งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

2 ป.ตรี 8 กลุ่มสาขาวิชา จำนวน 2,588 คน 48พยาบาลศาสตร์ 60วิทยาศาสตร์การกีฬา 180สาธารณสุขศาสตร์ 90เทคโนโลยีการจัดการ 200เทคโนโลยีสารสนเทศ 270เทคโนโลยีการเกษตร 1,680 วิศวกรรมศาสตร์ 60แพทยศาสตร์

3 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ ปราจีนบุรี โควตาโรงเรียน ทุกจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ โควตาจังหวัด

4 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ 3. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 4. คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย กำหนดไม่ต่ำกว่า 2.50 2.แผนการเรียนแผนการเรียน - วิทย์-คณิต : สมัครได้ทุกสาขาวิชา - ศิลป์คำนวณ : สมัคร สารสนเทศ และ การจัดการ - ศิลป์ภาษา : สมัครได้เฉพาะการจัดการ

5 ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ นักกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ เด็กดีมีคุณธรรม สอวน.

6 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 4. มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรม ด้านต่าง ๆ เช่น 3. คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50

7 1) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง ป.ไทย 2) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ให้เข้าร่วมการแข่งขัน (ต่อ)

8 3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคม วิทยาศาสตร์แห่ง ป.ไทยฯ โดยได้รับรางวัลระดับภาค หรือระดับประเทศ 4) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ ที่จัดโดย องค์กรระดับชาติที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบฯ โดยได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่ารางวัลชมเชย 5) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ที่จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณา เป็นรายกรณี

9 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียน ต่อไปนี้

10 (1) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร (2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (3) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา (4) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา (5) โรงเรียนสาธิต ม. สงขลา จ.สงขลา (6) โรงเรียนสาธิต ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (7) โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ต่อ)

11 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 (ต่อ)

12 ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาแรก เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หากนักศึกษาสามารถรักษาแต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับ การยกเว้น ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยใน ภาคการศึกษาต่อไป

13 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ 3. มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง 1) ได้ตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด 2) เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่ จังหวัดไม่ได้จัดแข่งขัน 3) มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50

14 ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับการสอนเสริม ทางด้านวิชาการตามความจำเป็น และอาจได้รับ รางวัลเชิดชูเกียรติตลอดจนการยกเว้นค่าหน่วยกิต หากประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน

15 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ 3. มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 1) เป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน 2) มีเอกสารหรือมีผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี และนาฏศิลป์จากโรงเรียน 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50

16 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของ มทส. ตลอดเวลาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ

17 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ 3. เป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยได้รับใบรับรอง ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล่/รางวัล จาก หน่วยงาน ระดับประเทศ ที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50

18 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ 3.เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรใน สอวน.ค่าย 2 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50

19 ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาแรก เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หากนักศึกษาสามารถรักษาแต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับ การยกเว้น ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยใน ภาคการศึกษาต่อไป

20 ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ 50 ทุน (ต้องสมัคร) ค่าเล่าเรียนฟรี - ค่าหอพักฟรี มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/เดือน

21 2. หลักฐานเพิ่มเติม ของแต่ละประเภท โควตาพิเศษ ที่สมัคร 1. ใบ ปพ. 1 ฉบับจริง (มีผลการเรียน 4 ภาค) 3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท / โควตา

22 1. ค่าประกันทั่วไป 3,500 บาท 3. ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 200 บาท/ปี 4. ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 500 บาท 2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 5,000 บาท/ปี หมายถึง ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงกีฬา เป็นต้น

23 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี176,800จุฬาลงกรณ์144,000 ลาดกระบัง136,000 ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 128,000 ม.ศิลปากร120,000 ม.นเรศวร (พิษณุโลก) 120,000

24 120,000ม.ศิลปากร 120,000 ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 120,000 ม.เกษตรศาสตร์ (สกลนคร) 144,000ม.แม่ฟ้าหลวง

25 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี254,000ลาดกระบัง160,000 ม.แม่ฟ้าหลวง144,000 ม.ศิลปากร120,000

26

27 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2. กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 3. กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 4. ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา 5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน 6. ทุนส่งเสริมผู้มีศักยภาพ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 7. ทุนช่วยค่าครองชีพ 8. ทุนจากบริษัท ห้างร้านและบุคคลภายนอก

28 พ.ค. 55 สอบสัมภาษณ์26 - 27 พ.ย. 54 นักเรียนตอบยืนยันการเข้าศึกษาทาง Webภายใน 16 ม.ค. 55 ขึ้นทะเบียนนักศึกษา & เปิดภาคการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา15 ธ.ค. 54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์11 พ.ย. 54 - นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครผ่าน Web 1 ก.ค.- 31 ส.ค. 54 กิจกรรมกำหนดวัน - นักเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ร.ร.ส่งเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมให้ มทส.1 - 9 ก.ย. 54

29

30 สมัครสอบ+เลือกอำเภอ 1 – 29 ก.ค. 54 ประกาศสถานที่สอบ / เลขที่นั่งสอบ / พิมพ์บัตร ประกาศสถานที่สอบ / เลขที่นั่งสอบ / พิมพ์บัตร 20 ส.ค. 54 สอบ GAT / PAT 8 – 11 ต.ค. 54 ประกาศผลสอบ 10 พ.ย. 54 ชำระ ค่าสมัคร 1 – 30 ก.ค. 54

31 สมัครสอบ+เลือกอำเภอ 10 พ.ย.– 7 ธ.ค. 54 ประกาศสถานที่สอบ / เลขที่นั่งสอบ / พิมพ์บัตร ประกาศสถานที่สอบ / เลขที่นั่งสอบ / พิมพ์บัตร 20 ธ.ค. 54 สอบ GAT / PAT 3 – 6 มี.ค. 55 ประกาศผลสอบ 10 เม.ย. 55 ชำระ ค่าสมัคร 10 พ.ย. – 8 ธ.ค. 54

32 สมัครและดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างข้อสอบ / Download สถิติ / ผลการสอบ

33


ดาวน์โหลด ppt โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google