งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานภาพของคนพิการ สังคมทั่วไป การกีดกัน ความ เสียเปรียบ เชิงเศรษฐกิจ ไม่สามารถ เข้าถึง บริการ / โอกาส ต่างๆ ขาดสถานภาพ ทางสังคม อุปสรรค / สิ่งกีดขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานภาพของคนพิการ สังคมทั่วไป การกีดกัน ความ เสียเปรียบ เชิงเศรษฐกิจ ไม่สามารถ เข้าถึง บริการ / โอกาส ต่างๆ ขาดสถานภาพ ทางสังคม อุปสรรค / สิ่งกีดขวาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานภาพของคนพิการ สังคมทั่วไป การกีดกัน ความ เสียเปรียบ เชิงเศรษฐกิจ ไม่สามารถ เข้าถึง บริการ / โอกาส ต่างๆ ขาดสถานภาพ ทางสังคม อุปสรรค / สิ่งกีดขวาง

2 การปรับ กระบวนทรรศน์ (Paradigm Shift) ความเมตตา เวทนา สงสาร ทำบุญ (Charity-based approach) คำนึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิและความเสมอ ภาค (Rights- based approach)

3 วิวัฒนาการของกฎหมายฯ สวัสดิก าร ฟื้นฟู สมรรถภาพ พัฒน า สิทธิ มนุษยชน ความ สงสาร ศักดิ์ศรี ความเป็น มนุษย์

4 การสำรวจความพิการของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ. 2550 1. ประชากรที่พิการ ผลการสำรวจ พบว่า จำนวนประชากร ประมาณ 65.5 ล้าน เป็นผู้ที่พิการประมาณ 1.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 และเมื่อ พิจารณาประชากรที่พิการเปรียบเทียบต่อ ประชากรเพศและเขตการปกครองเดียวกัน พบว่า เพศหญิงมีประชากรที่พิการมากกว่า เพศชาย ( ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.7 ตามลำดับ ) โดยนอกเขตเทศบาลมีร้อยละ ของประชากรที่พิการมากกว่าประมาณ 2 เท่าของในเขตเทศบาล

5 ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของ ประชากรที่พิการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ. 2550 เพศ เขตการปกครองจำนวนจำนวนร้อย ละ และภาคประชากรประชากรที่ พิการของประชากรที่ พิการ ภาค กรุงเทพมหานคร 6,890,72233,392 0.5 กลาง ( ไม่รวม กทม.) 15,967,812 346,0282.2 หมายเหตุ : ร้อยละคำนวณจากประชากร เพศ เขตการปกครอง และ ภาคเดียวกัน รวม 22,858,534 คน รวม 379,420 คน

6 ตาราง 2 สถิติจดทะเบียนคนพิการ จากสำนักส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ ตั้งแต่ เดือน พ. ย. 2537 – ก. ย. 2550 เพศ เขตการปกครองจำนวนจำนวนร้อย ละ และภาคประชากรประชากรที่ พิการของประชากรที่ พิการ ทั่วประเทศไทย 721,489 ภาค กรุงเทพมหานคร 34,999 0.5 กลาง + ตะวันออก 162,1762.2 หมายเหตุ : สถิตินี้ได้มากจาก สำนักส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ รวม 197,175 คน

7 จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 2.9 ของประชาชนไทยเป็นคนพิการภาคกลางและ กรุงเทพมหานคร รวม 379,420 คน สถิติคนพิการที่จดทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคนพิการไทย รวม 197,175 คน คนพิการภาคกลาง และ กรุงเทพมหานครยังไม่ได้จดทะเบียน = 182,245 คน

8 ประชากรพิการที่มีความลำบาก / ปัญหาสุขภาพหรือมีความลำบากใน การดูแลตนเอง หรือมีลักษณะความ บกพร่อง ประกากรที่พิการ 1.9 ล้านคน เป็นผู้ที่มี ความลำบาก / ปัญหาสุขภาพประมาณ 1.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.9 ของประชากรพิการ มีความลำบากในการ ดูแลตนเอง ประมาณ 0.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.0 และมี ลักษณะความบกพร่องประมาณ 1.3 ล้าน คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.5 จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ พ. ศ.2551

9 4. ระดับการศึกษาที่กำลังเรียนของ ประชากรที่พิการ จากการสำรวจพบว่า ประชากรที่พิการ อายุ 5-30 ปี จำนวน 2.3 แสน คน มีถึงร้อยละ 81.7 ที่ไม่ได้กำลังเรียน หรือ ไม่เคยเรียน และมีเพียงร้อย ละ 18.3 ที่กำลังเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 9.5 กำลังเรียนในระดับประถมศึกษา รองลงมาเรียนระดับมัธยมศึกษา ( ร้อยละ 6.0 ) และระดับปริญญาตรี มีเพียง ร้อยละ 0.5 จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ พ. ศ.2551

10 5. การทำงานและอาชีพของ ประชากรที่พิการ ประชากรที่พิการอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1.8 ล้านคนเป็น ผู้ที่มีงาน ทำในรอบปีที่แล้ว 0.6 ล้านคนหรือร้อยละ 35.2 และเป็นผู้ไม่ได้ทำงานจำนวน 1.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 64.8 โดยในกลุ่มผู้ทำงานนั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี ฝีมือ ในด้านการเกษตรและประมงมาก ที่สุด ( ร้อยละ 19.4) รองลงมามีอาชีพขึ้น พื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขาย การ ให้บริการและผู้ใช้แรงงาน ( ร้อยละ 4.8) จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ พ. ศ.2551

11 โครงการ ประชุมเครือข่ายการทำงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการภาคกลางและภาคตะวันออก พ. ศ. 2551

12 กฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ การปฏิบัติ ?

13 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ ๒. กำหนดทิศทางการทำงานในการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการในเขตพื้นที่ภาค กลางและภาคตะวันออก ๓. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการภาคกลางและภาคตะวันออก ๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานคนพิการภาค กลางและภาคตะวันออก


ดาวน์โหลด ppt สถานภาพของคนพิการ สังคมทั่วไป การกีดกัน ความ เสียเปรียบ เชิงเศรษฐกิจ ไม่สามารถ เข้าถึง บริการ / โอกาส ต่างๆ ขาดสถานภาพ ทางสังคม อุปสรรค / สิ่งกีดขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google