งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 สถิติ สถิติ หมายถึง ตัว เลขที่แสดง ข้อเท็จจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง – ตัวเลขแสดงการ เกิดการตาย – มูลค่าสินค้าขาออก ขาเข้า – ปริมาณผลผลิต ทางการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 สถิติ สถิติ หมายถึง ตัว เลขที่แสดง ข้อเท็จจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง – ตัวเลขแสดงการ เกิดการตาย – มูลค่าสินค้าขาออก ขาเข้า – ปริมาณผลผลิต ทางการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 1 สถิติ สถิติ หมายถึง ตัว เลขที่แสดง ข้อเท็จจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง – ตัวเลขแสดงการ เกิดการตาย – มูลค่าสินค้าขาออก ขาเข้า – ปริมาณผลผลิต ทางการเกษตร – ยอดขายเฉลี่ยใน แต่ละเดือน สถิติ หมายถึง ศาสตร์ ที่เป็นวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เรียกว่า ระเบียบ วิธีการทางสถิติ – การเก็บรวบรวม ข้อมูล – การนำเสนอข้อมูล – การวิเคราะห์ข้อมูล – การตีความหมาย ข้อมูล

3 ข้อมูลทางสถิติ และ การ เก็บรวบรวม 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับ ตัวเลข เช่น น้ำหนัก อายุ รายได้ คะแนนสอบ ค่าใช้จ่าย จำนวนผลผลิต 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ – คุณภาพดี - เลว – สถิติประชากรจำแนกตาม เพศ – สถิติคนไข้จำแนกตามชนิด ของโรค

4 จำแนกตามแหล่งที่เกิด ของข้อมูล 1. ข้อมูลปฐมภูมิ สำรวจจากแหล่งข้อมูล โดยตรง 2. ข้อมูลทุติยภูมิ สำรวจจากแหล่งข้อมูลที่ได้ ทำการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้ แล้ว

5 วิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูล 1. เก็บจากระเบียนประวัติหรือ รายงาน 2. เก็บจากการสำรวจ เตรียม แบบสอบถามไว้ล่วงหน้า ก. การสัมภาษณ์ ข. การส่งแบบสอบถาม 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ ทดลอง 4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ สังเกตุ จดบันทึก

6

7

8 1. การนำเสนอข้อมูล อย่างไม่มีแบบแผน 1.1 การนำเสนอข้อมูลในรูป ข้อความ นำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขมา เสนอเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ จะพบในหนังสือพิมพ์ รายการ วิทยุ โทรทัศน์

9

10

11

12 2.1 การนำเสนอ ข้อมูลในรูปตาราง นิยมใช้กันมาก เช่น 1. ตาราง ทางเดียว 2. ตาราง สองทาง 3. ตาราง หลายทาง

13 ระดับการศึกษาจำนวนนักศึกษา ปวช. บัญชี + ตลาด 1,320 ปวช. สายช่างไฟ 110 ปวช. คอมพิวเตอร์ 1,503 ปวส. สายช่างยนต์ 86 รวม 3,019

14 ประเทศพ. ศ.2536 พ. ศ.2537 สหรัฐอเมริกา 202,228237,000 อาเซียน 150,210200,000 ญี่ปุ่น 159,480195,000 สหภาพยุโรป 155,98164,000 ตลาดอื่น ๆ 272,964319,000

15 ปีการ ศึกษา จำนวนนักศึกษา ( คน ) ปวส. ปริญญาตรี ภาคเช้าภาคบ่ายภาคปกติ ภาคสมทบ 2539721614318- 254065051815649 254169242618098

16

17 1. แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง เชิงเดียว (Simple bar chart) ใช้แสดงการ เปรียบ ลักษณะของ ข้อมูลของ ข้อมูลที่ น่าสนใจเพียง ข้อมูลเดียว แสดงการการเปรียบเทียบ ยอดเงินฝากเงินออม ทรัพย์ตั้งแต่ปี 2532-2537 ที่มา : รายงานกิจการปี 2537 สหกรณ์ออมทรัพย์

18 แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน (Muliple bar chart) แสดงเปรียบเทียบความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ( มี. ค.- เม. ย.47) ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์ตลาด กองบริหาร ตลาดแรงงานรวบรวมจากนสพ. 5 ฉบับ

19 แผนภูมิแท่ง แสดงการ เปรียบเทียบเงินฝากของน้อย ที่มา : จากบัญชีเงินฝาก ข้องน้อย

20 2.3 แผนภูมิกง (Pic-chart) ที่มา : ฝ่ายบุลากรสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล ปี 2544 49.33% 30.26% 14.28% 6.13%

21 2.4 แผนภูมิรูปภาพ (Pictogram) ค. ศ. 1990  ค. ศ. 1991  ค. ศ. 1992  ค. ศ. 1993  ค. ศ. 1934  แสดง การผลิตโทรศัพฑ์ 1 รูป แทน โทรศัพฑ์ 100 ตัว ที่มา : ฝ่ายผลิตของบริษัทเจเจ จำกัด

22 2.5 แผนที่สถิติ (Statistical map) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 137 คน ภาคกลาง 128 คน ภาคเหนือ 75 คน ภาคใต้ 51 คน รวมทั้งหมด 391 คน แผนที่สถิติ แสดง เปรียบเทียบจำนวน สส. ในภาคต่าง ๆ ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์ ( เลือกตั้ง 2 ก. ย. 38)

23 กราฟเส้นเชิงเดียว (Simple line graph)

24 กราฟเส้นเชิงซ้อน (multiple line graph)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 สถิติ สถิติ หมายถึง ตัว เลขที่แสดง ข้อเท็จจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง – ตัวเลขแสดงการ เกิดการตาย – มูลค่าสินค้าขาออก ขาเข้า – ปริมาณผลผลิต ทางการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google