งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ปริพันธ์ การหาปริพันธ์ สามารถถูกนำมา ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น งานทางด้านฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่งาน ทางด้าน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ปริพันธ์ การหาปริพันธ์ สามารถถูกนำมา ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น งานทางด้านฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่งาน ทางด้าน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ปริพันธ์ การหาปริพันธ์ สามารถถูกนำมา ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น งานทางด้านฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่งาน ทางด้าน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งมีชีวิต Applications of Integration

2

3 จงหาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน และอยู่เหนือแกน x เมื่อ x อยู่ในช่วง

4 การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง Area between Curves การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เป็น การประยุกต์ของการหาปริพันธ์ จำกัดเขต

5

6 จงหาพื้นที่ของส่วนที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง และเส้นตรง

7

8 การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (numerical integration) ในบางครั้ง อาจเป็นการยากที่จะ ประยุกต์ใช้การหาปริพันธ์เพื่อหาพื้นที่ ใต้กราฟ แต่ด้วยแนวคิดของการ ประยุกต์ใช้การหาปริพันธ์ เราอาจหา ค่าประมาณของพื้นที่ใต้กราฟของ ฟังก์ชันที่สนใจ โดยที่ไม่จำเป็นต้อง หาปริพันธ์ก็ได้ ใช้เพียงแค่การ คำนวณพื้นฐานเชิงตัวเลข

9 แนวคิดหนึ่งในการหาพื้นที่ใต้ กราฟที่สนใจ โดยการใช้การหา พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเข้ามาช่วย ในการคำนวณ

10 จากตัวอย่าง เราสามารถประมาณพื้นที่ ใต้กราฟได้ คือ พื้นที่ =

11 สำหรับกรณีที่เราแบ่งช่วงในการประมาณ ค่าปริพันธ์เท่า ๆ กัน โดยที่ ได้ ว่า พื้นที่ =

12 การประมาณพื้นที่ใต้กราฟของ ฟังก์ชัน f(x) โดยใช้พื้นที่สี่เหลี่ยม คางหมู เมื่อ พื้นที่ = สำหรับกรณีที่เราแบ่งช่วงในการประมาณ ค่าปริพันธ์เท่า ๆ กัน พื้นที่ = เมื่อ d คือ ความกว้างของช่วงที่ใช้ในการ ประมาณค่าปริพันธ์

13 จงประมาณพื้นที่ใต้กราฟของเส้น โค้ง เมื่อ โดยใช้สี่เหลี่ยม คางหมูช่วยในการหาพื้นที่

14 การหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนรอบแกน Volume by the Revolution เราสามารถประยุกต์ใช้การหา ปริพันธ์จำกัดเขตเพื่อช่วยในการหา ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการ หมุนรอบแกนได้

15

16 จงแสดงว่าปริมาตรของทรงกลมรัศมี a เท่ากับ

17 จงหาปริมาตรของทรงตัน (solid) ซึ่งเกิด จากการหมุนเส้นโค้ง รอบแกน x

18

19

20

21 งาน (work) แรง (Force)

22 ในกรณีที่แรงไม่คงที่

23 เชือกเส้นหนึ่งยาว 40 เมตร โดยมีน้ำหนัก 2 N ต่อความยาว 1 เมตร ห้อยมาจากยอดตึก จงหางาน (work) ที่คนงานใช้ดึงเชือกขึ้นไป ไว้ที่ยอดตึก 40m

24

25 กฎของ Hooke

26 กำหนดให้สปริงมีความยาว 10 cm เมื่อ อยู่สภาวะปกติ ถ้าใช้แรง 40N ในการดึงให้สปริงยืดจาก 10cm เป็น 15 cm จงหางานที่ใช้ในการดึงให้สปริงยืดจาก 15cm เป็น 18cm


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ปริพันธ์ การหาปริพันธ์ สามารถถูกนำมา ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น งานทางด้านฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่งาน ทางด้าน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google