งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
COMPUTER NETWORK

2 ระบบเครือข่าย (Net work) ?
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งและระบบเครือข่ายใดๆสามารถที่จะมีระบบเครือข่ายย่อย ๆ ซ้อนอยู่ในตัวมันได้

3 วัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่าย
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ ใช้ข้อมูลในไฟล์ร่วมกัน ยอดเงินในบัญชีธนาคาร ความง่ายในการดูแลระบบ

4 ประเภทของระบบเครือข่าย
โดยแบ่งตามลักษณะการติดตั้งทางภูมิศาสตร์ แบ่งได้เป็น 1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : Lan) เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ใช้บริเวณเฉพาะที่เช่น ภายในอาคารเดียวกัน หรือภายในบริเวณเดียวกัน ระบบแลนจะช่วยให้มีการติดต่อกันได้สะดวก ช่วยลดต้นทุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ร่วมกัน และใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า 2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : Man) เป็นเครือข่ายขนาดกลางใช้ภายในเมืองหรือจังหวัด ตัวอย่างเช่น เคเบิลทีวี 3. เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : Wan) เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ติดตั้งใช้งานบริเวณกว้างมีสถานีหรือจุดเชื่อมมากมาย และใช้สื่อกลางหลายชนิด เช่น ไมโครเวฟ ดาวเทียม 4. เครือข่ายระหว่างประเทศ (International Network) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อระหว่างประเทศ โดยใช้สายเคเบิล หรือดาวเทียม

5 เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่ บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์การที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก

6 เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : Wan)
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะไกล เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ

7 องค์ประกอบของเครือข่าย
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ตัวกลางนำข้อมูล (Media)

8 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
Routers เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้เครือข่ายหลายเครือข่ายที่มีขนาดต่างกันหรือใช้มาตรฐานการส่งผ่านข้อมูล (Transmission) ต่างกันสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้

9 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) (ต่อ)
Switching เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายช่องทางการสื่อสารข้อมูลหลายช่องทางการสื่อสารข้อมูลหลายช่องทางในระบบเครือข่ายคล้ายHubแต่ต่างกันในเรื่องของกรทำงานและความเร็ว คือ แต่ละช่องสัญญาณ (port) จะใช้ความเร็วเป็นอิสระต่อกันตามมาตรฐานความเร็ว

10 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) (ต่อ)
Hub เป็นอุปกรณ์ที่ทวนและขยายสัญญาณเพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่นให้ได้ระยะทางที่ยาวไกลขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนและหลังการรับส่งและไม่มีการใช้ซอฟแวร์ใด ๆ มาเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชนิดนี้ การติดตั้งทำได้ง่าย

11 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) (ต่อ)
Modem เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณอนาล็อก(Analog signal)ให้เป็นสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal)และในทางกลับกันก็แปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณอนาล็อก

12 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) (ต่อ)
การ์ด LAN (Network Interface Card - NIC) เป็นการ์ดสำหรับต่อเครื่องพีซีเข้ากับสาย LAN

13 ตัวกลางนำข้อมูล (Media)
สายเคเบิล คลื่นวิทยุ (ใช้กับ Wireless LAN)

14 สายเคเบิลในระบบ LAN สายคู่บิดเกลียว (twisted pair)
สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกที่หนาอีกชั้นดังรูป เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

15 สายเคเบิลในระบบ LAN (ต่อ)
สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted Pair :UTP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้นดังรูป ทำให้สะดวกในการโค้งงอแต่สามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยกว่าชนิดแรก

16 สายเคเบิลในระบบ LAN (ต่อ)
สายโคแอกเชียล (Coaxial) มีลักษณะเช่นเดียวกับสายทีวีที่มีการใช้งานกันมาก ไม่ว่าในระบบเครือข่ายเฉพาะที่ ในการส่งข้อมูลระยะไกลระหว่างชุมสายโทรศัพท์หรือการส่งข้อมูลสัญญาณวีดิทัศน์

17 สายเคเบิลในระบบ LAN (ต่อ)
เส้นใยแก้วนำแสง Fiber Optic เป็นการใช้แสงเคลื่อนที่ไปในท่อแก้ว ซึ่งสามารถส่งข้อมูลด้วยอัตราความหนาแน่นของสัญญาณข้อมูลสูงมาก จึงเหมาะที่จะใช้กับการเชื่อมโยงระหว่างอาคารกับอาคาร

18 เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN
ทำงานโดยใช้คลื่นวิทยุรับส่งกันระหว่างอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง กับสถานีฐานหรือ “จุดเข้าใช้” (Access Point) ซึ่งเป็นตัวกลางในการติดต่อกันเองระหว่างอุปกรณ์รับส่งแต่ละเครื่อง ซึ่งมีอแดปเตอร์หรือ การ์ดแลนไร้สายเป็นตัวกลางเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN ใช้สายธรรมดา

19 รูปร่างเครือข่าย

20 END


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google