งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและ เตือนภัยทางสังคม ๑๙ พ. ค. ๕๓. ทำไมต้องเฝ้าระวัง / เตือนภัย ลด ความสูญเสีย เฝ้าระวังที่มี ประสิทธิภาพ เตือนภัย ฉับไว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและ เตือนภัยทางสังคม ๑๙ พ. ค. ๕๓. ทำไมต้องเฝ้าระวัง / เตือนภัย ลด ความสูญเสีย เฝ้าระวังที่มี ประสิทธิภาพ เตือนภัย ฉับไว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและ เตือนภัยทางสังคม ๑๙ พ. ค. ๕๓

2 ทำไมต้องเฝ้าระวัง / เตือนภัย ลด ความสูญเสีย เฝ้าระวังที่มี ประสิทธิภาพ เตือนภัย ฉับไว

3 การเฝ้าระวัง  เป็นกระบวนการเชิงระบบในการ ติดตาม สังเกตุอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง  เป็นการตรวจความผิดปกติของ สถานการณ์ในพื้นที่ / ประชากรที่เสี่ยงต่อปัญหา  เป็นการประเมินผลสำเร็จของการ ดำเนินงานป้องกัน และคุ้มครอง ทางสังคม

4 การเตือนภัย สาระสำคัญที่บ่งบอกถึง ภาวะอันตราย ซึ่ง อาจเกิดผลกระทบในวงกว้าง หากปราศ จากการ เตือนล่วงหน้า

5 เนื้อหาการเฝ้าระวัง การ เปลี่ยนแปล งทางสังคม ความไม่ เป็นระเบียบ ของสังคม พฤติกรรม เบี่ยงเบนไป จากบรรทัด ฐานของ สังคม

6 การพัฒนาสังคม การพัฒนาคน การพัฒนาครอบครัว การพัฒนาชุมชน

7 การพัฒนาคน จำแนกตาม กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ

8 ความมั่นคงของ มนุษย์ ไม่กลัว อาศัยกระบวนการ คุ้มครองจากความรุนแรงทุก รูปแบบที่เกิดจากความยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน ไม่หิว อาศัยกระบวนการ สร้างหลักประกันการเข้าถึงการ พัฒนา

9 กระบวนการเฝ้าระวังและเตือน ภัยทางสังคม นำเข้า ข้อมูล ปฐมภูมิทุติยภูมิ ประมวลผล / พยากรณ์ นำเสนอ / ตัดสินใจ เฝ้าระวังต่อไป เตือนภัย - แจ้ง เตือน / สื่อสาร - ออก มาตรการ - กำหนด โครงการ - แจ้ง เตือน / สื่อสาร - ออก มาตรการ - กำหนด โครงการ

10 การนำเข้าข้อมูล ต้องทราบว่าเฝ้าระวังอะไร อะไรเป็นตัวบ่งชี้ / ตัวชี้วัด ของการเฝ้าระวัง แหล่งข้อมูลอยู่ไหน

11 กระบวนการเฝ้าระวังและเตือน ภัยทางสังคม นำเข้า ข้อมูล ปฐมภูมิทุติยภูมิ ประมวลผล / พยากรณ์ นำเสนอ / ตัดสินใจ เฝ้าระวังต่อไป เตือนภัย - แจ้ง เตือน / สื่อสาร - ออก มาตรการ - กำหนด โครงการ - แจ้ง เตือน / สื่อสาร - ออก มาตรการ - กำหนด โครงการ


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและ เตือนภัยทางสังคม ๑๙ พ. ค. ๕๓. ทำไมต้องเฝ้าระวัง / เตือนภัย ลด ความสูญเสีย เฝ้าระวังที่มี ประสิทธิภาพ เตือนภัย ฉับไว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google