งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง : 8 ขั้นตอนของกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง หมายเหตุ ตัวอย่างของแผนบริหารความเสี่ยงนี้เป็นนำเสนอ การ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นยุทธศาสตร์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง : 8 ขั้นตอนของกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง หมายเหตุ ตัวอย่างของแผนบริหารความเสี่ยงนี้เป็นนำเสนอ การ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นยุทธศาสตร์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง : 8 ขั้นตอนของกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง หมายเหตุ ตัวอย่างของแผนบริหารความเสี่ยงนี้เป็นนำเสนอ การ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดที่ 2 โดยหน่วยงานของท่านสามารถนำ ตัวอย่างในการจัดทำแผนดังกล่าวไปใช้ได้ตามความ เหมาะสม ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดส่งเอกสารแผนบริหารความ เสี่ยงของหน่วยงานมายัง สำนักงานจังหวัดภายใน วันที่ 16 มิถุนายน 2551 และโปรดแนบไฟล์ของเอกสาร ดังกล่าวลงในแผ่นซีดี (CD) มาพร้อมกับเอกสารด้วย

2 ขั้นตอน 1: ระบุงานตามภารกิจ และ งานเชิง ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ และ ควรได้รับ ความสนใจอย่างเร่งด่วน ( งานที่จะนำมาลงใน รายการเหล่านี้จะต้องได้รับการกลั่นกรองมา ก่อนแล้วว่ามีความสำคัญ และ เร่งด่วนจริง )

3 ขั้นตอน 2: ประเมินระดับความเสี่ยงของแต่ละงานจาก ความถี่ในการเกิดขึ้นของปัญหา ความยากในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับงานนั้นๆ ผลกระทบ จากปัจจัยภายนอก และ ระดับของผลกระทบที่ปัญหาจาก งานนั้นจะมีต่อบุคคล หน่วยงาน และ / หรือ องค์กรอื่นๆ งานตามภารกิจ

4 ขั้นตอน 2: ประเมินระดับความเสี่ยงของแต่ละงานจาก ความถี่ในการ เกิดขึ้นของปัญหา ความยากในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นกับงานนั้นๆ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และ ระดับของ ผลกระทบที่ปัญหาจากงานนั้นจะมีต่อบุคคล หน่วยงาน และ / หรือ องค์กร อื่นๆ งานตามประเด็นยุทธศาสตร์

5 ขั้นตอน 3: Plot แผนภูมิที่แสดง ให้เห็นว่า งานแต่ละประเภทที่ได้ ถูกระบุในขั้นตอนแรกมีความ เสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร งานตามภารกิจ

6 ขั้นตอน 3: Plot แผนภูมิที่แสดงให้เห็นว่า งานแต่ละประเภทที่ได้ ถูกระบุในขั้นตอนแรกมีความเสี่ยงในแต่ละมิติแตกต่างกัน อย่างไร งานตามประเด็นยุทธศาสตร์

7 ขั้นตอน 4: ใช้แผนภูมิก้างปลาเพื่อช่วยระบุหาเหตุปัจจัยที่ทำให้งานแต่ละประเภทมีความ เสี่ยง โดย อิงเหตุปัจจัยของความเสี่ยงจากหลักการ 7s และ SLEPT-ME (7S: Structure, Strategy, Systems, Style, Staffs, Skills, และ Shared Value; SLEPT- ME: S (Social), L (Law), E (Economy), P (Politics), T (Technology), M (Market), และ E (Environment) ) StaffSkillsSystems TechnologySocial StructureStaffsStyle TechnologyLaw

8 ขั้นตอน 4: ใช้แผนภูมิก้างปลาเพื่อช่วยระบุหาเหตุปัจจัยที่ทำให้งานแต่ละประเภทมีความ เสี่ยง โดย อิงเหตุปัจจัยของความเสี่ยงจากหลักการ 7s และ SLEPT-ME (7S: Structure, Strategy, Systems, Style, Staffs, Skills, และ Shared Value; SLEPT- ME: S (Social), L (Law), E (Economy), P (Politics), T (Technology), M (Market), และ E (Environment) ) Strategy Shared Value Style TechnologyPolitics StructureStaffsStyle Economy Envi- -ronment StaffSkillsSystems SocialLaw

