งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรียบเรียงโดย รศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุนารี วัสดุในการ ก่อสร้าง : ส่วนที่ 2/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรียบเรียงโดย รศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุนารี วัสดุในการ ก่อสร้าง : ส่วนที่ 2/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรียบเรียงโดย รศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุนารี วัสดุในการ ก่อสร้าง : ส่วนที่ 2/2

2 2 วัสดุในการก่อสร้าง : ส่วนที่ 2/2 ( สมบัติทางกลของวัสดุ ) - แผนภาพหน่วยแรง - ความเครียด - การวิบัติของเหล็กเหนียวและเหล็กหล่อภายใต้แรงดึง - วัสดุเหนียวและวัสดุเปราะ - กฎของฮุค (Hooke’s law) - พฤติกรรมของวัสดุเปราะภายใต้แรงดึงและแรงกดอัด

3 3 การทดสอบแรงดึง (tension test) - ใช้ หาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงตั้งฉาก (σ) และความเครียดตั้งฉาก (ε) ของวัสดุ Stress: Strain: แผนภาพหน่วยแรง - ความเครียด (Stress- Strain Diagram) ของวัสดุ

4 4 Load (kN) Elongation (mm) Area (m)Stress(MPa)Strain (mm/mm) 001.227E-0400 11.10.01751.227E-0490.450.00035 31.90.06001.227E-04259.940.00120 37.80.10201.227E-04308.020.00204 40.90.16501.227E-04333.280.00330 43.60.24901.227E-04355.280.00498 53.41.01601.227E-04435.140.02032 62.33.04801.227E-04507.660.06096 64.56.35001.227E-04525.590.12700 62.38.89001.227E-04507.660.17780 58.811.93801.227E-04479.140.23876

5 5 โดยส่วนใหญ่ กราฟในช่วงแรกจะต้องถูกขยาย scale เพื่อให้เห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนขึ้น

6 6 เหล็กโครงสร้าง

7 7 วิธีออฟเซท (Offset method) ใช้ในการหาค่าหน่วยแรงคราก (yielding stress) ของโลหะที่ไม่มีจุดคราก ที่ชัดเจน เช่น อลูมิเนียมและลวดเหล็กอัดแรง เป็นต้น

8 8 สมบัติทางกลของวัสดุ

9 9 การวิบัติของวัสดุเหนียวโดยการเกิดคอคอด (necking) ก่อนการขาดจากกัน เป็นการวิบัติแบบ ค่อยเป็นค่อยไป ( เหมาะแก่การใช้ทำโครงสร้าง )

10 10 การวิบัติของเหล็กเหนียวและเหล็กหล่อ ภายใต้แรงดึง การวิบัติของเหล็กหล่อเกิดจากการแยก (separation) ของระนาบของผลึกของเหล็ก ซึ่ง เกิดจากหน่วยแรงดึงในระนาบที่ทำมุม ≈ 90 o กับแนวแกนของตัวอย่างทดสอบ การวิบัติของเหล็กเหนียวเกิดจากการเลื่อน (slip) ของระนาบของผลึกของเหล็กเนื่องจาก หน่วยแรงเฉือน โดยระนาบดังกล่าวทำมุม ≈ 45 o กับแนวแกนของตัวอย่างทดสอบ

11 11 วัสดุเหนียวและวัสดุเปราะ วัสดุเปราะ - เป็นวัสดุที่ไม่เกิดการครากหรือมี แต่น้อยมากก่อนการวิบัติ เช่น เหล็กหล่อและ คอนกรีต เป็นต้น วัสดุเหนียว - เป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลง รูปร่างได้สูงก่อนการวิบัติ เช่น เหล็กโครงสร้าง เป็น ต้น ( ดูดซึมพลังงานได้มาก )

12 12 คอนกรีต พฤติกรรมของวัสดุเปราะภายใต้แรงดึงและแรงกดอัด

13 13 กฎของฮุค (Hooke’s Law): ข้อจำกัดพื้นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบ โครงสร้างของวิศวกรโยธา เมื่อ E = modulus of elasticity ของวัสดุ ซึ่ง เป็นค่าความชันของ เส้นกราฟในช่วง linear elastic “ หน่วยแรงแปรผัน โดยตรงกับความเครียด จนถึงจุด proportional limit” E st = 760 MPa/0.004 mm/mm = 190 GPa

14 14 จบการบรรยาย ส่วนที่ 2/2


ดาวน์โหลด ppt 1 เรียบเรียงโดย รศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุนารี วัสดุในการ ก่อสร้าง : ส่วนที่ 2/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google