งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 โพลาไรเซชันของแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 โพลาไรเซชันของแสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 โพลาไรเซชันของแสง

2 โพลาไรเซชันเชิงเส้น x y z

3 โพลาไรเซชันวงกลม x y z

4 Left CCW x y z CW Right

5 โพลาไรเซชันวงรี e = 0, p e = ±p/2 & Eoy=Eox

6 Ey e = 0, p, + p/2 วงรีหมุนแกน Ex e = p/8 e = 3p/8 e=0 e = p/4 e = p/2
a e = 0, p, + p/2 วงรีหมุนแกน e=0 e = p/2 e = p/4 e = p/8 e = 3p/8

7 Polarizer types techniques Dichroism birefringence Linear polarizer
reflection scattering Linear polarizer Circular polarizer Elliptical polarizer types techniques

8 Dichroism Ix z Iy z Selective absorption kx>ky

9 Wire grid polarizer Transmission axis

10 plastic polaroid Transmission axis

11 ผลึกไดโครอิค Dichroic crystal Tourmaline mineral

12 กฎของมาลุส q polarizer analyzer Unpolarized Io polarized I1< Io/2

13 birefringence nz w 1 + nx w 1 x z y ny w 1

14 Birefringent crystal :calcite
Optic axis

15 ตารางดัชนีหักเหที่ lNa=589.3 nm

16 การหักเหสองแนว Extraordinary ray Ordinary ray Optic axis

17 PS –Principle section ระนาบที่มี optic axisวางอยู่
E// PS (E-ray) E s OA E k v|| k v | surface PS –Principle section ระนาบที่มี optic axisวางอยู่

18 E | PS (o-ray) E k s E k OA surface

19 Birefringent polarizer
Nicol prism O- ray E- ray ne<n<no 68o Optic axis

20 Birefringent polarizer
OA Glan-Foucault Glan Thompson O- ray E- ray 38.5o

21 Birefringent polarizer
OA2 OA1 Wollaston prism E- ray O- ray

22 แผ่นหน่วงคลื่น:Retarder
OA

23 Quarter wave plate Df= p/2
OA d n|| n | OA OA Quarter wave plate Df= p/2 Half wave plate Df= p

24 แผ่นครึ่งคลื่น Half wave plate fast slow OA q 2q l/2

25 แผ่นเสี้ยวคลื่น quarter wave plate fast slow OA 45o l/4 CW

26 45o l/4 CW l/4+ l/4= l/2 fast slow

27 l/4 =? 45o l/4 CW l/4 45o fast slow

28 สมการเฟรสเนล E | PI E || PI

29 E | PI Plane of incidence Ei Bi qi qr Er Br qt interface Bt Et

30 E || PI interface Er Ei Bt qr qi Et Bi Br qt

31 interface Er Ei Bt qr qi Et Bi Br qt (H)

32 สมการเฟรสเนล+กฏของสเนล
E | PI E || PI

33

34 แสงโพลาไรซ์ จากการสะท้อน
qi+qt=90o qi -->Polarizing angle--> qp (Brewster angle)

35 33o 56o 56o n=1.5 n=1.5

36 Pile of plate polarizer
Brewster window Pile of plate polarizer

37 การเปลี่ยนเฟสจากการสะท้อน
สะท้อนภายนอก ni < nt qi > qt กลับเฟส สะท้อนภายใน ni > nt qi < qt ไม่กลับเฟส

38 สะท้อนภายนอก qi < qp ไม่กลับเฟส qi > qp กลับเฟส สะท้อนภายใน qi <qp’ กลับเฟส qi > qp’ ไม่กลับเฟส

39 p p p p qc qp' qp Phase shift Phase shift 42o 30o 60o 90o 30o 60o 90o
External internal p p qc Phase shift Phase shift 42o 30o 60o 90o 30o 60o 90o External internal p p Phase shift Phase shift qp' qp 56o 33o 30o 60o 90o 30o 60o 90o

40 ค่าการสะท้อนและค่าการทะลุผ่าน
qi qr qt A Acos qi Acos qr Acos qt

41 qi=0 (แสงตกตั้งฉาก)

42

43 แสงโพลาไรซ์จากการกระเจิง


ดาวน์โหลด ppt 4 โพลาไรเซชันของแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google