งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด อัตโนมัติ ด้วยความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด อัตโนมัติ ด้วยความยินดียิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด อัตโนมัติ ด้วยความยินดียิ่ง

2 การดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต และห้องสมุด ๓ ดี โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ เจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ เป็นปี “ ทศวรรษ แห่งการอ่านแห่งชาติ ” ห้องสมุด ๓ ดี “ ปัจจัยหนุนนำสู่ ศตวรรษแห่งการอ่านแห่งชาติ ”

3 วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ๒.เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอ ต่อความต้องการเหมาะสมกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน ๓.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศในห้องสมุด ที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ ๔. เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ ในโรงเรียน

4 วิสัยทัศ น์ ภายในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ พัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี คือหนังสือดี สื่อดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

5 เพื่อการศึกษา ค้นคว้า บทบาทของห้องสมุด ห้องสมุด เป็น ศูนย์กลาง ของการ เรียนการ สอน เพื่อ ข่าวส าร ข้อมูล เพื่อ บริกา รทาง วิชาก าร เพื่อส่งเสริมนิสัยรัก การอ่าน

6 กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรม ส่งเสริม ความรู้เรื่อง การใช้ ห้องสมุด กิจกรรม ส่งเสริมการ อ่าน กิจกรรม ส่งเสริมการ เรียนการ สอน กิจกรรม ส่งเสริม ความรู้ทั่วไป การใช้เวลา ว่างให้เกิด ประโยชน์ - นำชม ห้องสมุด - แนะนำการ ดูแล รักษาหนังสือ ฯลฯ - การเล่า นิทาน - การเสนอ หนังสือ - การตอบ ปัญหา จากหนังสือ ฯลฯ - การจัด นิทรรศการ - การตอบ ปัญหา - การแข่งขัน - การประกวด ฯลฯ - การฉาย วิดีทัศน์ - การ อภิปราย - การสนทนา ฯลฯ

7 ระเบียบ การให้บริการห้องสมุดโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๗.๑๕ – ๑๖.๓๐ น เวลาบริการ ก่อนเข้าแถว (เช้า) พักกลางวัน - หลังเลิกเรียน

8 บริการต่างๆ ของห้องสมุด ๑.บริการอินเตอร์เน็ต ๒.บริการยืม - คืน ๓.บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า ๔.บริการจองหนังสือ ๕.บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องสมุด ๖.บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ( หนังสือ เดินเท้า เรื่องเล่าเดินทาง ) ๗.บริการการอ่าน

9 ระบบการให้บริการ  ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม  สถิติผู้ใช้ห้องสมุด  สถิติการยืมหนังสือ (ทะเบียนรับ – ส่ง) โดยใช้ โปรแกรม PLS  บัตรสมาชิก

10 การจัดหมวดหมู่หนังสือ - จัดแบบทศนิยมของดิวอี้

11 ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน M.S. Library กิจกรรมวัน / เวลาหมายเหตุ -หนังสือเดินเท้า เรื่องเล่า เดินทาง (M.S. Mobile Library ๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ ทุกวัน -กระเช้าความรู้สู่ชุมชน๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ -ลับสมอง ประลองปัญญา สรร หาหนูน้อยนักเล่า ๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ ทุกวันพุธ -กิจกรรม ค คนค้นคำสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง -ท่องเที่ยวไทยไปกับคำขวัญสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง -กิจกรรมเรียนรู้ผ่านเลนส์๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ ทุกวันพฤหัสบดี -เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ๑ วัน กับ M.S. Library ๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ ทุกวันศุกร์ -อ่านหนังสือวันละหน้า พา ปัญญาไกล สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ทุกวัน

12 กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน เมืองใหม่สุวรรณภูมิ กิจกรรมหนังสือเดินเท้า เรื่องเล่า เดินทาง หรือห้องสมุดมีชีวิตเคลื่อนที่ (M.S. Mobile Library)

13 ลักษณะของกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่สร้างทัศนคติ และกระตุ้นความสนใจ ในการอ่าน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนที่ไม่ สะดวกที่เข้าไปใช้บริการห้องสมุด หรือที่อยู่ห่างไกล ห้องสมุด ด้วยการจำลองห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนำ หนังสือและสื่อที่คัดสรรกลั่นกรองจากห้องสมุดมีชีวิตมา บริการให้นักเรียนได้อ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ การเรียนรู้

