งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering Graphics II [WEEK5] การยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว การแสดงการยึดชิ้นงานใน Solid Work.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering Graphics II [WEEK5] การยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว การแสดงการยึดชิ้นงานใน Solid Work."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering Graphics II [WEEK5] การยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว การแสดงการยึดชิ้นงานใน Solid Work

2 การยึดต่อด้วยสลักเกลียว

3 การยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว การยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียวอาจทำได้ โดยหลายวิธี คือ 1. Bolt and Nut 2. Cap Screw/Set Screw 3. Stud

4 การยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว การยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียวจะอาศัย หลักการกดชิ้นงานไม่ให้แยกออกจากกัน ด้วยการขันตึง

5 Bolt and Nut รูปทรงของหัว Bolt และ Nut อาจมีได้ใน หลายลักษณะขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้ งาน ลักษณะที่พบเสมอคือ Bolt และ Nut ที่มี หัวหกเหลี่ยม (Hexagon) และ สี่เหลี่ยม (Square)

6 Cap Screw โดยทั่วไปจะใช้งานสำหรับการยึดจับ ชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ลักษณะหัวของ Cap Screw

7 Set Screw ใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการเคลื่อนที่ระหว่าง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น ใช้ Set Screw เพื่อไม่ให้มู่เล่เคลื่อนที่ ตามเพลาหมุน เป็นต้น ลักษณะหัวของ Set Screw

8 สลักเกลียวยึดชิ้นงานอื่นๆ

9 มิติเกลียว Major diameter (d) = เส้นผ่าน ศูนย์กลางที่ใหญ่ ที่สุดของเกลียว Minor diameter(d r ) = เส้นผ่านศูนย์กลางที่ เล็กสุดของเกลียว Mean diameter = เส้นผ่านศูนย์กลาง เฉลี่ยของเกลียว Pitch(P) = ระยะที่ วัดจากสันเกลียว หนึ่งถึงสันเกลียว ถัดไป Root = รากเกลียว Crest = ยอดเกลียว Thread angle = มุมเกลียว Major diameter Minor diameter Mean diameter Pitch Root Crest Thread angle

10 มิติเกลียว Lead (L) = ระยะที่ nut เคลื่อนที่ตาม แนวแกนของเกลียวเมื่อ nut หมุนครบ 1 รอบ

11 ประเภทเกลียว Single threads คือ เกลียวที่มีระยะ ที่ Nut หมุนเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เท่ากับ ระยะจากสันเกลียวหนึ่งถึงสัน เกลียวถัดไป Lead(L) = Pitch(P) Multiple Thread Double - Thread (L = 2P) Triple - Thread (L = 3P)

12 มาตรฐานเกลียว  เกลียวเมตริก (Metric thread)  เกลียวยูนิไฟล (Unified thread) แบ่งตามความละเอียดของเกลียว เช่นกัน คือ เกลียวหยาบ (Coarse - Pitch Series), เกลียวละเอียด (Fine - Pitch Series)

13 มาตรฐานเกลียวยูนิไฟล เกลียวยูนิไฟล อาจแบ่งตามลักษณะของโคนฟันเป็น 2 แบบ คือ 1. UN คือ เกลียวที่มีโคนฟันแบนราบ 2. UNR คือ เกลียวที่โคนฟันโค้ง UN Threads r UNR Threads

14 มาตรฐานเกลียวยูนิไฟล 1. Nominal major diameter 2. จำนวนเกลียวต่อความยาว 1 นิ้ว 18 3. ชนิดเกลียว (Thread series) UNR F หมายถึง เกลียวที่มี d = 5/8 นิ้ว จำนวน เกลียว 18 เกลียวต่อ ความยาว 1 นิ้ว และ เป็นชนิด UNR ชนิด ละเอียด (F)

15 มาตรฐานเกลียวเมตริก มีรูปร่างเช่นเดียวกับเกลียว ยูนิไฟล แตกต่างกับเกลียวยูนิไฟล คือเกลียวชนิด นี้ใช้หน่วย มิลลิเมตร แทนที่จะเป็นหน่วย นิ้ว เกลียวเมตริก แบ่งประเภทตามลักษณะ ของเกลียวเป็น 2 ประเภท คือ 1. M Profiles คือ เกลียวทำมุมเอียง 60 องศา 2. MJ Profiles คือ ที่รากเกลียว (Root) มีลักษณะโค้งมน

