งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี. I do not want you to be only a doctor but also to be a man.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี. I do not want you to be only a doctor but also to be a man."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

2 I do not want you to be only a doctor but also to be a man.

3 ขอขอบพระคุณ สไลด์บางส่วนจาก อ. ดร. วิสิษฐพร วัฒนาวาทิน

4 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ก่อตั้งขึ้นโดย ข้อกำหนดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการ จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 22 เล่มที่ 110 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2536

5 คณะกรรมการแพทยสภา มีมติรับรองหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ใน การประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550

6 - ล 3. บ.), 2549 4) มลพิษสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย ( วท. ม.), 2554 หลักสูตรได้รับการรับรอง สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการแพทยสภา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานข้าราชการพลเรือน ได้รับการบรรจุลงใน AVISEANA DIRECTORY

7 ปัจจุบัน 21 แห่ง รัฐ 19 แห่ง เอกชน 2 แห่ง

8 ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ ในการจัดการเรียนการสอน ปี 4-6 ร่วมกับคณาจารย์ของ สวพ. มทส. ปี 2561 นักศึกษาแพทย์ปี 4 ไป รพ. ชัยภูมิ

9 คณาจารย์ด้าน วิทยาศาสตร์ PRECLINIC จบปริญญาเอก 100% คณาจารย์แพทย์ ที่ มทส. และ รพ. บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ล้วนเป็นผู้มี ประสบการณ์ทั้งทางด้าน วิชาการ วิชาชีพแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

10 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือแพทย์ทันสมัย มาตรฐานเดียวกับที่ใช้อยู่ใน โรงพยาบาลทั้งของรัฐ และ เอกชน

11 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน (AFTA) การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน (AFTA) เชิญอาจารย์จาก Medical U.of Innsbruks, Austria มาช่วยสอน นักศึกษาแพทย์ MOU ระหว่าง มทส กับ Medical U.of Innsbruks, Austria MOU ระหว่าง มทส กับ Juntendo U., Japan. MOU ระหว่าง มทส กับ Texas U. MOU ระหว่าง มทส กับ Hongkong U. รับนักศึกษาจาก Brighton and Sussex มา elective

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 บัณฑิตแพทย์ มทส. รุ่น 1 สอบใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ผ่าน 100%

25 การรับนักศึกษา ปี 2557 โครงการ ODOD จากนครชัย บุรินทร์ 30 คน โครงการปกติ จากนครชัยบุรินทร์ 50 คน รวม 80 คน

26 วิธีการรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

27 ปีการศึกษาสมัครเข้าสอบร้อยละ 254966545067.66 255065859289.96 255186669780.48 255269356581.53 255355947885.51 255471549368.95 255583269283.17 จำนวนผู้สมัครและผู้เข้าสอบหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต

28 จำนวนรับตามโควตาและ จังหวัด จังหวัด CPIRDODOD รวม นครราชสี มา เขตการศึกษา 2,3,4,5 181028 ชัยภูมิ 10616 บุรีรัมย์ 11718 สุรินทร์ 11718 503080

29 คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่มีสิทธิ์ สมัคร 1. กำลังศึกษา ชั้น ม.6 2. คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลายนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นับ ถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 4. คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ภาษาไทยนับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ของ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

30 มีภูมิลำเนา อยู่ในพื้นที่เขต 4 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 3 ปี ตาม หลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวัน สมัคร และ ศึกษา ม.1- ม.3 หรือ ม. ปลายใน 4 จังหวัดต่อเนื่องกัน 3 ปี คุณสมบัติเฉพาะของโครงการปกติ

31 ศึกษาชั้น ม. ปลายในโรงเรียนระดับ อำเภอยกเว้นอำเภอเมือง และ มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านในจังหวัด ที่สมัคร 3 ปี นับถึงวันสมัคร คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ ODOD

32 คุณสมบัติเฉพาะสาขา สุขภาพ ตาบอดสี การได้ยิน

33 วิธีการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 สมัครผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 2 สอบวัดความรู้ที่จัดสอบ โดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนที่ 3 สอบ สัมภาษณ์ ทดสอบ สุขภาพจิต ตรวจร่างกาย

34 วิธีการคัดเลือก ( ต่อ ) การสอบ รายละเอียดการสอบเงื่อนไข ขั้นตอนที่ 1 สอบข้อเขียน ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

35 วิธีการคัดเลือก ( ต่อ ) การสอบ รายละเอียดการสอบ เงื่อนไข ขั้นตอนที่ 2 - สอบสัมภาษณ์ - ตรวจร่างกาย - ทดสอบสุขภาพจิต S/ U

36 วันสอบข้อเขียน คัดเลือกค่าย ODOD วันที่ 29 กันยายน 2556 สอบคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

37 ทำสัญญาเพื่อศึกษา โครงการปกติ ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ ที่จัดสรร 3 ปี โครงการ ODOD ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ ที่จัดสรร 3 ปี

38 อนาคตโรงพยาบาล มทส รับนักศึกษา 20 คน เรียนชั้นคลินิก ในปีการศึกษา 2561 รับเข้าในปี 2558-2559

39 อาชีพ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ปริญญาเอก

40 คำถาม Facebook http://www.facebook.com/MedSUT เบอร์ติดต่อ 044-223975 044-223920

41 I do not want you to be only a doctor but also to be a man.

42 ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำ ความรู้ไป ประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี. I do not want you to be only a doctor but also to be a man.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google