งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อที่จะนำเสนอหัวข้อที่จะนำเสนอ o ที่มาของปัญหา o วัตถุประสงค์ของโครงงาน o แนวทางการพัฒนาโครงงาน o ขอบเขตของโครงงาน o ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ o.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อที่จะนำเสนอหัวข้อที่จะนำเสนอ o ที่มาของปัญหา o วัตถุประสงค์ของโครงงาน o แนวทางการพัฒนาโครงงาน o ขอบเขตของโครงงาน o ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ o."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หัวข้อที่จะนำเสนอหัวข้อที่จะนำเสนอ o ที่มาของปัญหา o วัตถุประสงค์ของโครงงาน o แนวทางการพัฒนาโครงงาน o ขอบเขตของโครงงาน o ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ o ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน o เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

4 ที่มาของปัญหา ในปัจจุบันขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหาการ จัดเรียงข้อมูลมีการค้นคิดขึ้นมามากมายหลายวิธี ซึ่งการจัดเรียงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น ประเภทหลักๆได้ 2 ประเภท คือ การจัดเรียงภายใน และการจัดเรียงภายนอก การจัดเรียงภายใน (Internal sorting) คือ การ จัดเรียงข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ หลัก (Ram) การจัดเรียงแบบนี้ได้แก่ การจัดเรียง แบบบับเบิล (Bubble sort), การจัดเรียงแบบแทรก (Insertion sort), การจัดเรียงแบบเลือก (Selection sort), การจัดเรียงแบบเซลล์ (Shell sort), การจัดเรียงแบบเรดิกซ์ (Radix sort), การ จัดเรียงแบบเร็ว (Quick sort) เป็นต้น

5 ที่มาของปัญหา ( ต่อ ) การจัดเรียงภายนอก (External sorting) คือ การจัดเรียงข้อมูลที่ใช้หน่วยความจำสำรองร่วมกับ หน่วยความจำหลัก การจัดเรียงแบบนี้ได้แก่ การ จัดเรียงแบบผสาน (Merge sort) โครงงานนี้จะกล่าวถึงการจัดเรียงภายในที่มี ประสิทธิภาพ คือ Quick กับ Bubble Sort เพราะ ในปัจจุบันการจัดเรียงภายในถูกใช้ในโปรแกรม ประยุกต์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และการจัดเรียง แบบภายในเป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษาด้าน คอมพิวเตอร์ วิธีการจัดเรียงภายในหลาย ๆ วิธีต่าง มีข้อดี ข้อเสีย และแนวทางการปรับปรุง ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน โครงงานนี้เป็นการ เปรียบเทียบการจัดเรียงข้อมูลแบบ Quick กับ Bubble Sort บนข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพของการทำงานที่ดีที่สุดกับการ เรียงลำดับ

6 วัตถุประสงค์ของโครงงาน o เพื่ออธิบายการเรียงลำดับภายในแบบ Quick and Bubble Sort o เพื่อศึกษา / ปฏิบัติ เปรียบเทียบการเรียงข้อมูล แบบ Quick and Bubble Sort บนข้อมูลที่มี ขนาดใหญ่ o สรุปเปรียบเทียบการทำงานระหว่าง Quick กับ Bubble Sort ตามที่ได้ศึกษาไว้ o เพื่อเป็นโครงงานต้นแบบสำหรับโครงงานอื่น ที่ ต้องใช้ทฤษฎีพื้นฐานในการจัดทำคล้ายคลึงกัน

7 แนวทางการพัฒนาโครงงาน o ศึกษาการทำงานของระบบงานเดิม o วิเคราะห์ปัญหาของโครงงาน o เขียนโปรแกรมเพื่อใช้เปรียบเทียบ o ทดสอบเปรียบเทียบและประเมินผล

8 ขอบเขตของโครงงาน o ศึกษาการเปรียบเทียบการจัดเรียงข้อมูลแบบ Quick and Bubble Sort ในโครงงานนี้จะใช้ ข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็ม และพิจารณาการเรียง แบบค่าน้อยไปมากเท่านั้น o ศึกษา / ปฎิบัติ เขียนโปรแกรมการเปรียบเทียบ Quick and Bubble Sort ด้วยภาษา Java ที่ได้ ทำการศึกษาไว้ข้างต้น o เปรียบเทียบการทำงานระหว่าง Quick กับ Bubble Sort ด้วยผลต่างวัดจากเวลาการทำงาน

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ o ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Quick กับ Bubble Sort ที่ใช้ข้อมูลหลายๆแบบ o ได้ผลสรุปของการเปรียบเทียบของการจัดเรียง แบบ Quick and Bubble Sort o เป็นต้นแบบของโครงงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

10 ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนิน โครงงาน  ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) o หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วอย่างน้อย 1 GHz o หน่วยความจำหลัก (RAM) มีความจุอย่างน้อย 512 MB o หน่วยความจำสำรอง (Hard disk) มีเนื้อที่อย่างน้อย 100 GB  ด้านซอฟต์แวร์ (Software) o ระบบปฏิบัติการ Windows7 o โปรแกรม Eclipse, Netbeans, Notepad++

11 เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน ( เดือน ) ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 1. ศึกษาโครงสร้างการ ทำงาน Quick and Bubble Sort 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการ ทำงานระหว่าง Quick and Bubble Sort 3. ขั้นตอนเขียนโปรแกรม 4. สรุปผลการทดสอบและ ประเมิน

12


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อที่จะนำเสนอหัวข้อที่จะนำเสนอ o ที่มาของปัญหา o วัตถุประสงค์ของโครงงาน o แนวทางการพัฒนาโครงงาน o ขอบเขตของโครงงาน o ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ o.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google