งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมาย สำหรับนายอำเภอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมาย สำหรับนายอำเภอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมาย สำหรับนายอำเภอ

2 ความสำคัญที่มาและปัญหา
การบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ส่วนท้องถิ่น “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ราษฎร ในพื้นที่” นายอำเภอ

3 ความสำคัญที่มาและปัญหา(ต่อ)
นายอำเภอ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปัญหา ไม่รู้กฎหมาย มีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม ไม่ชำนาญในการค้นหาจาก internet ในปัจจุบัน web site ที่ใช้ค้นหาข้อมูลกฎหมายยังไม่สามารถค้นหาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายอำเภอได้ทั้งหมด

4 ตัวอย่าง web site ที่ใช้ค้นหาข้อมูลกฎหมาย (1)

5 ตัวอย่าง web site ที่ใช้ค้นหาข้อมูลกฎหมาย (2)

6 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายสำหรับนายอำเภอ

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยตรงจากระบบ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายอำเภอ

8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (1)
กนกวรรณ โสตถีวรกุล การค้นหาข้อมูลในหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในงานวิจัย(1)
1. การจัดทำดรรชนีในการค้นหาโดยการใช้การกลั่นกรองข้อมูล (Filtering Operation) 2. การค้นหาข้อมูลโดยใช้ Boolean Algorithm

10 ผลจากงานวิจัย(1) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบที่ตรงกันและใช้เทคนิค Boolean Operator เพื่อทำให้คำที่จะทำการค้นหามีความหมายกระชับและเหมาะสมต่อการค้นหา เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มคนที่มีความรู้ด้านหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(2)
พุธ นาฑีสุวรรณ การพัฒนาวิธีการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตกับข้อมูลทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในงานวิจัย(2)
1. Algorithm ในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ Lexical Analysis Stemming Algorithm String Searching Algorithm 2. Algorithm เพื่อการค้นหาแบบโครงสร้างข้อมูลคือ Breath First Search

13 ผลจากงานวิจัย(2) วิธีการของผู้วิจัยมีประสิทธิภาพเท่ากันกับวิธี Breath-First Search 2 ด้าน คือ ด้านความครบถ้วนของข้อมูลและด้านความตรงต่อความต้องการ แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 2 ด้านคือ ด้านเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล และด้านการใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อการค้นหา

14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(3)
สิทธิโชค ปัญญาฤกษ์ชัย และ ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย งานวิจัยเรื่อง ระบบการค้นคืนสารสนเทศ โดยใช้เทคนิค N-Gram ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

15 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในงานวิจัย(3)
1. เทคนิคการสร้างดัชนีของลูซีน ซึ่งเป็นแบบ Inverted File Index วิธีการสร้างดัชนีแบบเริ่มจากการนำเอกสารมาวิเคราะห์และแบ่งเป็นรายการของคำ ซึ่งมีการกรองคำที่ไม่มีความหมายสำคัญออก หรือแปลงคำให้เป็นรากศัพท์ จากนั้นจึงนำมาเก็บเป็นไฟล์ดัชนีซึ่งเป็นคำต่าง ๆ พร้อมทั้งมีจำนวนเอกสารที่คำนั้นๆ ปรากฏอยู่ 2. การสร้าง Search Engine โครงงานวิชา Information Retrival เป็นการสอนสร้าง Search Engine โดยใช้เทคนิค N-Gram เข้ามาช่วยในการค้นคืนข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ สรุปการสกัดคำออกจากเว็บเพจที่ได้ทำการ Crawler นั้นยังทำได้ไม่ดีพอ ด้านการตัดคำภาษาไทยโดยใช้ N-Gram พบว่าใช้ 3-Gram และ 4-Gram จะทำให้ได้ประสิทธิภาพดีการตัดคำ (Word Segmentation)

16 ผลจากงานวิจัย(3) การพัฒนาระบบการค้นคืนสารสนเทศโดยใช้เทคนิค N-Gram ถือเป็นการผสมผสานเทคนิคการค้นคืนสารเทศ (Information Retrieval) กับการใช้เทคนิคการตัดคำของ N-Gram เป็นการนำเทคนิคมาเพิ่มช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคืนสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยผลสรุปของการประเมินประสิทธิภาพระบบการค้นคืนอยู่ในระดับดี

17 ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย
สร้างฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายอำเภอ ทำดัชนี (Indexing) เพื่อจัดเก็บ keyword เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลกฎหมายที่จัดเก็บไว้ ใช้ Algorithm แบบ N-Gram ในการค้นหาข้อมูล

18 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมาย สำหรับนายอำเภอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google