งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความสำคัญที่มาและปัญหา การบริหาร ราชการ แผ่นดิน ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ส่วน ท้องถิ่น นายอำเภอ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ราษฎร ในพื้นที่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความสำคัญที่มาและปัญหา การบริหาร ราชการ แผ่นดิน ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ส่วน ท้องถิ่น นายอำเภอ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ราษฎร ในพื้นที่ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ความสำคัญที่มาและปัญหา การบริหาร ราชการ แผ่นดิน ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ส่วน ท้องถิ่น นายอำเภอ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ราษฎร ในพื้นที่ ” 2

3 ความสำคัญที่มาและปัญหา ( ต่อ ) นายอำเภอ นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน ศาสตร์ ปัญหา 1. ไม่รู้กฎหมาย 2. มีการออกกฎกระทรวง เพิ่มเติม 3. ไม่ชำนาญในการค้นหา จาก internet 4. ในปัจจุบัน web site ที่ใช้ ค้นหาข้อมูลกฎหมายยังไม่ สามารถค้นหาข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ นายอำเภอได้ทั้งหมด 3

4 ตัวอย่าง web site ที่ใช้ค้นหา ข้อมูลกฎหมาย (1) 4

5 5 ตัวอย่าง web site ที่ใช้ค้นหา ข้อมูลกฎหมาย (2)

6 วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมาย สำหรับนายอำเภอ เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมาย สำหรับนายอำเภอ 6

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยตรงจากระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับนายอำเภอ เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับนายอำเภอ 7

8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (1) กนกวรรณ โสตถีวรกุล การค้นหาข้อมูลในหนังสือพระ คริสต์ธรรมคัมภีร์ การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 8

9 1. การจัดทำดรรชนีในการค้นหาโดยการใช้ การกลั่นกรองข้อมูล (Filtering Operation) 2. การค้นหาข้อมูลโดยใช้ Boolean Algorithm แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในงานวิจัย (1) 9

10 ผลจากงานวิจัย (1) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบที่ตรงกัน และใช้เทคนิค Boolean Operator เพื่อทำ ให้คำที่จะทำการค้นหามีความหมายกระชับ และเหมาะสมต่อการค้นหา เนื่องจาก สามารถตอบสนองความต้องการในการ สืบค้นข้อมูลของกลุ่มคนที่มีความรู้ด้าน หนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบที่ตรงกัน และใช้เทคนิค Boolean Operator เพื่อทำ ให้คำที่จะทำการค้นหามีความหมายกระชับ และเหมาะสมต่อการค้นหา เนื่องจาก สามารถตอบสนองความต้องการในการ สืบค้นข้อมูลของกลุ่มคนที่มีความรู้ด้าน หนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุด 10

11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) พุธ นาฑีสุวรรณ การพัฒนาวิธีการค้นหาข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ตกับข้อมูล ทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกไม้ ประดับ วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตร์ ( คอมพิวเตอร์ ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง 11

12 1. Algorithm ในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ o Lexical Analysis o Stemming Algorithm o String Searching Algorithm 2. Algorithm เพื่อการค้นหาแบบโครงสร้าง ข้อมูลคือ Breath First Search แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในงานวิจัย (2) 12

13 ผลจากงานวิจัย (2) วิธีการของผู้วิจัยมีประสิทธิภาพเท่ากันกับวิธี Breath-First Search 2 ด้าน คือ ด้านความ ครบถ้วนของข้อมูลและด้านความตรงต่อ ความต้องการ แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 2 ด้านคือ ด้านเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล และด้านการใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อ การค้นหา วิธีการของผู้วิจัยมีประสิทธิภาพเท่ากันกับวิธี Breath-First Search 2 ด้าน คือ ด้านความ ครบถ้วนของข้อมูลและด้านความตรงต่อ ความต้องการ แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 2 ด้านคือ ด้านเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล และด้านการใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อ การค้นหา 13

14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3) สิทธิโชค ปัญญาฤกษ์ชัย และ ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย งานวิจัยเรื่องระบบการค้นคืนสารสนเทศ โดยใช้เทคนิค N-Gram ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 14

15 1. เทคนิคการสร้างดัชนีของลูซีน ซึ่งเป็นแบบ Inverted File Index วิธีการสร้างดัชนีแบบ เริ่มจากการนำเอกสารมาวิเคราะห์และแบ่งเป็น รายการของคำ ซึ่งมีการกรองคำที่ไม่มี ความหมายสำคัญออก หรือแปลงคำให้เป็นราก ศัพท์ จากนั้นจึงนำมาเก็บเป็นไฟล์ดัชนีซึ่งเป็น คำต่าง ๆ พร้อมทั้งมีจำนวนเอกสารที่คำนั้นๆ ปรากฏอยู่ 2. การสร้าง Search Engine โครงงานวิชา Information Retrival เป็นการสอนสร้าง Search Engine โดยใช้เทคนิค N-Gram เข้า มาช่วยในการค้นคืนข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ สรุป การสกัดคำออกจากเว็บเพจที่ได้ทำการ Crawler นั้นยังทำได้ไม่ดีพอ ด้านการตัดคำ ภาษาไทยโดยใช้ N-Gram พบว่าใช้ 3- Gram และ 4-Gram จะทำให้ได้ประสิทธิภาพดี การตัดคำ (Word Segmentation) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในงานวิจัย (3) 15

16 ผลจากงานวิจัย (3) การพัฒนาระบบการค้นคืนสารสนเทศโดย ใช้เทคนิค N-Gram ถือเป็นการผสมผสาน เทคนิคการค้นคืนสารเทศ (Information Retrieval) กับการใช้เทคนิคการตัดคำของ N-Gram เป็นการนำเทคนิคมาเพิ่มช่วยเพิ่ม ความสามารถในการค้นคืนสารสนเทศให้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมาก ยิ่งขึ้น โดยผลสรุปของการประเมิน ประสิทธิภาพระบบการค้นคืนอยู่ในระดับดี การพัฒนาระบบการค้นคืนสารสนเทศโดย ใช้เทคนิค N-Gram ถือเป็นการผสมผสาน เทคนิคการค้นคืนสารเทศ (Information Retrieval) กับการใช้เทคนิคการตัดคำของ N-Gram เป็นการนำเทคนิคมาเพิ่มช่วยเพิ่ม ความสามารถในการค้นคืนสารสนเทศให้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมาก ยิ่งขึ้น โดยผลสรุปของการประเมิน ประสิทธิภาพระบบการค้นคืนอยู่ในระดับดี 16

17 ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย สร้างฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ นายอำเภอ สร้างฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ นายอำเภอ ทำดัชนี (Indexing) เพื่อจัดเก็บ keyword เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล กฎหมายที่จัดเก็บไว้ ทำดัชนี (Indexing) เพื่อจัดเก็บ keyword เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล กฎหมายที่จัดเก็บไว้ ใช้ Algorithm แบบ N-Gram ในการค้นหา ข้อมูล ใช้ Algorithm แบบ N-Gram ในการค้นหา ข้อมูล 17

18 Q & A 18


ดาวน์โหลด ppt 1. ความสำคัญที่มาและปัญหา การบริหาร ราชการ แผ่นดิน ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ส่วน ท้องถิ่น นายอำเภอ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ราษฎร ในพื้นที่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google