งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 1 : The interaction การโต้ตอบ รายวิชา 739426 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์ (HCI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 1 : The interaction การโต้ตอบ รายวิชา 739426 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์ (HCI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 1 : The interaction การโต้ตอบ รายวิชา 739426 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์ (HCI)

2 2 Overview แบบจำลองการโต้ตอบ ผลกระทบจากกายภาพศาสตร์ ส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้งาน ผลกระทบจากปัจจัยทางสังคมและองค์กร

3 3 แบบจำลองการโต้ตอบ เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างการโต้ตอบ รูปแบบที่มักก่อให้เกิดข้อผิดพลาด เปรียบเทียบรูปแบบการโต้ตอบแบบต่างๆ

4 4 ทำไมบางระบบโต้ตอบจึงมีปัญหา? ความแตกต่างระหว่างการทำงาน (Gulf of execution) มนุษย์ระบขั้นตอนการทำงานแตกต่างจาก คอมพิวเตอร์ ความแตกต่างระหว่างการประเมินผล (Gulf of evaluation) ผลที่ได้จากคอมพิวเตอร์แตกต่างจากสิ่งที่มนุษย์ คาดหวัง หากความแตกต่างทั้ง 2 ลดลงประสิทธิภาพในการ โต้ตอบจะสูงขึ้น

5 5 Human error – slip & mistakes Slips: เผลอ เผลอกดปุ่ม Delete ออกแบบระบบเพื่อป้องกัน Mistakes: ไม่รู้วิธีการใช้งานจริง ออกแบบการใช้งานให้ง่ายขึ้น อบรมผู้ใช้ในการใช้งาน

6 6 โครงร่างและ HCI ความตั้งใจของผู้ใช้  แปลงเป็นขั้นตอนการทำงานในส่วนของการ โต้ตอบ  แปลงเป็นสถานะของระบบที่เปลี่ยนไป  ส่งผลไปยังส่วนของเอาท์พุท  ถูกประเมินการทำงาน โดยผู้ใช้

7 7 Ergonomics การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ หรือปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้

8 8 Ergonomics - examples การจัดวางแผงควบคุมและหน้าจอ e.g.การควบคุมสามารถจัดกลุ่มได้ตามฟังก์ชันที่ใช้ ลำดับการใช้งาน และความถี่ในการใช้งาน สภาวะแวดล้อม e.g.การจัดเก้าอี้นั่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้ ปัจจัยด้านสุขภาพ e.g.สถานที่ใช้งาน อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่างและ เสียง ปัจจัยด้านสี e.g.สีแดงสำหรับการเตือน สีเหลืองสำหรับการ เตรียมพร้อม ปัญหาผู้ใช้ตาบอดสี และปัจจัยด้าน วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่มีต่อสี

9 9 Industrial interfaces Office interface vs. industrial interface? Context matters! office industrial type of datatextualnumeric rate of changeslowfast environmentcleandirty … the oil soaked mouse!

10 10 Indirect manipulation office– direct manipulation user interacts with artificial world system interface plant immediate feedback instruments industrial – indirect manipulation user interacts with real world through interface

11 11 Elements of the WIMP interface ส่วนประกอบหลัก Window Icon Menu Pointer ส่วนประกอบอื่นเช่น Button Toolbars Palettes Dialog boxes

12 12 การโต้ตอบ ในระบบคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมจะมีการจัดลำดับการทำงาน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ การโต้ตอบแบบ WIMP ผู้ใช้จะเป็นผู้เลือกว่าจะเริ่มต้น การทำงานรูปแบบใด ภายใต้ทางเลือกหลากหลาย รูปแบบ ควรถูกออกแบบเพื่อให้รองรับการทำงานที่ผิดพลาด หาก ผู้ใช้รู้ถึงข้อมูลนี้ก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

13 13 รายละเอียดในการโต้ตอบ ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการออกแบบ ปัจจัยทางสังคมและองค์กร ระบบที่คุ้นเคย - การแข่งขันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน ความต้องการในการสร้างความประทับใจให้กับ หัวหน้างาน การเรียนรู้ทักษะใหม่ การทำงานเป็นกลุ่มอาจส่งผล กระทบในแง่ลบกับประสิทธิภาพ

14 14 รายละเอียดในการโต้ตอบ (ต่อ) ผู้ใช้ควรได้รับแรงบันดาลใจ ความกลัว ความอุทิศให้ต่องาน ความกระตือรือร้น และ ความพอใจส่วนตัว รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะต้องทำงานใดๆ หรือทำให้ ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดต่อการใช้งาน ความพอใจของ ผู้ใช้และคุณภาพของผลงานก็จะลดลง

15 15 รายละเอียดในการโต้ตอบ (ต่อ) แรงบันดาลใจลดลงหากระบบที่จำเป็นต้องใช้ไม่ ถูกต้องตรงกันกับความต้องการที่แท้จริง ระบบจะไม่ได้รับการยอมรับ ผู้ใช้ไม่พอใจกับระบบและมีแรงกระตุ้นการใช้งาน ลดลง ผู้ใช้จะพยายามปรับเปลี่ยนการโต้ตอบให้ตรงกับที่ ต้องการ การออกแบบที่ดีควรให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วม

16 16 การบ้าน เลือกรูปแบบของการโต้ตอบจากที่อาจารย์กำหนด มา 2 แบบและใช้ interaction framework ในการ วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจาก ฐานข้อมูล รูปแบบใดให้การทำงานที่ดีกว่า (มีขั้นตอนการ ทำงานสั้นกว่า)

17 Usability Design


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 1 : The interaction การโต้ตอบ รายวิชา 739426 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์ (HCI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google