16 มาตรฐานเกลียวเมตริก การระบุเกลียวเมตริกทำได้โดย 1. บ่งบอกว่าเป็นเกลียวเมตริก M 2. Major diameter 3. ระยะพิท 1.75 12 x หมายถึง เกลียว เมตริกที่มีขนาด Major Diameter 12 mm ระยะพิท 1.75 mm

17 รูเจาะสำหรับการยึดชิ้นงานด้วย สลักเกลียว รูเจาะสำหรับการจับยึดชิ้นงานมีลักษณะ เป็นรูปทรงกระบอกที่มีปลายเป็นรูปกรวย ทำมุมประมาณ 30 องศากับแนวระดับ

18 รูเจาะสำหรับการยึดชิ้นงานด้วย สลักเกลียว ความลึกรูเจาะจะประกอบด้วย ความยาวใน ส่วนที่มีเกลียว และ ความยาวในส่วนไม่มี เกลียว  ขนาดของรูเจาะ จะต้องยึดตาม มาตรฐานของ screw ที่ใช้

19 โปรแกรม SolidWorks การยึดต่อด้วยสลักเกลียว

20 เริ่มต้นการยึดด้วยสลักเกลียว ด้วย SolidWorks สลักเกลียวชนิดต่างๆ ในโปรแกรม SolidWork จะถูกรวมอยู่ใน Toolbox ดังนั้นในการเริ่มใช้งานจึงควรทำการ enable toolbox ก่อน Tool -> Add-Ins -> เลือก SolidWork Toolbox -> เลือก SolidWork Toolbox Browser

21 เริ่มต้นการยึดด้วยสลักเกลียว ด้วย SolidWorks ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลภายใต้ มาตรฐานต่างๆ จะถูกรวมอยู่ ใน Design Liberary -> Toolbox

22 ใช้ Hold Wizard สำหรับรูเจาะ สลักเกลียว การเจาะรูตามมาตรฐาน สามารถ กำหนดโดยใช้ Hole Wizard Features -> Hole -> Wizard

23 การกำหนดเงื่อนไข เราสามารถเปลี่ยน ข้อกำหนดของ Bolt และ Nut ได้หรือชิ้นส่วน เครื่องจักรกลอื่นที่เรียก จาก Toolbox ได้โดย การใช้คำสั่ง Edit Toolbox definition

24 การยึดชิ้นงานจำนวนมากอย่าง อัตโนมัติ กรณีทำการยึดชิ้นงานจำนวนมากอย่าง อัตโนมัติเราสามารถทำได้โดยใช้ Smart Fasteners Browser Smart Fastener Browser เริ่มต้นจาก การกำหนดมาตรฐานรูเจาะก่อน เพื่อให้ ชนิดของสลักเกลียวมีความสัมพันธ์กับ รูเจาะ Toolbox -> Browser Configuration -> Smart Fasteners

25 การกำหนดรูเจาะบน Smart Fasteners Browser

26 การเลือกสลักเกลียวอย่างอัตโนมัติ จากนั้นทำการเลือก Smart Fasteners เราสามารถเลือกรูเจาะตามที่เราต้องการ หรือเลือกรูเจาะทั้งหมดโดย Populate All ได้ เมื่อเราเลือกรูเจาะเสร็จแล้วจะปรากฎสลัก เกลียวชนิดต่างที่สอดคล้องกับชนิดรูเจาะ ที่รูเจาะที่เราเลือกนั้น

27 การใส่แหวน (Washer) และแป้น เกลียว (NUT) การใส่ Nut ทำได้โดยการ Edit Smart Fasteners จากนั้นเลือก Bottom stack หรือ Top stack ตามต้องการ และทำการเลือก Nut ที่สอดคล้องกับ Bolt และ รูเจาะ

28 การเปลี่ยนชนิดของชิ้นงานจับ ยึด เรายังคงสามารถเปลี่ยนชนิดของ fastener ได้โดย Edit Smart Fastener -> เลือก Fastener -> Change Fastener Type

29 การแสดงการประกอบชิ้นงาน สามารถแสดงได้เช่นเดียวกับ Assembly ทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt Engineering Graphics II [WEEK5] การยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว การแสดงการยึดชิ้นงานใน Solid Work.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google