งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน เชิงนวัตกรรม นวัตกรรมกับ การพัฒนา นวัตกรรมกับ การพัฒนา ประเภทของ นวัตกรรม จำแนกได้ ดังนี้ ประเภทของ นวัตกรรม จำแนกได้ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน เชิงนวัตกรรม นวัตกรรมกับ การพัฒนา นวัตกรรมกับ การพัฒนา ประเภทของ นวัตกรรม จำแนกได้ ดังนี้ ประเภทของ นวัตกรรม จำแนกได้ ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน เชิงนวัตกรรม

3 นวัตกรรมกับ การพัฒนา นวัตกรรมกับ การพัฒนา ประเภทของ นวัตกรรม จำแนกได้ ดังนี้ ประเภทของ นวัตกรรม จำแนกได้ ดังนี้ 1. จำแนกตาม ลักษณะ 1. จำแนกตาม ลักษณะ 2. จำแนกตามผู้ใช้ ประโยชน์ 2. จำแนกตามผู้ใช้ ประโยชน์

4 1. นวัตกรรมจำแนก ตามลักษณะ 1. นวัตกรรมจำแนก ตามลักษณะ 1.1. ประเภทสื่อการ เรียนการสอน 1.1. ประเภทสื่อการ เรียนการสอน 1.2. ประเภทกิจกรรม พัฒนา 1.2. ประเภทกิจกรรม พัฒนา

5 นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน เทคนิค / กิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ ตำรา การ์ตูน แผนการสอน เอกสารการสอน ใบงาน ฯลฯ วัสดุ / อุปกรณ์ ชุดทดลอง วีดีทัศน์ ภาพยนต์ ภาพนิ่ง มัลติมีเดีย ฯลฯ ของจริง เทคนิค การสอนแบบ โครงงาน การสอนแบบ ค้นพบ การสอนแบบ แก้ปัญหา การสอนแบบ สาธิต ฯลฯ กิจกรรมใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ฯลฯ

6 2. นวัตกรรมจำแนกตาม ผู้ใช้ประโยชน์ 2. นวัตกรรมจำแนกตาม ผู้ใช้ประโยชน์ 2.1. สื่อสำหรับครู 2.1. สื่อสำหรับครู 2.2. สื่อสำหรับ นักเรียน 2.2. สื่อสำหรับ นักเรียน

7 2.1. สื่อสำหรับ ครู  แผนการ สอน  คู่มือครู  เอกสาร ประกอบการ สอน  หนังสือ อ้างอิง  เครื่องมือ วัดผล  ชุดการสอน  อุปกรณ์โสต วัสดุ

8 2.2. สื่อสำหรับ นักเรียน  เอกสาร ประกอบการ เรียน เรียน  ชุดฝึกปฎิบัติ ใบงาน  หนังสือเสริม ประสบการณ์ ประสบการณ์  VIDEO  E-leaning  CAI  บทเรียน สำเร็จรูป (Learn package /Module) (Learn package /Module)

9 แนวทางการพัฒนา นวัตกรรม แนวทางการพัฒนา นวัตกรรม ขั้นพัฒนา ขั้นพัฒนา ขั้นทดลอง ขั้นทดลอง ขั้นประเมินและ รายงาน ขั้นประเมินและ รายงาน

10 การออกแบบ นวัตกรรม ชื่อนวัตกรรม เหตุผล วัตถุประสงค์ ของการใช้ นวัตกรรม ส่วนประกอบ ของ นวัตกรรม ลักษณะทาง เทคนิค วิธีการใช้ นวัตกรรม

11 ศึกษาประเภทศึกษาหลักสูตรศึกษาการสร้าง สร้าง / ปรับปรุง สร้าง/ปรับปรุง ทดลอง ประเมินผล การ เรียน การ สอน

12 ขั้นตอนปฏิบัติ วิเคราะห์ ปัญหา วิเคราะห์เชิง ระบบ สภาพผู้เรียน Input กำหนดปัญหา, กำหนดเป้าหมาย การเรียนการสอน ปัจจัยสนับสนุน สภาพแวดล้อม Process Output Impact 1. วิเคราะห์ Analysis

13 ปัจจัย(Input)กระบวนการ(Process)ผลผลิต(Product) ผลกระทบ(Impact) การวิเคราะห์ระบบ

14 การวิเคราะห์ปัญหาและ กำหนดปัญหา  บ่งชี้และทำความเข้าใจปัญหา  บ่งชี้ปัญหาจากการทำ Mind Mapping  การบ่งชี้ปัญหาจากการทำ แผนภูมิก้างปลา  การระดมสมอง  การวิเคราะห์ปัญหาจากการ ประเมินความต้องการจำเป็น

15 คาร์แมน (Carman B,2004) เสนอการ วิเคราะห์  กำหนดกรอบแนวคิดของปัญหาให้ ชัดเจน  กำหนดปัญหาหลักที่เป็นปัญหา ร่วมกัน  วิเคราะห์ปัญหาโดยการระบุปัจจัยที่ ทำให้เกิดปัญหา ปัจจัย 1 ปัจจัย 2 ปัญหา

