งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strength of Materials I EGCE201 กำลังวัสดุ 1 Instructor: ดร. วรรณสิริ พันธ์อุไร ( อ. ปู ) ห้องทำงาน : 6391 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strength of Materials I EGCE201 กำลังวัสดุ 1 Instructor: ดร. วรรณสิริ พันธ์อุไร ( อ. ปู ) ห้องทำงาน : 6391 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strength of Materials I EGCE201 กำลังวัสดุ 1 Instructor: ดร. วรรณสิริ พันธ์อุไร ( อ. ปู ) ห้องทำงาน : 6391 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา E-mail: egwpr@mahidol.ac.thegwpr@mahidol.ac.th โทรศัพท์ : 66(0) 2889-2138 ต่อ 6391 Copyright © 2006 by Wonsiri Punurai

2 Stress ( ความเค้น ) •A variable that can be used as a measure of strength of a structural member Learning objectives •Understanding the concept of stress. •Understanding the two step analysis of relating stresses to external forces and moments. • ความเค้นคืออัตราส่วนของแรงต่อพื้นที่หน้าตัด

3 Normal Stress ( ความเค้นตั้งฉาก ) • แรงกระทำบนหน้าตัดที่เกิดขึ้นอยู่ในแนวตั้งฉากกับหน้าตัด และมีทิศทางออกจากหน้าตัดเราจะเรียกว่า ความเค้นดึง (Tensile Stress) • หากแรงที่ตั้งฉากนั้นมีทิศทางพุ่งเข้าหาหน้าตัดเราจะเรียก ความเค้นกด (Compressive Stress) ค่าความเค้นตั้งฉากเฉลี่ย กรณีที่แรงที่กระทำเป็นแรงในแนวเดียว และแรงนั้นจะกระจายไปเท่าๆกันตลอดพื้นที่หน้าตัด และที่สำคัญก็ คือคำว่าตั้งฉากไปกับหน้าตัด N N =N/A

4 Units of Stress ( หน่วยวัด ) •Force/area •SI: N/m 2 = Pa, kPa, MPa, GPa •USCS: psi, ksi Numerical Accuracy ( ความถูกต้อง ของหน่วยวัด )

5 Shear Stress ( ความเค้นเฉือน ) • ความเค้นที่มีทิศทางขนานไปกับหน้าตัด V V ค่าความเค้นเฉือนเฉลี่ย กรณีที่แรงที่กระทำเป็นแรงในแนวเดียว และแรงนั้นจะกระจายไปเท่าๆกันตลอดพื้นที่หน้าตัด และที่สำคัญก็ คือคำว่าขนานไปกับหน้าตัด

6 Shearing Stress Examples

7 Other Stresses Bearing Stress »The compressive normal stress that is produced when one surface presses against other »Occurs in joints, connections, pins, etc. – anywhere you have surfaces in contact »Actual contact stresses are very complicated »Bearing stress analysis is a simple way to estimate the stress

8 Axial Loading: Normal Stress

9 Exercise

10

11

12

13

14

15 Stress on an Oblique Plane

16 Maximum Stress

17 Stress under General Loading

18 State of Stress

19

20

21 Special Case

22 โจทย์ตัวอย่างทบทวน ความเค้น

23 โจทย์ตัวอย่างทบทวนความเค้นตั้ง ฉาก

24

25

26 โจทย์ตัวอย่างทบทวนความเค้นเฉือน

27 โจทย์ตัวอย่างทบทวนความเค้นบดอัด

28 โจทย์ตัวอย่างทบทวนความเค้นเฉือนและ ความเค้นบดอัด

29 โจทย์ตัวอย่างทบทวนความเค้นในกรณีหน้า ตัดเป็นระนาบเอียง

30 Strain ( ความเครียด ) Learning objectives •Learning the concept of strain. •Understanding the use of approximate deformed shape for calculating strains from displacements. • ความเครียดคือปริมาณที่ใช้วัดการเปลี่ยนรูปของวัตถุเมื่อเทียบต่อสภาพเดิม

31 Strain ( ความเครียด ),

32 Average Normal Strain ( ความเครียดเฉลี่ย )

33 Units of Normal Strain ( หน่วยวัด ) •in/in, or cm/cm, or m/m •Percentage 0.5% is equal to a strain of 0.005 Normal Strain ( ความเครียดตั้งฉาก )

34 Shear Strain ( ความเครียดเฉือน ) Units of Shear Strain ( หน่วยวัด ) •rad •prefix: µ = 10 -6. 1000 µ rad is equal to a strain 0.001 rad

35

36 Small Strain Approximation

37 Strain Components

38

39

40 โจทย์ตัวอย่างทบทวน ความเครียด

41 โจทย์ตัวอย่างทบทวนความเครียดตั้งฉาก

42

43

44 โจทย์ตัวอย่างทบทวนความเครียดเฉือน

45 โจทย์ตัวอย่างทบทวนความเครียดตั้งฉาก และความเครียดเฉือน

46 โจทย์ตัวอย่างทบทวนความเครียดเฉือน

47 Mechanical Properties of Materials Learning objectives •Understand the qualitative and quantitative description of mechanical properties of materials. •Learn the logic of relating deformation to external forces..

48 Stress-Strain Test

49 Stress-Strain Diagram

50

51 yield Strain-hardeningNecking

52 u, tension u, compression

53 Material Constants ( ค่าคงที่ของวัสดุ )

54 - Hooke’s Law ( กฎของฮุค ) Material Constants ( ค่าคงที่ของวัสดุ )

55 - Hooke’s Law for uniaxial loading

56 Material Constants ( ค่าคงที่ของวัสดุ )

57 Isotropy and Homogeneity

58 Generalized Hooke’s law

59 Plane Stress vs. Plane Strain

60

61 Factor of Safety and Failure

62 โจทย์ตัวอย่างทบทวน ความเค้น ความเครียด และ Factor of Safety

63

64

65

66

67

68

69 Homework (Stress)

70 Homework (strain)


ดาวน์โหลด ppt Strength of Materials I EGCE201 กำลังวัสดุ 1 Instructor: ดร. วรรณสิริ พันธ์อุไร ( อ. ปู ) ห้องทำงาน : 6391 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google