งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ในสัมมนา สสช.เชิงรุก ตอน “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรไทยในรอบ 10 ปี” 5 เมษายน 2550 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

2 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University แหล่งข้อมูลสำคัญทางประชากรศาสตร์ ทะเบียนราษฎร จดทะเบียนเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ ต่อเนื่อง รายงานยอดจำนวนทุกปี สำมะโนประชากร ลักษณะประชากร ทำทุก 10 ปี การสำรวจสุ่มตัวอย่าง การสำรวจภาวะเจริญพันธุ์ การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University สำนักงานสถิติแห่งชาติ : แหล่งข้อมูลประชากรที่สำคัญ สำมะโนประชากร การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University สำมะโนประชากรSPC พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2499 สสช. พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2507/081 พ.ศ. 2517/182 พ.ศ. 2528/293 พ.ศ. 2538/394 พ.ศ. 2548/495

5 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University สำมะโน ขนาด โครงสร้างอายุ/เพศ ลักษณะทางเศรษฐกิจ- สังคม การกระจายตัว SPC องค์ประกอบของการ เปลี่ยนแปลงประชากร เกิด ตาย ความสมบูรณ์ของการจด ทะเบียน

6 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University SPC : อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ

7 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University SPC : อัตราเจริญพันธุ์รวม พ.ศ.

8 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศอื่น ๆ Brunei2.6China1.6 Cambodia4.5Japan1.3 E.Timor6.4S.Korea1.2 Indonesia2.6Taiwan1.2 Laos4.8Sweden1.7 Malaysia3.3U.K.1.7 Myanmar2.7Switzerland1.4 Philippines3.5USA2.0 Singapore1.3Canada1.5 Vietnam2.2Thailand1.5

9 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University SPC : อัตราตายทารก พ.ศ. อัตราต่อ 1,000 เกิดมีชีพ

10 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University อัตราตายทารกของประเทศอื่น ๆ อัตราต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย Brunei8China27 Cambodia95Japan2.8 E.Timor245S.Korea5 Indonesia39Taiwan5.4 Laos96Sweden3.1 Malaysia10U.K.5.2 Myanmar75Switzerland4.3 Philippines29USA6.6 Singapore2Canada5.4 Vietnam38Thailand11.3

11 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University SPC : “อายุคาดเฉลี่ย” เมื่อแรกเกิด

12 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University อายุคาดเฉลี่ยของประเทศอื่น ๆ Brunei74China72 Cambodia56Japan82 E.Timor55S.Korea77 Indonesia68Taiwan76 Laos54Sweden81 Malaysia73U.K.78 Myanmar60Switzerland80 Philippines70USA78 Singapore79Canada80 Vietnam72Thailand7474

13 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University Population Projection Fertility ASFR TFR Fertility ASFR TFR Mortality e 0 Mortality e 0

14 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University จำนวนประชากรไทยในอนาคต พ.ศ. ล้านคน ที่มา: พ.ศ. 2503-2543 จากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2548-2583 จากการฉายภาพประชากรของประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google