งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การออกแบบส่วนนำเข้า และส่วนแสดงผล โดย ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การออกแบบส่วนนำเข้า และส่วนแสดงผล โดย ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การออกแบบส่วนนำเข้า และส่วนแสดงผล โดย ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 การออกแบบส่วนนำเข้าและส่วน แสดงผล ขยะเข้ามาก็ได้ขยะออกไป “Garbage in garbage out : GIGO) คุณลักษณะสำคัญของการนำเข้า – ความพร้อมของข้อมูล (availability) – ความถูกต้องและความสมบูรณ์ (integrity) – ความเชื่อถือได้ (authenticity) คุณลักษณะสำคัญของสิ่งที่แสดงผลออกมา – ความเที่ยงตรง (relevance) – ความคงที่ (consistency) – ผลประโยชน์ (benefit)

3 การออกแบบส่วนแสดงผล สื่อที่ใช้ – เครื่องพิมพ์ – หน้าจอ –Plotter –Computer Output Microfilm (COM) – เสียง –Device

4 ส่วนแสดงผลที่เป็นรายงาน Hard copy เป็นการแสดงผลออกมาเป็น รายงาน Soft copy เป็นการแสดงผลทางหน้าจอ เป็น การแสดงผลแบบชั่วคราว –CRT (cathode ray tube) –VDT (Video display terminal)

5 การออกแบบการพิมพ์รายงาน รายงานตามความต้องการ – รายงานที่มีรายละเอียดครบ (Detail reports) – รายงานแบบมีเงื่อนไข (Exception reports) – รายงานสรุป (Summary reports) รายงานตามการแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้ – รายงานภายในองค์กร (Internal reports) – รายงานภายนอน (External reports)

6 การออกแบบหน้าจอส่วนแสดงผล การออกแบบทางหน้าจอ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบรูปกราฟส่วนแสดงผล การออกแบบเอฟเฟกซ์พิเศษในการแสดง หน้าจอ

7 การออกแบบส่วนนำเข้า วิธีการในการนำเข้า – แบบช่วงเวลา (Batch) – แบบตลอดเวลา (Online)

8 อุปกรณ์ในการนำเข้าข้อมูล Keyboard Mouse Touch screen Touch-tone telephone เครื่องมือนำเข้าข้อมูลแบบกราฟฟิก (Graphic input device) เครื่องมือเสียง

9 หน้าจอแสดงส่วนการนำเข้าข้อมูล

10 หน้าจอควบคุมการปฏิบัติงาน การใช้เมนู การใช้หน้าจอพร็อมท์ การรวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน (Combination screen)

11 หน้าจอการควบคุมการประมวลผล แบบเมนู

12 GUI : Graphic User Interfaces Window Menu bar Pull-down menu Pop-up menu Icons

13 รูปแบบของ GUI Text box Toggle button List box Drop-down list box Option buttons Check box Command buttons Spin bar

14 หลักทั่วไปในการจัดการส่วนนำเข้า และส่วนแสดงผล Gebhardt & Stellmacher (1978) เสนอ เกณฑ์ใน 8 ประเด็นหลัก ความเรียบง่าย (Simplicity) – มีคำสั่งไม่มากนัก – ใช้ส่วนนำเข้าที่เรียบง่าย – ใช้คำสั่งที่สั้น – ใช้คำสั่งที่สื่อความหมาย

15 ความชัดเจน (Clarity) – มีโครงสร้างแบบลำดับชั้น – มีหน้าที่เฉพาะกิจกรรม – มีความสม่ำเสมอ – แก้ไขปัญหาตรงจุด ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) – มีเป้าหมายชัดเจน – มีขอบเขตที่กำหนดแน่นอน

16 ภาษาที่ใช้ได้สะดวก (Comfortable language) – เป็นคำสั่งที่มีพลัง – มีความยืดหยุ่น – ใช้การตอบโต้ที่กระทัดรัด – ใช้โครงสร้างข้อมูลที่ง่ายต่อการจดจำ

