งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร
โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ในสัมมนา สสช.เชิงรุก ตอน “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยในรอบ 10 ปี” 5 เมษายน 2550 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

2 แหล่งข้อมูลสำคัญทางประชากรศาสตร์
ทะเบียนราษฎร จดทะเบียนเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ ต่อเนื่อง รายงานยอดจำนวนทุกปี สำมะโนประชากร ลักษณะประชากร ทำทุก 10 ปี การสำรวจสุ่มตัวอย่าง การสำรวจภาวะเจริญพันธุ์ การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ : แหล่งข้อมูลประชากรที่สำคัญ
สำมะโนประชากร การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

4 สำมะโนประชากร SPC พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2499 สสช. พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2507/08 1 พ.ศ. 2517/18 2 พ.ศ. 2528/29 3 พ.ศ. 2538/39 4 พ.ศ. 2548/49 5

5 สำมะโน SPC ขนาด โครงสร้างอายุ/เพศ ลักษณะทางเศรษฐกิจ-สังคม การกระจายตัว
องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร เกิด ตาย ความสมบูรณ์ของการจดทะเบียน

6 SPC : อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ

7 SPC : อัตราเจริญพันธุ์รวม
พ.ศ.

8 อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศอื่น ๆ
Brunei 2.6 China 1.6 Cambodia 4.5 Japan 1.3 E.Timor 6.4 S.Korea 1.2 Indonesia Taiwan Laos 4.8 Sweden 1.7 Malaysia 3.3 U.K. Myanmar 2.7 Switzerland 1.4 Philippines 3.5 USA 2.0 Singapore Canada 1.5 Vietnam 2.2 Thailand

9 SPC : อัตราตายทารก อัตราต่อ 1,000 เกิดมีชีพ พ.ศ.

10 อัตราตายทารกของประเทศอื่น ๆ
อัตราต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย Brunei 8 China 27 Cambodia 95 Japan 2.8 E.Timor 245 S.Korea 5 Indonesia 39 Taiwan 5.4 Laos 96 Sweden 3.1 Malaysia 10 U.K. 5.2 Myanmar 75 Switzerland 4.3 Philippines 29 USA 6.6 Singapore 2 Canada Vietnam 38 Thailand 11.3

11 SPC : “อายุคาดเฉลี่ย” เมื่อแรกเกิด

12 อายุคาดเฉลี่ยของประเทศอื่น ๆ
Brunei 74 China 72 Cambodia 56 Japan 82 E.Timor 55 S.Korea 77 Indonesia 68 Taiwan 76 Laos 54 Sweden 81 Malaysia 73 U.K. 78 Myanmar 60 Switzerland 80 Philippines 70 USA Singapore 79 Canada Vietnam Thailand

13 Population Projection
Fertility ASFR TFR Mortality e0

14 จำนวนประชากรไทยในอนาคต
ล้านคน พ.ศ. ที่มา: พ.ศ จากสำมะโนประชากร พ.ศ จากการฉายภาพประชากรของประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google