งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน Work Manual การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน Work Manual work Manual โดย น. ท. หญิง กาญจนา ค้ายาดี หน. ผพก. กคพ. กพ. ทอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน Work Manual การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน Work Manual work Manual โดย น. ท. หญิง กาญจนา ค้ายาดี หน. ผพก. กคพ. กพ. ทอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน Work Manual การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน Work Manual work Manual โดย น. ท. หญิง กาญจนา ค้ายาดี หน. ผพก. กคพ. กพ. ทอ.

2 ระดับเอกสารในระบบ ISO 9000:2000 ระดับ ๑ คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) เป็นเอกสารระดับสูง ทำต้นฉบับเพียงชุดเดียว ควบคุมการแจกจ่าย ระดับ ๒ ระเบียบปฏิบัติ (Procedure Manual) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน บอกเส้นทางการทำงานที่มี จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ระดับ ๓ วิธีปฏิบัติงาน / วิธีการทำงาน (Work Instruction) รายละเอียดวิธีการทำงาน เฉพาะ หรือแต่ละขั้นตอนย่อย ของระเบียบปฏิบัติ ระดับ ๔ แบบฟอร์ม (Form) บันทึก (Record) เอกสารสนับสนุน (Support Document) เป็นเอกสารที่ใช้ในการ ทำงานเพื่อให้งานนั้น ๆ มี ความสมบูรณ์

3 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แต่ละ หน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น และใช้เป็นคู่มือสำหรับ ศึกษาการปฏิบัติงานของ บุคลากรในหน่วยงานอีกทั้ง ยังสามารถปรับปรุงให้ สอดคล้องกับระเบียบ วิธี และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในอนาคต

4 ลักษณะคู่มือการ ปฏิบัติงาน ของ ก. พ. ร.

5 ขอบเขตหลัก Work Manual 1.Work Flow ของกระบวนการ 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดวิธีการทำงานของแต่ละขั้นตอนย่อย เอกสาร / ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการดำเนินการ แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 3. มาตรฐานงาน คือ ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน มาตรฐานระยะเวลา มาตรฐานในเชิงคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความผิดพลาด ความคุ้มค่าของงาน เป็นต้น 4. ระบบการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด กำหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน

6 องค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงานองค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 2. ขอบเขต 3. คำจำกัดความ 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 5. Work Flow กระบวนการ 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7. มาตรฐานงาน8. ระบบติดตามประเมินผล 9. เอกสารอ้างอิง10. แบบฟอร์มที่ใช้

7 Yes No จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดของกระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและ การปฏิบัติงาน ทิศทาง/ การเคลื่อนไหว ของงาน สัญลักษณ์ใน Work Flow กระบวนการ

8 ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบ กระบวนการ ชื่อกระบวนการ.......................................................................... ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ................................................... ลำดับที่ผังกระบวนการรายละเอียดงานผู้รับผิดชอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง Yes No จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดของกระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและ การปฏิบัติงาน ทิศทาง/ การเคลื่อนไหว ของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน (เช่น กรณีการเขียนกระบวนการ ไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า)

9 การออกแบบกระบวนการ ชื่อกระบวนการ......กระบวนการรับหนังสือภายนอก................. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ... ร้อยละของเอกสารที่รับได้ภายใน 2 วัน............ ลำดับผังกระบวนการระยะเวลารายละเอียดงานผู้รับผิดชอบ 1 5 นาทีบันทึกข้อมูลรับหนังสือเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่สารบรรณ 2 5 นาทีหัวหน้าสารบรรณ ตรวจสอบหนังสือเบื้องต้น และรวบรวมนำเสนอต่อ ผอ.สบก หัวหน้า ฝ่ายสารบรรณ 3 1 วัน ผอ.สลธ.พิจารณาหนังสือภายนอกก่อนส่ง มอบให้ผุ้เกี่ยวข้อง ผอ.สบก 4 10 นาที เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการส่งเอกสารในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งหนังสือไปยังสำนัก เจ้าของเรื่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของ สบก 5 5 นาที เจ้าหน้าที่สำนักเจ้าของเรื่องบันทึกข้อมูลลงรับ เอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักเจ้าของ เรื่อง 6 5 นาทีเจ้าหน้าที่สำนักเจ้าของเรื่องจัดแฟ้มเสนอ ผอ. สำนัก พิจารณามอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักเจ้าของ เรื่อง เสนอ ผอ.สลธ. จัดส่งหนังสือไปยัง สำนักที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนรับ ตรวจสอบหนังสือเบื้องต้น สำนักเจ้าของเรื่อง ลงรับเอกสาร เสนอ ผอ. สำนัก เจ้าของเรื่อง ตัวอย่าง1

