น

11 Figure 2.1 Figure 2.1 : Population Pyramid for Australia June 1977 Figure 2.2 Figure 2.2 : Population Pyramid For Australia (1961 Census) and West Malaysia (1957 Census)

12 Figure 7.2 Figure 7.2 : Age sex distribution of female stable populations with high mortality (e 0 = 40) and low mortality (e 0 = 70) and rates of growth r = 0, 1 and 2% p.a.

13 ตั วอย่างปิรามิดลักษณะต่างๆ

14 โครงสร้างทางอายุและเพศ ( ปิรามิดประชากร )

15 Figure 19-3 Figure 19-3 : Population Structure of Developing and Developed Regions of the World

16 Figure 2.3 Figure 2.3 : Population pyramid for West Germany (1972)

17 Figure 8.3 Figure 8.3 : Age Pyramid in Different Areas of San Diego (1970)

18

19 ภาวะการเจริญพันธุ์ (Fertility) คือ จำนวนบุตรที่เกิดจริงของบุคคล องค์ประกอบสำคัญของภาวะการเจริญพันธุ์ 1. ความสามารถในการมีบุตร Fecundity 2. การเป็นหมัน Sterility

20 1. อัตราเกิด ( CBR ) = จำนวนทารกที่เกิดมีชีพ จำนวนประชากรกลางปี 2. CWR = อัตราส่วนเด็กต่อสตรี Child Woman Ratio = เด็กอายุ 0 - 4 สตรี อายุ 15 - 49 3. GFR = จำนวนการเกิดทั้งหมด จำนวนสตรีที่มีอายุ 15 - 49 ก ารคำนวณภาวะเจริญพันธุ์ x 1,000

21 4. Age - Specific fertility อัตราการเจริญพันธุ์ตามรายอายุ 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 คือ การแบ่งสตรีเป็นหมวดโดยใช้ความแตกต่าง 5 ปี

22 ตัวอย่าง = จำนวนเด็กที่เกิดจากสตรี 20 - 24 จำนวนสตรีในกลุ่ม 20 - 24 Asf = จำนวนการเกิดจากสตรีในกลุ่มอายุหนึ่ง จำนวนสตรีที่มีอายุในกลุ่มเดียวกัน x 1,000

23 5. อัตราเจริญพันธุ์รวมยอด ( Total fertility rate ) จำนวนบุตรที่เกิดรอดโดยเฉลี่ยจากสตรีคนหนึ่ง หรือ กลุ่มหนึ่ง คำนวณจากวิธีที่ 4 ทั้ง 7 กลุ่ม มาคูณกับ 5 ตั วอย่าง 15 - 19 120 20 - 21 150 25 - 29 200 35 - 39 70 30 - 34 130 40 - 44 50 45 - 49 20 ผลรวมอัตราต่อพัน = 740 = 740 x 5 = 3,7000 หรือ 3.7 ต่อ พัน อายุ อัตราต่อพัน

24 1. อัตราการเกิดอย่างหยาบ Crude Birth Rate ( CBR ) 2. อัตราส่วนเด็กต่อสตรี Child Woman Ratio ( CWR ) 0 - 4 ปี = ? 15 - 50 ปี = ? 3. อัตราการเจริญพันธุ์ทั่วไป Growth Fertility rate ( GFR ) 4. อัตราเจริญพันธุ์ตามรายอายุ Age - Specific Fertility ( ASF ) 5. อัตราการเจริญพันธุ์รวบยอด Total Fertility Rate ( TFR )

25 6. อัตราเกิดทดแทนรวม Growth Reproductive Rate Gross - Net GRR = TFR x bf B bf = จำนวนเด็กที่เกิดเพศหญิง B = จำนวนเด็กที่เกิดทั้งหมดในปีเดียวกัน

26 ตารางที่ 3 อัตราเจริญพันธุ์ จำแนกตามหมวดอายุของสตรีในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล และทั่วราชอาณาจักร พ. ศ. 2538-39 TABLE 3 AGE-SPECIFIC FERTILITY RATES FOR MUNICIPAL, NON-MUNICIPAL AREAS AND THE WHOLE KINGDOM : 1995-96 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540

27 ตารางที่ 3-1 อัตราเจริญพันธุ์ จำแนกตามหมวดอายุของสตรี จำแนกตามปีสำรวจ TABLE 3-1 AGE-SPECIFIC FERTILITY RATES BY YEAR OF SURVEY ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540

28 ตารางที่ 3-2 อัตราเจริญพันธุ์ทั้งมวล จำแนกตามภาค พ. ศ. 2528-29, 2534 และ พ. ศ. 2538-39 TABLE 3-2 TOTAL FERTILITY RATES BY REGION : 1985-86, AND 1995-96 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540

29 เงื่อนไข - สตรีไม่สามารถมีบุตรได้ทุกคน - สตรีอาจตาย - สตรีอาจไม่แต่งงาน bf x อัตราเกิดตามหมวดอายุของสตรีแต่ละหมวด B อัตราส่วนรอดชีพ ( จำนวนประชากรที่เหลือรอดในกลุ่มเดียวกัน ) อั ตราเกิดทดแทน Net Reproductive Rate x 1,000

30 Figure 6.8 : Crude birth rates among the countries of the world.


ดาวน์โหลด ppt ภาวการงาน ( มีการจ้างงาน ไร้อาชีพ เป็นทหาร ) อาชีพ ลักษณะงาน ( ลักษณะอุตสาหกรรม ) ลักษณะการจ้างงาน ( การจ้างงานโดย ภาคเอกชน รัฐบาล ส่วนบุคคล หรือ ในครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google