งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมพงษ์ เจริญศิริ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมพงษ์ เจริญศิริ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมพงษ์ เจริญศิริ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (The Database Development of Electronic Informaiton Broker Online Services) สมพงษ์ เจริญศิริ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 ทำไปทำไม ??? มีปัญหามากนักหรือ???

3 ทำแล้วจะได้อะไรนะ.... “การจัดหาทรัพยากรไว้ล่วงหน้าเผื่อจะมีผู้มาใช้บริการ” (Just In Case Service) มาสู่ “การจัดหาเมื่อผู้ใช้บริการต้องการใช้” (Just In Time Services) ความร่วมมือระหว่างกัน (Library Co-operation) เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุด (Library Resources Sharing) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน เป็นต้นแบบในการให้บริการแก่แหล่งบริการสารสนเทศ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาต้นแบบตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

5 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
การศึกษาเอกสาร งานวิจัย สอบถาม กระบวนการปฏิบัติงาน การทำงานจริง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งเป็นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนับสนุนทางการศึกษา การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) ภาษาพีเอชพี (PHP) ระบบปฏิบัติการใช้ ลีนุกซ์ (Linux) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฐานตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูล

6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ ผลการพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ทำให้ได้ฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถทำงานได้ดีในส่วนสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้

7 1.1 ส่วนผู้ใช้บริการ ( http://copper.msu.ac.th/ibo )
1.1 ส่วนผู้ใช้บริการ ( )

8

9 1.2 ส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ( http://copper.msu.ac.th/ibo/admin )

10

11

12

13

14

15 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อฐานข้อมูล ตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อการอบรมเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยรวมอยู่ระดับมากทุกด้าน

16 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
สำนักวิทยบริการ มีความเข้มแข็งทางด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะบอกรับเป็นสมาชิกเอง หรือใช้ร่วมกันในรูปเครือข่ายความร่วมมือ อันแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบหรือความเข้มแข็งทางด้านการเข้าถึงมวลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ดังนั้นถ้ามีการนำผลจากโครงการวิจัยนี้ไปต่อยอดร่วมมือกันในการเป็นตัวแทนให้บริการสารสนเทศออนไลน์ จะทำให้ทุกหน่วยงานหรือในภาพรวมของประเทศสามารถลดความซ้ำซ้อนในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ นำไปสู่การประหยัดงบประมาณ

17 ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดตั้งเป็น เป็น Information Broker Center เพื่อให้บริการนอกระบบและเชิงพานิชย์ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

18

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สมพงษ์ เจริญศิริ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google