14 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ๑. เพื่อให้บริการด้านการอ่านแก่นักเรียนนอกเหนือ จากการอ่านในห้องสมุดและมีสิ่งพิมพ์อยู่ใกล้ ตัวนักเรียน ๒. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

15 สถานที่ - ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ศาลาอนุสรณ์ หอประชุม โรงเรียน

16 เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๔๕ น. ทุกวัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียนได้อ่านหนังสืออย่างทั่วถึง อ่านเป็นประจำ ทุกวัน ทุกคน ๒. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น

17 ลักษณะของกิจกรรม กิจกรรมกระเช้าความรู้สู่ชุมชน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนที่มาใช้บริการในระหว่างที่มา รอรับบุตรหลานเป็นการบริการด้านการอ่านเคลื่อนที่ โดยการจัดหนังสือใส่ตะกร้าไว้บริการตามจุดต่างๆ พร้อมแบบบันทึกการใช้บริการ

18 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ๑. เพื่อให้บริการด้านการอ่านแก่นักเรียน ผู้ปกครองนอกเหนือ จากการอ่านในห้องสมุดและมีสิ่งพิมพ์อยู่ใกล้ตัวนักเรียน ๒. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓. เพื่อให้ผู้อ่านนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

19 สถานที่ จุดเรียนพิเศษของนักเรียนตามที่กำหนด เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

20 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียน / ผู้ปกครองได้อ่านหนังสืออย่างทั่วถึง อ่านเป็นประจำ ทุกวัน ทุกคน ๒. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๓. นักเรียน/ ผู้ปกครอง ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้

21 กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๒ ลักษณะของกิจกรรม กิจกรรมการเล่านิทาน คือการเล่าเรื่อง โดยใช้หนังสือ ภาพ หนังสือนิทาน หุ่นต่าง ๆ เช่น หุ่นมือ หุ่นถุง หุ่นนิ้วมือ หุ่นชัก หรือแสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้เด็กได้ ฟัง สนทนา โต้ตอบ อภิปราย ซักถาม แสดงข้อคิดเห็น และ สามารถให้เด็กแสดงท่าทางประกอบเรื่องราว โดยกิจกรรมนี้ ได้จัดขึ้นที่ห้องสมุดสัปดาห์ละ ๑ วัน เพื่อสรรหานักเล่านิทาน ยอดเยี่ยมรับรางวัลประจำเดือน

22 วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเล่านิทาน ๑. โดยธรรมชาติเด็กชอบฟังนิทานมาก กิจกรรมการเล่านิทานจึงสนอง ความต้องการทางธรรมชาติของเด็ก ๒. เพื่อให้เด็กผ่อนคลายอารมณ์เครียด สนุกสนาน เพลิดเพลิน ๓. ยืดช่วงความสนใจ ฝึกสมาธิ ฝึกด้านการฟัง ๔. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๕. เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวที่เหมาะสมกับ พัฒนาการตามวัย ๖. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสังคม ๗. เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเล่า นิทาน ธรรมชาติของเด็กชอบฟังนิทาน เมื่อเด็กรู้ว่ามีผู้จะเล่านิทาน เด็กจะ มีความกระตือรือร้นอยากฟัง

23 รูปแบบการเล่านิทาน ๑. อ่านจากหนังสือนิทานโดยตรง ๒. ใช้หุ่นต่าง ๆ เช่น หุ่นมือ หุ่นถุง หุ่นนิ้วมือ หุ่นชัก ๓. ใช้แผ่นภาพประกอบหรือใช้ภาพพลิก

24 กิจกรรม ค คน ค้นคำ เป็นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในลักษณะ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับ สุภาษิตไทย ลักษณะของกิจกรรม จะทำการแข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๒ คน โดยแต่ละทีมจะมี กระดาษคำตอบกิจกรรมทีมละ ๒ แผ่น ในการแข่งขันพิธีกร ๒ คน จะนำแผ่นป้ายสุภาษิต และป้ายคำใบ เกี่ยวกับสุภาษิตชูขึ้น แล้วให้แต่ละทีมช่วยกันตอบลงในกระดาษคำตอบว่าเป็นสุภาษิต ใดและมีความหมายว่าอย่างไร โดยแต่ละคำจะให้เวลา ๒ นาที/ คำ เมื่อครบทั้ง ๒๐ ภาพ กรรมการก็จะรวบรวมและให้คะแนน

