งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (The Database Development of Electronic Informaiton Broker Online Services) สมพงษ์ เจริญศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (The Database Development of Electronic Informaiton Broker Online Services) สมพงษ์ เจริญศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (The Database Development of Electronic Informaiton Broker Online Services) สมพงษ์ เจริญศิริ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 ทำไปทำไม ??? มีปัญหา มากนักหรือ ???

3 “ การจัดหาทรัพยากรไว้ล่วงหน้าเผื่อจะมีผู้มาใช้ บริการ ” “ การจัดหาทรัพยากรไว้ล่วงหน้าเผื่อจะมีผู้มาใช้ บริการ ” (Just In Case Service) (Just In Case Service) มาสู่ “ การจัดหาเมื่อผู้ใช้บริการต้องการใช้ ” (Just In Time Services) มาสู่ “ การจัดหาเมื่อผู้ใช้บริการต้องการใช้ ” (Just In Time Services) ความร่วมมือระหว่างกัน (Library Co- operation) ความร่วมมือระหว่างกัน (Library Co- operation) เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุด (Library Resources Sharing) เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุด (Library Resources Sharing) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน เป็นต้นแบบในการให้บริการแก่แหล่งบริการ สารสนเทศ เป็นต้นแบบในการให้บริการแก่แหล่งบริการ สารสนเทศ ทำแล้วจะได้ อะไรนะ....

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาต้นแบบตัวแทนให้บริการสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาต้นแบบตัวแทนให้บริการสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

5 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน การศึกษาเอกสาร งานวิจัย สอบถาม กระบวนการ ปฏิบัติงาน การทำงานจริง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยงาน ส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งเป็น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนับสนุนทาง การศึกษา การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) ภาษาพีเอชพี (PHP) ระบบปฏิบัติการใช้ ลีนุกซ์ (Linux) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฐาน ตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูล

6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  ผลการพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ทำให้ได้ ฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถ ทำงานได้ดีในส่วนสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้

7 1.1 ส่วนผู้ใช้บริการ ( http://copper.msu.ac.th/ibo ) http://copper.msu.ac.th/ibo

8

9 1.2 ส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ( http://copper.msu.ac.th/ibo/admin ) http://copper.msu.ac.th/ibo/admin

10

11

12

13

14

15 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้า ฝึกอบรมที่มีต่อฐานข้อมูล ตัวแทนให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อการอบรม เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยรวมอยู่ ระดับมากทุกด้าน

16 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย สำนักวิทยบริการ มีความเข้มแข็งทางด้านการเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะบอกรับ เป็นสมาชิกเอง หรือใช้ร่วมกันในรูปเครือข่ายความ ร่วมมือ อันแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบหรือความ เข้มแข็งทางด้านการเข้าถึงมวลทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ดังนั้นถ้ามีการนำผลจาก โครงการวิจัยนี้ไปต่อยอดร่วมมือกันในการเป็นตัวแทน ให้บริการสารสนเทศออนไลน์ จะทำให้ทุกหน่วยงาน หรือในภาพรวมของประเทศสามารถลดความซ้ำซ้อน ในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ นำไปสู่การ ประหยัดงบประมาณ

17 ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดตั้งเป็น เป็น Information Broker Center เพื่อ ให้บริการนอกระบบและเชิงพานิชย์ที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้

18

19 ขอบคุณครับ Sompong.c@msu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาฐานข้อมูลตัวแทนให้บริการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (The Database Development of Electronic Informaiton Broker Online Services) สมพงษ์ เจริญศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google