งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Checkpoint 4 29 โดยที่ทั้งสองเส้นมีความหนาแน่นเชิงเส้นของประจุเท่ากัน เท่ากับ + C/m จุด A อยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นประจุทั้งสอง จุด B อยู่เหนือเส้นประจุด้านบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Checkpoint 4 29 โดยที่ทั้งสองเส้นมีความหนาแน่นเชิงเส้นของประจุเท่ากัน เท่ากับ + C/m จุด A อยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นประจุทั้งสอง จุด B อยู่เหนือเส้นประจุด้านบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Checkpoint 4 29 โดยที่ทั้งสองเส้นมีความหนาแน่นเชิงเส้นของประจุเท่ากัน เท่ากับ + C/m จุด A อยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นประจุทั้งสอง จุด B อยู่เหนือเส้นประจุด้านบน ขนาดของสนามไฟฟ้าทีจุดทั้งสอง E A กับ E B มีค่าเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไร ? 1.E A < E B 2.E A = E B 3.E A > E B เส้นประจุขนาดอนันต์อยู่ในลักษณะดังรูป

2 ประจุกระจายตัวสม่ำเสมอ ตามแกน x จากจุดกำเนิดถึง x = a ความหนาแน่นประจุ เชิงเส้น  C/m ส่วนประกอบ ในแนว x ของสนามไฟฟ้าที่ จุด P: (x,y) = (a,h) มีค่า เท่าใด ? 33 x y a h P x ข้อใดคือ ? 1) 2) 3) 4) 5) r dq= dx

3 We know: ข้อใดคือ ? 1) 2) 3) 4) x y a h P x r dq= dx 11 22 22 ประจุกระจายตัวสม่ำเสมอ ตามแกน x จากจุดกำเนิดถึง x = a ความหนาแน่นประจุ เชิงเส้น  C/m ส่วนประกอบ ในแนว x ของสนามไฟฟ้าที่ จุด P: (x,y) = (a,h) มีค่า เท่าใด ?

4 33 We know: x y a h P x r dq= dx 11 22 22 ข้อใดคือ ? 1) 2) 3) ไม่ถูกทั้งคู่ ประจุกระจายตัวสม่ำเสมอตาม แกน x จากจุดกำเนิดถึง x = a ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น  C/m ส่วนประกอบในแนว x ของสนามไฟฟ้าที่จุด P: (x,y) = (a,h) มีค่าเท่าใด ?

5 We know: x y a h P x r dq= dx 11 22 22 ข้อใดคือ ? 1) 2) 3) 4) ประจุกระจายตัวสม่ำเสมอตาม แกน x จากจุดกำเนิดถึง x = a ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น  C/m ส่วนประกอบในแนว x ของสนามไฟฟ้าที่จุด P: (x,y) = (a,h) มีค่าเท่าใด ?

6 k = 9 x 10 9 N m 2 / C 2   = 8.85 x 10 -12 C 2 / N m 2

7 เส้นแรงไฟฟ้า Electric Field Lines ทิศทาง กับ ความหนาแน่นของเส้นแรง ไฟฟ้า แสดงถึง ทิศทาง กับ ความหนาแน่นของสนามไฟฟ้า E จุดประจุ : มีเส้นแรงที่ชี้ในแนวรัศมี ความหนาแน่นของเส้นแรง  1/R 2

8 Electric Field Lines

9 ประจุใดมีขนาดใหญ่กว่า 1) ประจุ 1 ขนาดใหญ่กว่า ประจุ 2 2) ประจุ 1 ขนาดใหญ่เท่ากับ ประจุ 2 3) ประจุ 1 ขนาดเล็กกว่า ประจุ 2

10 เราบอกอะไรเกี่ยวกับประจุ 2 ตัวนี้ได้อีก 1) ประจุ 1 ประจุ 2 เป็นประจุ ชนิดเดียวกัน 2) ประจุ 1 ประจุ 2 เป็นประจุ ต่างชนิดกัน

11 Preflight 3 สนามไฟฟ้าที่จุดใดเข้มกว่ากัน 1)E A > E B 2)E A = E B 3)E A < E B

12 Point Charges +2q -q ประจุในวงสีแดงคือข้อใด ? +Q -Q +2Q -Q -2Q +Q -Q 1) 2) 3) 4) 5)

13 เส้นแรงไฟฟ้าในรูปใดแสดงสนามไฟฟ้าจากประจุ 2 ตัวที่เป็นชนิดเดียวกัน แต่มีขนาดไม่เท่ากัน ? 1 2 3 4

14

15 ฟลักซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์ Electric Flux and Gauss’s Law

16 ฟลักซ์ไฟฟ้าคือ “ จำนวนเส้นแรงไฟฟ้า ” ฟลักซ์ที่ผ่านผิว S อินทิกรัลของค่า บนผิว S

17 ทิศทางของ เวกเตอร์พื้นที่


ดาวน์โหลด ppt Checkpoint 4 29 โดยที่ทั้งสองเส้นมีความหนาแน่นเชิงเส้นของประจุเท่ากัน เท่ากับ + C/m จุด A อยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นประจุทั้งสอง จุด B อยู่เหนือเส้นประจุด้านบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google