งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ห้องสมุดยุคดิจิทัล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ห้องสมุดยุคดิจิทัล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ห้องสมุดยุคดิจิทัล
โดย อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2 รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ห้องสมุดดิจิทัล
การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบการให้บริการ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด

3 1.1 ความหมาย 1.2 ความสำคัญ 1.3 องค์ประกอบ 1.4 การให้บริการ
1. ห้องสมุดดิจิทัล 1.1 ความหมาย 1.2 ความสำคัญ 1.3 องค์ประกอบ 1.4 การให้บริการ

4 2. การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
2. การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 2.1 แหล่งความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ 2.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 2.3 การดำเนินการออกบริการ 2.4 การนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน

5 3.1 การให้บริการรูปแบบเชิงรับ 3.2 การให้บริการรูปแบบเชิงรุก
3. รูปแบบการให้บริการ 3.1 การให้บริการรูปแบบเชิงรับ 3.2 การให้บริการรูปแบบเชิงรุก

6 4. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
4. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 4.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.2 ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 4.3 ด้านผู้ให้บริการ

7 5. ระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
5. ระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 5.1 ความจำเป็นของความร่วมมือ 5.2 ตัวอย่างของเครือข่ายความร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ห้องสมุดยุคดิจิทัล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google