17 การอำนวยความสะดวกสบายอื่น ๆ ในการให้ คำสั่ง (Other comfort) – ความสะดวกในการนำเข้า – การสั่งแทรกขณะระบบกำลังดำเนินการ – การใช้ภาษาของส่วนแสดงผล – ให้ความสะดวกด้านอื่น ๆ

18 การยืนยันและการนำมาใช้ใหม่ (Evidence & reusability) – การยืนยัน – ให้ความช่วยเหลือ – การนำกลับมาใช้ใหม่ มีความมั่นคงในคำสั่ง (Stability) – การจัดการแก้ไขข้อผิดพลาด – ไม่บีบบังคับผู้ใช้ มีความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูล (Data security)

19 เกณฑ์การจัดการใส่ข้อมูล ความคงที่ของการใส่ข้อมูล วิธีการสั่งดำเนินการใส่ข้อมูล การลดปริมาณสั่งการที่ผู้ใช้ต้องจดจำ ความสมดุลในการใส่ค่าข้อมูลเข้ามากับการ นำเสนอผลลัพธ์ ความคล่องตัวของผู้ใช้ในการใส่ค่าข้อมูลเข้า มา

20 เกณฑ์การจัดจอภาพ ความคงที่ของการนำเสนอ การเสนอข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าใจได้ การลดปริมาณสิ่งที่ผู้ใช้ต้องจดจำ ความสมดุลระหว่างการนำเสนอผลลัพธ์และ การกำหนดใส่ข้อมูลเข้ามา ความคล่องตัวของผู้ใช้ในการควบคุมการ นำเสนอ

21 การกระตุ้นความสนใจของผู้ใช้ ระดับความลึก (intensity) การเน้นความสำคัญ (marking) ขนาดและรูปแบบ (size & fonts) การสลับสีและการกะพริบ (inverse video & blinking) การใช้สี (color) การใช้เสียง (audio)

22 ปัญหาของการใช้กราฟฟิก ความเบื่อหน่าย (boredom) ความโกรธหงุดหงิด (panic) ความอึดอัดข้องใจ (frustration) ความสับสน (confusion) ความไม่สะดวกสะบาย (discomfort)

23 หลักการพื้นฐานของการออกแบบ กราฟฟิก นำเสนอส่วนที่เป็นข้อความ และส่วนที่เป็น สัญลักษณ์กราฟฟิกให้ความชัดเจน สื่อ ความหมายว่าต้องการให้ผู้ใช้ทำอะไร ออกแบบระบบที่เสนอโครงสร้างและขั้นตอน ของการดำเนินการอย่างชัดเจน ในกรณีที่ผู้ใช้สั่งดำเนินการไม่ตรงตาม ขั้นตอนการทำงาน ควรให้มีการเตือน หรือ เสนอสัญลักษณ์ที่ผู้ใช้ทราบได้ในทันทีว่าควร จะแก้ไขอย่างไร

24 หลักการใช้สีบนจอภาพ กระตุ้นความสนใจของสายตา สร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาและการ นำเสนอข้อความที่ซับซ้อนไม่น่าสนใจ แยกแยะความแตกต่างของระบบงานที่ ซับซ้อน เน้นการจัดโครงสร้างของระบบงานให้เข้าใจ ง่ายขึ้น เน้นเตือนผู้ใช้ด้านต่าง ๆ เสริมแรงปฏิกริยาทางอารมณ์ของผู้ใช้

25 กฎเกณฑ์พื้นฐานในการใช้สี อย่าฟุ่มเฟือยในการใช้สี จำกัดจำนวนสี ใช้เทคนิคการกำหนดความหมายให้กับสีที่ใช้ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ควบคุมการนำเสนอสี ควรออกแบบโดยคำนึงถึงจอภาพแบบสีเดียว เป็นอันดับแรก ใช้สีในการสร้างรูปแบบ เลือกใช้สีที่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้ เลือกจัดสีที่นำเสนออย่างระมัดระวัง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การออกแบบส่วนนำเข้า และส่วนแสดงผล โดย ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google