10 การออกแบบกระบวนการ ชื่อกระบวนการ......กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการ................. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ... ร้อยละข้อผิดพลาดในการจัดทำแผนงานโครงการ ลำดั บ ผังกระบวนการรายละเอียดงานมาตรฐานคุณภาพงานผู้รับผิดชอบ 1 สำนัก/กองศึกษาวิเคราะห์ กิจกรรมที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณนั้น ๆ ปัจจัยที่ต้องนำมาวิเคราะห์ ให้ครอบคลุม ในเรื่อง 1.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 2. ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก ที่ ผลกระทบต่อการดำเนินการ 3. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำนัก/กองต่างๆ 2 ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกขอ อนุมัติโครงการ ที่ ประกอบด้วยแผนงาน โครงการ และแผนการใช้ งบประมาณ ในการจัดทำแผนงาน ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 1. จัดทำแผนงานให้ครบถ้วนตามหัวข้อ การนำเสนอที่กำหนด 2. การคิดค่าใช้จ่ายต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ ที่กำหนด 3. กิจกรรมการดำเนินการสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่กำหนด สำนัก/กองต่างๆ 3 เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ โครงการ - สำนัก/กองต่างๆ 4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง- สำนัก/กองต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่าง2 เสนอ ผู้บริหาร เพื่ออนุมัติ โครงการ จัดทำแผนงานโครงการ Yes No

11 Clear Complete Concise Correct ลักษณะที่ดีของคู่มือการ ปฏิบัติงาน กระชับ ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานและ ฝึกอบรม เหมาะสมกับองค์กรและผู้ใช้งานแต่ละ กลุ่ม มีความน่าสนใจ น่าติดตาม มีความเป็นปัจจุบันไม่ล้าสมัย แสดงหน่วยงานที่จัดทำ วันที่บังคับใช้ มีตัวอย่างประกอบ

12 ลักษณะคู่มือการ ปฏิบัติงาน ของ ทอ.

13 ประกอบด้วย ๓ ส่วน ส่วนนำ : ปก คำนำ สารบัญ สารบัญ ภาพ ( ถ้ามี ) ส่วนเนื้อหา : ข้อมูลพื้นฐาน ภารกิจ การจัดส่วน กระบวนงาน และมาตรฐาน งาน ส่วนการควบคุมเอกสาร : ดัชนี เอกสาร ข้อมูลการจัดทำ & การแก้ไขเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานของ ทอ.

14 ตัวอย่าง

15 หน่วยหัวหน้า สายวิทยาการ ต้องทำอะไร ?

16 การฝึกจัดทำ คู่มือการ ปฏิบัติงาน

17 เทคนิคการเขียนคู่มือการ ปฏิบัติงาน ให้ น่าสนใจ การนำเสนอรูปแบบที่ เหมาะสม สั้น กระทัดรัด ต้องสร้างความเข้าใจได้ง่าย และนำไปปฏิบัติง่าย

18 วงจรความล้มเหลวของการ จัดทำคู่มือ ที่ไม่มี ประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้อง อ่านไม่ เข้าใจ จัดทำ / ปรับปรุง คู่มือเล่ม ใหม่ ประกาศใช้ คู่มือเล่ม ใหม่

19 การปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงาน  การปรับปรุงย่อยควรทำทุกปี  การปรับปรุงใหญ่ทำทุก ๓ ปี P: วางแผน D: ลอง ทำ C: ประเมิน A: นำสู่ การ ปฏิบัติ

20 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน Work Manual การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน Work Manual work Manual โดย น. ท. หญิง กาญจนา ค้ายาดี หน. ผพก. กคพ. กพ. ทอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google