งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 5. สมบัติยืดหยุ่นและสมบัติเชิง ความร้อนของสสาร สภาพยืดหยุ่นและสภาพ พลาสติก การขยายตัวเนื่องจากความร้อน การสะสมความร้อนและการ เปลี่ยนสถานะ การนำความร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 5. สมบัติยืดหยุ่นและสมบัติเชิง ความร้อนของสสาร สภาพยืดหยุ่นและสภาพ พลาสติก การขยายตัวเนื่องจากความร้อน การสะสมความร้อนและการ เปลี่ยนสถานะ การนำความร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 5. สมบัติยืดหยุ่นและสมบัติเชิง ความร้อนของสสาร สภาพยืดหยุ่นและสภาพ พลาสติก การขยายตัวเนื่องจากความร้อน การสะสมความร้อนและการ เปลี่ยนสถานะ การนำความร้อน การพาความ ร้อน การแผ่รังสี การส่งผ่านความร้อนออกนอก ร่างกายมนุษย์

2 2 l 0 +  l F F ความเค้นดึง ความเครียดดึง โมดูลัสของยัง สภาพยืดหยุ่น ตามยาว F h x F ความเค้นเฉือน ความเครียดเฉือน โมดูลัสเฉือน สภาพยืดหยุ่นตามขวาง

3 3 V+  V P +  P  P=F/A ความเครียดปริมาตร ความเค้นปริมาตร บัลค์โมดูลัส สภาพยืดหยุ่นของปริมาตร

4 4 F l0l0  l F ค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุบาง ชนิด (x 10 11 N/m 2 ) Y R B ทองแดง 1.10.421.4 เหล็ก 1.90.701.0 เหล็กกล้า 2.00.841.60 อลูมิเนียม 0.70.240.70 ทังสเตน 3.61.52.0 น้ำ 2.1 A--proportional limit B--Elastic limit C-- break point 0.010 400 300 200 100 0 0.00 2 0.004 0.006 0.008 Stress (x 10 6 N/m 2 ) Strain A B C Const ant Modu lus Ultimate strength

5 5 การขยายตัวเนื่องจาก ความร้อน l0l0 d0d0 h0h0  l l0l0 T T+  T ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว ของวัสดุบางชนิด (x 10 -6 C -1 )  อลูมิเนียม 25  75 ทองเหลือง 19  57 เหล็ก 12  35 แก้ว 9  27 ควอร์ทซ์ 0.4  1.0 น้ำ - 210 l T l0l0 2l 0 T0T0 T1T1 ll โพรงในเนื้อวัสดุ......

6 6 ความเครียดเนื่องจากความ ร้อน l เครียด ไม่เครียด T T+  T F  T = 0 ; F

7 7 ความร้อนจำเพาะและ ความร้อนแฝง T Q น้ำแ ข็ง น้ำ ไอ น้ำแข็ง + น้ำ น้ำ + ไอ ความร้อนจำเพาะ ความร้อน แฝง [kj/kg.C] [ kj/kg ] C น้ำแข็ง = 2.10 C น้ำ = 4.19 L หลอมเหลว = 333 C ไอน้ำ = 2.01L ไอน้ำ = 2260

8 8 การนำความร้อน (Heat conduction) T สูง T ต่ำ สัมประสิทธิ์ของการนำ ความร้อน : K [J s -1 m -1 C -1 ] เงิน 420 ทองแดง 380 แก้ว 0.84 เนื้อเยื่อ ( ไม่รวมระบบเลือด ) 0.20 อากาศ 0.023 ภายใต้การนำความร้อนคงตัว T = T(X) ความร้อนถูกส่งไปกับการสั่นและชน กันระหว่างโมเลกุลของตัวกลาง กฎของฟูเรียร์ อัตราความร้อน : A

9 9 การนำความร้อนคงตัวบนวัตถุที่มี A คงที่ d THTH TLTL A R x 0 T T THTH TLTL เวลานา นๆ เวลา สั้นๆ slope= - R/KA x

10 10 การพาความ ร้อน (Heat convection) T สูง T ต่ำ สัมประสิทธิ์ของการพา ความร้อน :h [J s -1 m -2 C -1 ] อากาศนิ่ง 5 - 25 อากาศ ( บังคับ ) 10 - 500 น้ำ ( บังคับ ) 100 - 15000 น้ำเดือด ( บังคับ ) 250 - 25000 ไอน้ำ ( บังคับ ) 5000 - 100000 v v v ความร้อนถูกส่งไปกับกระแส โมเลกุลของตัวกลาง A

11 11 การพาแบบธรรมชาติ - กระแสตัวกลางเกิดจากความแตกต่างความหนาแน่น ( มีการขยายตัวโดยความร้อนแตกต่าง ) - การเกิดลม, การเย็นตัวของน้ำร้อน การพาแบบบังคับ - โมเลกุลตัวกลางถูกปัมป์หรือเป่า ให้เคลื่อนที่ - มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบ ธรรมชาติ - หน้ากาก ” แอร์ ”, ระบบเลือด อากาศ อุ่น อากาศ เย็น พื้นดิน อุ่น น้ำ เย็น อากาศ เย็น อากาศอุ่น แผงทำ ความร้อน

12 12 การแผ่ รังสี (Radiati on) วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 0 K จะปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

13 13

14 14 T ob T en T ob Stefan’s constant:  = 5.67x10 -8 W/m 2.K 4 Emissivity: e ==> [0 1 ]

15 15 Normal image Abnormal image Severely abnormal image Thermography and Thermogram

16 16 การส่งผ่านความร้อนผ่าน ผิวหนังมนุษย์ ( T H < 40 o C <313 K ) ( T L > 10 o C >283 K ) conductance

17 17 T envi T core T skin I II 37 o C Private zone ขน เส้น เลือ ด R2 พา R2 นำ R2 แผ่ R1 พา R1 นำ R1 แผ่ สภาพการส่งผ่านความร้อนใต้ผิวหนัง สภาพการส่งผ่านความร้อนเหนือผิวหนัง

18 18 ผิวหนังจะปรับตัวเองจนในที่สุดเข้าสู่ สภาวะคงตัว R1 = R2 R1 R2 T core T skin T envi > > ใต้ ผิวหนัง อุณหภู มิสูง เหนือ ผิวหนัง อุณหภูมิ ต่ำ

19 19 ถ้าอากาศเย็นลงชั่วขณะ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 เหนือ ผิวหนัง อุณหภูมิ ต่ำ ใต้ ผิวหนัง อุณหภู มิสูง อุณหภูมิต่ำลง อัตราการถ่ายเทความร้อนมากขึ้น

20 20 ถ้าอากาศร้อนขึ้น จะเกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างไร R1 R2R1R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2


ดาวน์โหลด ppt 1 5. สมบัติยืดหยุ่นและสมบัติเชิง ความร้อนของสสาร สภาพยืดหยุ่นและสภาพ พลาสติก การขยายตัวเนื่องจากความร้อน การสะสมความร้อนและการ เปลี่ยนสถานะ การนำความร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google