งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ในสัมมนา สสช.เชิงรุก ตอน “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรไทยในรอบ 10 ปี” 5 เมษายน 2550 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

2 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University แหล่งข้อมูลสำคัญทางประชากรศาสตร์ ทะเบียนราษฎร จดทะเบียนเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ ต่อเนื่อง รายงานยอดจำนวนทุกปี สำมะโนประชากร ลักษณะประชากร ทำทุก 10 ปี การสำรวจสุ่มตัวอย่าง การสำรวจภาวะเจริญพันธุ์ การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University สำนักงานสถิติแห่งชาติ : แหล่งข้อมูลประชากรที่สำคัญ สำมะโนประชากร การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University สำมะโนประชากรSPC พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ สสช. พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ. 2507/081 พ.ศ. 2517/182 พ.ศ. 2528/293 พ.ศ. 2538/394 พ.ศ. 2548/495

5 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University สำมะโน ขนาด โครงสร้างอายุ/เพศ ลักษณะทางเศรษฐกิจ- สังคม การกระจายตัว SPC องค์ประกอบของการ เปลี่ยนแปลงประชากร เกิด ตาย ความสมบูรณ์ของการจด ทะเบียน

6 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University SPC : อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ

7 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University SPC : อัตราเจริญพันธุ์รวม พ.ศ.

8 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศอื่น ๆ Brunei2.6China1.6 Cambodia4.5Japan1.3 E.Timor6.4S.Korea1.2 Indonesia2.6Taiwan1.2 Laos4.8Sweden1.7 Malaysia3.3U.K.1.7 Myanmar2.7Switzerland1.4 Philippines3.5USA2.0 Singapore1.3Canada1.5 Vietnam2.2Thailand1.5

9 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University SPC : อัตราตายทารก พ.ศ. อัตราต่อ 1,000 เกิดมีชีพ

10 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University อัตราตายทารกของประเทศอื่น ๆ อัตราต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย Brunei8China27 Cambodia95Japan2.8 E.Timor245S.Korea5 Indonesia39Taiwan5.4 Laos96Sweden3.1 Malaysia10U.K.5.2 Myanmar75Switzerland4.3 Philippines29USA6.6 Singapore2Canada5.4 Vietnam38Thailand11.3

11 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University SPC : “อายุคาดเฉลี่ย” เมื่อแรกเกิด

12 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University อายุคาดเฉลี่ยของประเทศอื่น ๆ Brunei74China72 Cambodia56Japan82 E.Timor55S.Korea77 Indonesia68Taiwan76 Laos54Sweden81 Malaysia73U.K.78 Myanmar60Switzerland80 Philippines70USA78 Singapore79Canada80 Vietnam72Thailand7474

13 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University Population Projection Fertility ASFR TFR Fertility ASFR TFR Mortality e 0 Mortality e 0

14 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University จำนวนประชากรไทยในอนาคต พ.ศ. ล้านคน ที่มา: พ.ศ จากสำมะโนประชากร พ.ศ จากการฉายภาพประชากรของประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google