16 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและการ ตัดสินใจ แบบมีส่วนร่วม นิยามการมี ส่วนรวม นิยามปัญหา 1. พิจารณาระดับความ ต้องการของการมีส่วนร่วม 2. อธิบายปัญหา / บรรยาย ปัญหา 3. ชี้แนะสาเหตุที่เป็นไปได้ แรงจูงใจเงื่อนไข 4. ระบุการแก้ไขปัญหาที่ เป็นไปได้ 5. ระบุข้อดี / เสียของการ แก้ไขปัญหาได้ 6. จัดลำดับการแก้ไขปัญหาที่ น่าพอใจที่สุดถึงน้อย นิยามการ แก้ปัญา

17 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและการ ตัดสินใจ แบบมีส่วนร่วม ( ต่อ ) เลือกวิธี แก้ปัญหา แก้ปัญหา 7. เลือกและกำหนด รายละเอียดการแก้ปัญหา 8. เผยแพร่ดำเนินการ แก้ปัญหาตามวิธีที่ต้องการ 9. ติดตามผลการแก้ปัญหา

18 การเลือกปัญหาเพื่อการ พัฒนาการเรียนการสอน เลือกปัญหาที่สำคัญเป็นปัญหาที่ แท้จริง เลือกปัญหาที่สำคัญเป็นปัญหาที่ แท้จริง เลือกปัญหาที่เป็นประโยชน์แก่ การเรียนการสอน เลือกปัญหาที่เป็นประโยชน์แก่ การเรียนการสอน เลือกปัญหาที่ไม่เกินศักยภาพของ ครูผู้วิจัย เลือกปัญหาที่ไม่เกินศักยภาพของ ครูผู้วิจัย เลือกปัญหาที่ตรงกับประสบการณ์ ความสนใจ เลือกปัญหาที่ตรงกับประสบการณ์ ความสนใจ

19 ลักษณะของปัญหาที่ดี คำตอบที่ได้เกิด ประโยชน์ ทางปฏิบัติ แก่ครู คำตอบที่ได้เกิด ประโยชน์ ทางปฏิบัติ แก่ครู ผู้วิจัย ผู้วิจัย ไม่เกินศักยภาพ ของครูผู้วิจัย ทั้งด้าน ความรู้ ไม่เกินศักยภาพ ของครูผู้วิจัย ทั้งด้าน ความรู้ ประสบการณ์ เวลา ภาระ รับผิดชอบ ประสบการณ์ เวลา ภาระ รับผิดชอบ ตรงกับประสบการณ์ ความ สนใจความถนัดของ ตรงกับประสบการณ์ ความ สนใจความถนัดของ ครูผู้วิจัย ครูผู้วิจัย

20 ปัญหาการเรียนรู้ ของเด็ก * ความรู้ทาง ทฤษฎี * ความรู้ทาง ทฤษฎี * ทักษะการ ปฏิบัติ * ทักษะการ ปฏิบัติ * คุณธรรม * คุณธรรม * สังคม * สังคม * ลักษณะทาง กายภาพ * ลักษณะทาง กายภาพ

21 ปัญหาในชั้น เรียน ปัญหาในชั้น เรียน วิธีสอน / ครู วิธีสอน / ครู สภาพแวดล้อมในชั้น เรียน สภาพแวดล้อมในชั้น เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน การปกครองชั้น การปกครองชั้น

22 แหล่งที่มา การศึกษา เรียนรู้ การศึกษา เรียนรู้ การฝึกฝน การฝึกฝน การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การสอน ประสบการณ์การสอน ความรู้เฉพาะตัว ความรู้เฉพาะตัว

23 2. การวางแผน Planning 2. การวางแผน Planning  อ อ อ ออกแบบเครื่องมือวัด / สังเกต / สอบถาม  ว ว ว วางแผนเก็บรวบรวม ข้อมูล  ว ว ว วางแผนวิเคราะห์ข้อมูล  ว ว ว วางแผนการนำไปใช้ งาน ในแผนการสอน ศึกษาหลักสูตร ทฤษฎี วิธีสอน การจัดกิจกรรม คิดริเริ่มเอง - วางแผนการเรียนการสอน - วางแผนสร้างนวัตกรรม

24 สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 4. สังเกต / วัด สิ่งที่ปฏิบัติ Evaluation 5. รายงานผล Reporting รายงานผลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ รายงานสาธารณชน / เขียนรายงาน 3. ปฏิบัติตามแผน 6. การนำไป ใช้งาน Implementation


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน เชิงนวัตกรรม นวัตกรรมกับ การพัฒนา นวัตกรรมกับ การพัฒนา ประเภทของ นวัตกรรม จำแนกได้ ดังนี้ ประเภทของ นวัตกรรม จำแนกได้ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google