งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ COMPUTER NETWORK. ระบบเครือข่าย (Net work) ? ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการสื่อสารอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ COMPUTER NETWORK. ระบบเครือข่าย (Net work) ? ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการสื่อสารอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ COMPUTER NETWORK

2 ระบบเครือข่าย (Net work) ? ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการสื่อสารอย่าง ใดอย่างหนึ่งและระบบเครือข่ายใดๆสามารถที่จะ มีระบบเครือข่ายย่อย ๆ ซ้อนอยู่ในตัวมันได้ ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการสื่อสารอย่าง ใดอย่างหนึ่งและระบบเครือข่ายใดๆสามารถที่จะ มีระบบเครือข่ายย่อย ๆ ซ้อนอยู่ในตัวมันได้

3 วัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่าย ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ พื้นที่ใน ฮาร์ดดิสก์ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ พื้นที่ใน ฮาร์ดดิสก์ ใช้ข้อมูลในไฟล์ร่วมกัน ยอดเงินในบัญชีธนาคาร ใช้ข้อมูลในไฟล์ร่วมกัน ยอดเงินในบัญชีธนาคาร ความง่ายในการดูแลระบบ ความง่ายในการดูแลระบบ

4 ประเภทของระบบเครือข่าย ประเภทของระบบเครือข่าย ประเภทของระบบเครือข่าย โดยแบ่งตามลักษณะการติดตั้งทางภูมิศาสตร์ แบ่งได้ เป็น 1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : Lan) เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ใช้บริเวณเฉพาะที่เช่น ภายใน อาคารเดียวกัน หรือภายในบริเวณเดียวกัน ระบบแลน จะช่วยให้มีการติดต่อกันได้สะดวก ช่วยลดต้นทุน ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ร่วมกัน และใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า 2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : Man) เป็นเครือข่ายขนาดกลางใช้ภายในเมืองหรือจังหวัด ตัวอย่างเช่น เคเบิลทีวี 3. เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : Wan) เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ติดตั้งใช้งานบริเวณกว้างมี สถานีหรือจุดเชื่อมมากมาย และใช้สื่อกลางหลายชนิด เช่น ไมโครเวฟ ดาวเทียม 4. เครือข่ายระหว่างประเทศ (International Network) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อระหว่างประเทศ โดยใช้สาย เคเบิล หรือดาวเทียม

5 เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ ในท้องที่ บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์การที่มีระยะทาง ไม่ไกลมากนัก เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ ในท้องที่ บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์การที่มีระยะทาง ไม่ไกลมากนัก

6 เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : Wan) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบ คอมพิวเตอร์ในระยะไกล เช่น เชื่อมโยงระหว่าง จังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบ คอมพิวเตอร์ในระยะไกล เช่น เชื่อมโยงระหว่าง จังหวัด ระหว่างประเทศ

7 องค์ประกอบของเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ (Software) ตัวกลางนำข้อมูล (Media) ตัวกลางนำข้อมูล (Media)

8 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) Routers เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้ เครือข่ายหลายเครือข่ายที่มีขนาดต่างกันหรือใช้ มาตรฐานการส่งผ่านข้อมูล (Transmission) ต่างกันสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กันได้ Routers เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้ เครือข่ายหลายเครือข่ายที่มีขนาดต่างกันหรือใช้ มาตรฐานการส่งผ่านข้อมูล (Transmission) ต่างกันสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กันได้

9 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ( ต่อ ) Switching เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายช่อง ทางการสื่อสารข้อมูลหลายช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลหลายช่องทางในระบบเครือข่ายคล้าย Hub แต่ต่างกันในเรื่องของกรทำงานและ ความเร็ว คือ แต่ละช่องสัญญาณ (port) จะใช้ ความเร็วเป็นอิสระต่อกันตามมาตรฐานความเร็ว Switching เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายช่อง ทางการสื่อสารข้อมูลหลายช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลหลายช่องทางในระบบเครือข่ายคล้าย Hub แต่ต่างกันในเรื่องของกรทำงานและ ความเร็ว คือ แต่ละช่องสัญญาณ (port) จะใช้ ความเร็วเป็นอิสระต่อกันตามมาตรฐานความเร็ว

10 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ( ต่อ ) Hub เป็นอุปกรณ์ที่ทวนและขยายสัญญาณเพื่อ ส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่นให้ได้ระยะทางที่ยาวไกล ขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนและหลังการ รับส่งและไม่มีการใช้ซอฟแวร์ใด ๆ มาเกี่ยวข้อง กับอุปกรณ์ชนิดนี้ การติดตั้งทำได้ง่าย Hub เป็นอุปกรณ์ที่ทวนและขยายสัญญาณเพื่อ ส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่นให้ได้ระยะทางที่ยาวไกล ขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนและหลังการ รับส่งและไม่มีการใช้ซอฟแวร์ใด ๆ มาเกี่ยวข้อง กับอุปกรณ์ชนิดนี้ การติดตั้งทำได้ง่าย

