งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ ห้องสมุดยุคดิจิทัล โดย อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์ วรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและ หอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ ห้องสมุดยุคดิจิทัล โดย อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์ วรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและ หอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ ห้องสมุดยุคดิจิทัล โดย อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์ วรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและ หอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2 รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ห้องสมุด ดิจิ รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ห้องสมุด ดิจิทัล 1. ห้องสมุดดิจิทัล 2. การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 3. รูปแบบการให้บริการ 4. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 5. ระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด

3 1. ห้องสมุดดิจิทัล 1.1 ความหมาย 1.2 ความสำคัญ 1.3 องค์ประกอบ 1.4 การให้บริการ

4 2. การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 2.1 แหล่งความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร สารสนเทศ 2.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 2.3 การดำเนินการออกบริการ 2.4 การนำระบบประกันคุณภาพมา ใช้ในการ ปฏิบัติงาน

5 3. รูปแบบการให้บริการ 3.1 การให้บริการรูปแบบเชิง รับ 3.2 การให้บริการรูปแบบเชิง รุก

6 4. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 4.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4.2 ด้านการเข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศ 4.3 ด้านผู้ให้บริการ

7 5. ระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด 5.1 ความจำเป็นของความ ร่วมมือ 5.2 ตัวอย่างของเครือข่ายความ ร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ ห้องสมุดยุคดิจิทัล โดย อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์ วรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและ หอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google