งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 การกำเนิดผีเสื้อ รูปร่างและ กายวิภาค วิธีการศึกษาและ ทดลอง อนุกรมวิธาน เอกสารอ้างอิง Content.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 การกำเนิดผีเสื้อ รูปร่างและ กายวิภาค วิธีการศึกษาและ ทดลอง อนุกรมวิธาน เอกสารอ้างอิง Content."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1

3 2 การกำเนิดผีเสื้อ รูปร่างและ กายวิภาค วิธีการศึกษาและ ทดลอง อนุกรมวิธาน เอกสารอ้างอิง Content

4 3 การกำเนิดผีเสื้อ

5 4 รูปร่างและกายวิภาคของ ผีเสื้อ

6 5 วงจรชีวิตของผีเสื้อ

7 6 สวิงจับแมลง กระดาษสามเหลี่ยม ขวดโหลน๊อคแมลง กระดาษทิชชู สำลี เข็มสต๊าฟผีเสื้อ น้ำยาทาเล็บ กรงดักผีเสื้อ เหยื่อล่อผีเสื้อ ลูกเหม็น กล้องถ่ายรูป กล่องไม้เก็บ ตัวอย่างแมลง วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา

8 7 ภาคสนาม 1. วางกรงล่อผีเสื้อโดยใช้ เหยื่อล่อผีเสื้อ 2. ใช้สวิงจับผีเสื้อ 3. ถ่ายรูปผีเสื้อ วิธีการทดลอง

9 8 ห้องปฎิบัติการ 1. นำผีเสื้อที่จับได้จากภาคสนาม มาทำการสต๊าฟ 2. นำผีเสื้อที่สต๊าฟไปอบในตู้อบ อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส ประมาณ 7 วัน 3. นำไปเก็บที่กล่องเก็บตัวอย่าง แมลงโดยบรรจุลูกเหม็นลงไปในกล่อง ด้วยเพื่อป้องกันแมลง วิธีการทดลอง

10 9 อนุกรมวิธานของผีเสื้อ อาณาจักร (Kingdom)--------> แอน นิมอล (Animal) ไฟลัม (Phylum) --------> อาร์โทรโพดา (Arthopoda) ชั้น (Class) --------> อิน เซคตา (Insecta) อันดับ (Order) ------> เลพิดอพเทอร่า (Lepidoptera)

11 10 หลักการในการจำแนกชนิดของ ผีเสื้อ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ ดูสีสันและ ลวดลายที่แตกต่างกันไปแต่ละชนิด สังเกตุจาก ตัวเต็มวัย ของผีเสื้อ เองแล้ว ลักษณะของตัวหนอน และ ดักแด้ ของผีเสื้อแต่ละชนิด

12 11 การจำแนกผีเสื้อกลางวัน 1. วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Family Papilionidae)

13 12 การจำแนกผีเสื้อกลางวัน 2. วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ (Family Pieridae)

14 13 การจำแนกผีเสื้อกลางวัน 3. วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Family Nymphalidae)

15 14 การจำแนกผีเสื้อกลางวัน 4. วงศ์ผีเสื้อมรกต, สีน้ำเงิน (Family Lycaenidae)

16 15 การจำแนกผีเสื้อกลางวัน 5. วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Family Hesperiidae)

17 16 ประโยชน์ของผีเสื้อ ผีเสื้อจัดว่าเป็นแมลงที่มี ความสำคัญต่อระบบนิเวศอีกชนิดหนึ่ง โดยในระยะที่เป็นตัวหนอนจะกัดกิน ใบไม้ในป่า มิให้มีมาก หรือหนาแน่น จนเกินไป ช่วยให้แสงแดดสอดส่องลง ถึงพื้นด้านล่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกมาก ในขณะเดียวกัน ก็เป็นอาหาร ของนกชนิดต่างๆ รวมทั้ง สัตว์ชนิดอื่นๆ

18 17 เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. คู่มือ ผีเสื้อ. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2546. จารุจินต์ นภีตภัฎ และ เกรียงไกร. คู่มือดูผีเสื้อในประเทไทย. กรุงเทพฯ : วนา, 2546. ยุพา หาญบุญทรง. หลัก อนุกรมวิธานแมลง. ภาควิชากีฏวิทยา. คณะเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2546 เอกสารอ้างอิง

19 18 Thank you


ดาวน์โหลด ppt 1 2 การกำเนิดผีเสื้อ รูปร่างและ กายวิภาค วิธีการศึกษาและ ทดลอง อนุกรมวิธาน เอกสารอ้างอิง Content.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google