11 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ( ต่อ ) Modem เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่แปลง สัญญาณอนาล็อก (Analog signal) ให้เป็น สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) และในทาง กลับกันก็แปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณ อนาล็อก Modem เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่แปลง สัญญาณอนาล็อก (Analog signal) ให้เป็น สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) และในทาง กลับกันก็แปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณ อนาล็อก

12 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ( ต่อ ) การ์ด LAN (Network Interface Card - NIC) เป็นการ์ด สำหรับต่อเครื่องพีซีเข้ากับสาย LAN การ์ด LAN (Network Interface Card - NIC) เป็นการ์ด สำหรับต่อเครื่องพีซีเข้ากับสาย LAN

13 ตัวกลางนำข้อมูล (Media) สายเคเบิล สายเคเบิล คลื่นวิทยุ ( ใช้กับ Wireless LAN) คลื่นวิทยุ ( ใช้กับ Wireless LAN)

14 สายเคเบิลในระบบ LAN สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวน ชั้นนอกที่หนาอีกชั้นดังรูป เพื่อป้องกันการรบกวน ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวน ชั้นนอกที่หนาอีกชั้นดังรูป เพื่อป้องกันการรบกวน ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

15 สายเคเบิลในระบบ LAN ( ต่อ ) สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted Pair :UTP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอก ที่บางอีกชั้นดังรูป ทำให้สะดวกในการโค้งงอแต่ สามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ น้อยกว่าชนิดแรก สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted Pair :UTP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอก ที่บางอีกชั้นดังรูป ทำให้สะดวกในการโค้งงอแต่ สามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ น้อยกว่าชนิดแรก

16 สายเคเบิลในระบบ LAN ( ต่อ ) สายโคแอกเชียล (Coaxial) มีลักษณะเช่นเดียวกับ สายทีวีที่มีการใช้งานกันมาก ไม่ว่าในระบบ เครือข่ายเฉพาะที่ ในการส่งข้อมูลระยะไกล ระหว่างชุมสายโทรศัพท์หรือการส่งข้อมูล สัญญาณวีดิทัศน์ สายโคแอกเชียล (Coaxial) มีลักษณะเช่นเดียวกับ สายทีวีที่มีการใช้งานกันมาก ไม่ว่าในระบบ เครือข่ายเฉพาะที่ ในการส่งข้อมูลระยะไกล ระหว่างชุมสายโทรศัพท์หรือการส่งข้อมูล สัญญาณวีดิทัศน์

17 สายเคเบิลในระบบ LAN ( ต่อ ) เส้นใยแก้วนำแสง Fiber Optic เป็นการใช้แสง เคลื่อนที่ไปในท่อแก้ว ซึ่งสามารถส่งข้อมูลด้วย อัตราความหนาแน่นของสัญญาณข้อมูลสูงมาก จึงเหมาะที่จะใช้กับการเชื่อมโยงระหว่างอาคาร กับอาคาร เส้นใยแก้วนำแสง Fiber Optic เป็นการใช้แสง เคลื่อนที่ไปในท่อแก้ว ซึ่งสามารถส่งข้อมูลด้วย อัตราความหนาแน่นของสัญญาณข้อมูลสูงมาก จึงเหมาะที่จะใช้กับการเชื่อมโยงระหว่างอาคาร กับอาคาร

18 เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN ทำงานโดยใช้คลื่นวิทยุรับส่งกันระหว่างอุปกรณ์ รับส่งสัญญาณที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่อง กับสถานีฐานหรือ “ จุดเข้าใช้ ” (Access Point) ซึ่งเป็นตัวกลางในการติดต่อกันเอง ระหว่างอุปกรณ์รับส่งแต่ละเครื่อง ซึ่งมี อแดปเตอร์หรือ การ์ดแลนไร้สายเป็นตัวกลาง เชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN ใช้สายธรรมดา ทำงานโดยใช้คลื่นวิทยุรับส่งกันระหว่างอุปกรณ์ รับส่งสัญญาณที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่อง กับสถานีฐานหรือ “ จุดเข้าใช้ ” (Access Point) ซึ่งเป็นตัวกลางในการติดต่อกันเอง ระหว่างอุปกรณ์รับส่งแต่ละเครื่อง ซึ่งมี อแดปเตอร์หรือ การ์ดแลนไร้สายเป็นตัวกลาง เชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN ใช้สายธรรมดา

19 รูปร่างเครือข่าย

20


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ COMPUTER NETWORK. ระบบเครือข่าย (Net work) ? ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการสื่อสารอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google