งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การวางแผนครอบครัว 2. สถานภาพในสังคม 3. รายได้ อาชีพ และลักษณะของสังคม 4. สิทธิสตรี ( สตรีที่ทำงานมีรายได้ทำให้ตัดสินใจในการมับุตร ) 5. ลดความสนใจเรื่องศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การวางแผนครอบครัว 2. สถานภาพในสังคม 3. รายได้ อาชีพ และลักษณะของสังคม 4. สิทธิสตรี ( สตรีที่ทำงานมีรายได้ทำให้ตัดสินใจในการมับุตร ) 5. ลดความสนใจเรื่องศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การวางแผนครอบครัว 2. สถานภาพในสังคม 3. รายได้ อาชีพ และลักษณะของสังคม 4. สิทธิสตรี ( สตรีที่ทำงานมีรายได้ทำให้ตัดสินใจในการมับุตร ) 5. ลดความสนใจเรื่องศาสนา 6. อัตราการตายลดลงจากภาวะโภชนาการดี 7. เศรษฐกิจดี รายได้ดี และการศึกษาดี ก ารมีภาวะเจริญพันธุ์ลดลง

2 ส าเหตุ การมีภาวะเจริญพันธุ์สูง 1. ความต้องการสมาชิกทดแทนของสังคม 2. ความต้องการที่พึ่งพาของบิดา มารดา 3. ความต้องการบุตรชาย ตามความเชื่อ - ค่านิยม 4. ความเชื่อทางศาสนา ( การทำแท้งเป็นบาป ) ส รุป

3 1. การตายของทารก Infant Mortality = การตายของทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี Neo - natal mortality - ตายภายใน 1 เดือน หลังคลอด 2. การตายก่อนหรือระหว่างคลอด Fetal mortality รวมการแท้ง การทำแท้ง และการเกิดไร้ชีพ Post - neo - natal mortality - ตายหลังจาก 1 เดือน ต่ำกว่า 1 ปี ศั พท์เกี่ยวกับการตาย 3. การตายของมารดา maternal mortality

4 มูลเหตุ Causes of Death 1. ตายโดยธรรมชาติ Endogenous mortality เช่น จากโรคภัย มะเร็ง ความผิดปกติของเส้นเลือด ความพิการของร่างกาย 2. ตายจากสาเหตุอื่น Exogeneous moratality เช่น ตายจากอุบัติเหตุ โรคติดต่อ โรคขาดอาหาร ภ าวะการตาย

5 ภาพความสูญเสียจากเหตุการณ์ Tsunami 26 ธันวาคม 2547

6 Figure 6.3 : Infant mortality rates among the world’s countries.

7 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540 แนวโน้มอัตราการตายของทารก จำแนกตามปีที่สำรวจ TREND OF INFANT MORTALITY RATES BY YEAR OF SURVEY

8 ส าเหตุการตายในประเทศไทย 1. โรคชรา

9 2. โรคหัวใจ

10 3. อุบัติเหตุ

11 4. โรคมะเร็ง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

12 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540 อัตราตาย ตามอันดับสาเหตุการตาย 4 อันดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน ทั่วราชอาณาจักร พ. ศ. 2538-39 และ พ. ศ. 2534 THE FIRST FOUR CAUSE GROUPS OF DEATH RATE (RATE 100,000 POPULATION) FOR THE WHOLE KINGDOM: 1995-96 AND 1991

13 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540 อัตราตาย ตามอันดับสาเหตุการตายสูงสุด 4 อันดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามภาค THE FIRST FOUR CAUSE GROUPS OF DEATH RATE (PER 100,000 POPULATION) BY REGIONS

14 Figure 6.9 : Crude death rates among the countries of the world.

15 1. การคำนวณการตายอย่างหยาบ Crude death Rate CDR = จำนวนการตาย จำนวนประชากร 2. อัตราการตายตามรายอายุ Age - Specific death rate จำนวนการตายของประชากรในหมวดอายุหนึ่ง ๆ จำนวนประชากรกลางปีในกลุ่มเดียวกัน ก ารคำนวณภาวะการตาย x 1,000

16 3. อัตราตายของทารก Infant Mortality Rate จำนวนการตายของทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี จำนวนการเกิดที่ชีพทั้งหมด 4. อัตราการตายของมารดา Maternal Mortality Rate จำนวนการตายของมารดา จำนวนการเกิดชีพ x 1,000


ดาวน์โหลด ppt 1. การวางแผนครอบครัว 2. สถานภาพในสังคม 3. รายได้ อาชีพ และลักษณะของสังคม 4. สิทธิสตรี ( สตรีที่ทำงานมีรายได้ทำให้ตัดสินใจในการมับุตร ) 5. ลดความสนใจเรื่องศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google