25 จุดประสงค์ของกิจกรรม ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสุภาษิตไทย ๒. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะและความสามารถ ด้านความคิด ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน

26 กิจกรรมท่องเที่ยวไทยไปกับคำขวัญ ลักษณะของกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วม แข่งขัน เป็นทีม ๆละ ๒ คน ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับ คำขวัญของจังหวัดต่างๆ โดยคณะกรรมการจะทำ การจับฉลากเกี่ยวกับคำขวัญของจังหวัดต่างๆ แล้วให้ นักเรียนช่วยกันตอบ ว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดใด

27 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ๑. เพื่อต้องการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน ๒. เพื่อต้องการให้นักเรียนทราบคำขวัญของจังหวัดต่างๆ ๓. เพื่อความสนุกสนาน ๔. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

28 อุปกรณ์ ป้ายคำขวัญจังหวัดต่างๆ สถานที่จัดกิจกรรม ห้องสมุดโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๔๕ น. ทุกวัน

29 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ๒.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำขวัญของจังหวัดต่างๆ ๓.นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๔.นักเรียนได้รับความสนุกสนาน

30 กิจกรรมเรียนรู้ผ่านเลนส์ ลักษณะของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ และ การเรียนรู้การดูภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์ มี ความเข้าใจถึงศิลปะ และสาระที่แฝงในภาพยนตร์ และการทำความเข้าใจจุดเด่นของภาพยนตร์ที่ ได้รับรางวัลต่างๆ

31 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ๑.นักเรียนได้เรียนรู้สาระความรู้จากการดูภาพยนตร์ ๒.นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง สถานที่ ห้องสมุดโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๔๕ น. ทุกวันพฤหัสบดี

32 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียนได้รับความรู้จากการดูภาพยนตร์ ๒. นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ๓. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

33 กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ๑ วัน ที่ M.S. Library ลักษณะของกิจกรรม เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการแสวงหา ความรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาแสวงหา ประสบการณ์ร่วมกันในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และ จุดประกายนิสัยรักการอ่านด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนใจ ในหนังสือ และการผสมผสานกิจกรรม มัลติมีเดียและไอที ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อการแสวงหาความรู้ ความสนุกสนาน และการพัฒนาทักษะอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กเล็กที่เริ่มหัด ใช้คอมพิวเตอร์ เยาวชน และผู้ปกครอง เป็นเวลา ๑ วัน

34 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1.นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่สร้างสรรค์ สถานที่ ห้องสมุดโรงเรียน เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๔๕ น. ทุกวันศุกร์

35 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.นักเรียนมีทักษะความคิดที่สร้างสรรค์

36 กิจกรรมอ่านหนังสือวันละหน้าพาปัญญาไกล ลักษณะของกิจกรรม ใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้ร่วม กิจกรรมการอ่านหนังสือวันละหน้า พาปัญญาไกล ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยได้จัดทำแบบบันทึกการอ่าน ที่เหมาะสมกับวัยให้กับนักเรียนทุกคนโดยขอความร่วมมือกับ ผู้ปกครองให้นักเรียนได้ฝึกอ่านหนังสือจากบ้านแล้วเซ็นรับรอง การอ่านในแบบบันทึกการอ่านมาส่งนักเรียนทุกวัน เพื่อจะได้หา แนวทางพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้ต่อเนื่องต่อไป

37 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้อ่านหนังสือ อย่างน้อยวันละหน้า ๒.ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการอ่านของนักเรียน ๓.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สถานที่จัดกิจกรรม ที่บ้านและที่โรงเรียน

38 ระยะเวลา หลังเลิกเรียนทุกวัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้อ่านหนังสือ ๒.ทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ หน้า โดยผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม ในการอ่านของนักเรียนโดยการเซ็นชื่อเพื่อรับรอง การอ่านของนักเรียนทุกวัน ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน ๔. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านออก – เขียนได้ตามวัย

39 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการ ๑.นักเรียนโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิมีนิสัยรักการอ่านและ การแสวงหาความรู้ ๒.โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิได้ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ๓.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ๔.นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม

40


ดาวน์โหลด ppt การอบรมปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด อัตโนมัติ ด้วยความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google