9 ขั้นตอน 5: กำหนดโครงการที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นไปที่การ แก้ไขปรับปรุงที่เหตุปัจจัย โครงการ และ / หรือ แผนปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยง งานตามภารกิจ

10 ขั้นตอน 5: กำหนดโครงการที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นไปที่ การแก้ไขปรับปรุงที่เหตุปัจจัย โครงการ และ / หรือ แผนปฏิบัติการ ป้องกันความเสี่ยง

11 ขั้นตอน 6: นำรายละเอียดของโครงการและ / หรือ แผนปฏิบัติการที่คิดขึ้นได้ในขั้นตอนที่ 5 นำไปใส่ใน ตารางข้างล่าง ( ตัวอย่างที่ให้จะเป็นของงานตาม ภารกิจเท่านั้น ) กลุ่มของ งาน รายละเอียดของ งาน ปัญหาที่อาจจะ เกิดขึ้น โครงการ และ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ในการลดปัญหา และ บริหารจัดการความ เสี่ยง เวลาที่จะ เริ่ม ปฏิบัติ ผลที่ คาดหวัง และ ระยะเวลา หวังผล งานตาม ภารกิจ (Routine Task) • งานจัดทำ รายงาน PMQA • SKILLS บุคลากรไม่เข้าใจ กระบวนการจัดทำที่ เหมาะสม • Shared Value บุคลากรเห็นว่าเป็น งานที่น่าเบื่อ และ ทำให้สิ้นเปลืองเวลา โดยใช่เหตุ โครงการ พัฒนา ทักษะและปลูกฝัง ทัศนคติที่ดีในการ จัดทำ PMQA • กำหนดทีมงาน • ระบุประเภทของงาน ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำ PMQA • จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ PMQA • จัดทำ WORKSHOP • จัดทีมงานให้ คำปรึกษา • มีเบอร์ HOTLINE ที่ จะช่วยให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาได้ ตลอดเวลาทำงาน • ทำการเก็บตัวอย่างที่ เหมาะสม และ นำลง บน Website • ควบคุมคุณภาพ และ ติดตามผลอย่าง สม่ำเสมอ ( ทุก 2 สัปดาห์ ) • ช่วยปรับปรุง แก้ไข การรายงานผลทุกระยะ และ สานงานต่อจน เสร็จลุล่วงสมบูรณ์ 01/06/25 51 ผลที่ คาดหวัง • ทำให้ผู้ ปฏิบัติมี ทักษะในการ จัดทำ PMQA มาก ยิ่งขึ้น • ทำให้ผู้ ปฏิบัติรู้สึก อุ่นใจ และ สบายใจใน การจัดทำ PMQA มาก ยิ่งขึ้น • จังหวัด สามารถ จัดทำการ รายงานผล การ ปฏิบัติการ ตาม ข้อกำหนด ของ PMQA ได้อย่าง สมบูรณ์แบบ และส่งผลได้ ตรงเวลา ระยะเวลาที่ คิดว่าจะแล้ว เสร็จ : ตาม หมายกำหน ดการที่ กำหนดโดย กพร

12 ขั้นตอน 7: นำโครงการที่ระบุในขั้นตอนที่ 6 ไปปฏิบัติจริง ทำ การบันทึก เก็บเอกสาร รวบรวม เรียบเรียงเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำโครงการ และ / หรือ แผนปฏิบัติการทั้งหมดให้อยู่ ในรูปเล่ม ขั้นตอน 8: หลังจากที่ได้จัดทำขั้นตอนที่ 7 แล้ว ให้ทำการ รายงานผลทั้งหมดตามแบบฟอร์มข้างล่าง


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง : 8 ขั้นตอนของกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง หมายเหตุ ตัวอย่างของแผนบริหารความเสี่ยงนี้เป็นนำเสนอ การ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นยุทธศาสตร์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google