งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ฐานข้อมูล ACS Publications โดย ญาณิฐา ราชคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ฐานข้อมูล ACS Publications โดย ญาณิฐา ราชคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ฐานข้อมูล ACS Publications โดย ญาณิฐา ราชคม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 รายละเอียดฐานข้อมูล เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก สำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 40 รายชื่อ มีข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสาร ฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF ACS : - เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีวารสารให้บริการจำนวน 40 รายชื่อ - มีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

3 Journal Lists 40 Titles 1. Accounts of Chemical Research
2. ACS Applied Materials & Interfaces 3. ACS Catalysis 4. ACS Chemical Biology 5. ACS Chemical Neuroscience 6. ACS Macro Letters - New in 2012 7. ACS Medicinal Chemistry Letters 8. ACS Nano 9. ACS Synthetic Biology 10. Analytical Chemistry 11. Biochemistry 12. Bioconjugate Chemistry 13. Biomacromolecules 14. Chemical Research in Toxicology รายชื่อวารสารที่ให้บริการจำนวน 40 รายชื่อ

4 15. Chemical Reviews 16. Chemistry of Materials 17. Crystal Growth & Design 18. Energy & Fuels 19. Environmental Science & Technology 20. Industrial & Engineering Chemistry Research 21. Inorganic Chemistry 22. Journal of the American Chemical Society 23. Journal of Agricultural and Food Chemistry 24. Journal of Chemical & Engineering Data 25. Journal of Chemical Information and Modeling 26. Journal of Chemical Theory and Computation 27. Journal of Combinatorial Chemistry 28. Journal of Medicinal Chemistry

5 29. Journal of Natural Products
30. The Journal of Organic Chemistry 31. The Journal of Physical Chemistry A-C 32. The Journal of Physical Chemistry Letters—New in 2010 33. Journal of Proteome Research 34. Langmuir 35. Macromolecules 36. Molecular Pharmaceutics 37. Nano Letters 38. Organic Letters 39. Organic Process Research & Development 40. Organometallics

6 การเข้าใช้ สืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันที หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน SSL VPN การเข้าใช้ฐานข้อมูล เข้าใช้ฐานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ที่ หากใช้งานในเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถอ่านฉบับเต็มได้เลย แต่หากท่านอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่าย ผ่าน SSL VPN โดยติดตั้งที่เครื่องใช้งานของท่านก่อน โดยใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านที่ได้รับ(ซองสีน้ำเงิน เมื่อเป็นนศ. ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย หรือหากมีข้อสังสัย หรือเข้าใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อฝ่ายระบบเครือข่าย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร ) สามารถศึกษาการเชื่อมต่อเครือข่าย SSL VPN ได้จากหน้าจอเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เมนู How to connect SSL VPN กรณีมีข้อสังสัย หรือเข้าใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร )

7 แจ้งขอรหัสการใช้ SSL VPN
กรณียังไม่เคยแจ้งขอรหัสการเข้าใช้งานนอกเครือข่าย ให้แจ้งขอได้ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์: อีเมล์: เมื่อได้รับ username/password แล้ว ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ เพื่อติดตั้งโปรแกรม SSL VPN กรณีที่ยังไม่มีรหัสการใช้งาน ให้แจ้งขอได้ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศูนย์ไอที สามารถโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข ในเวลาราชการ หรือจะแจ้งขอทางอีเมล์ที่ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาหรือพนักงาน เมื่อได้รับรหัสการใช้งานแล้ว ก็สามารถเข้าไปเว็บไซต์โดยตรงเพื่อจะติดตั้ง SSL VPN ที่เว็บ

8 เงื่อนไขในการสืบค้นฐานข้อมูล
กรณีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย --> SSL VPN เงื่อนไขในการสืบค้นฐานข้อมูล มี Username/password การใช้ ต้องติดตั้งโปรแกรม SSL VPN ให้เรียบร้อยก่อน สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ เลือก - ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) เลือก E-Journals --- ACS Publications กรณีที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน IP ของมหาวิทยาลัยก่อนโดยการใช้โปรแกรม SSL VPN ซึ่งจะต้องมี username และ password ด้วย จากนั้นก็ทำการติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เครื่องที่จะใช้งานก่อน เมื่อติดตั้งเสร็จระบบจะปรากฏสถานการณ์เชื่อมต่อเครือข่ายให้ จากนั้นก็เปิดเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ และเลือกกลุ่มสืบค้น คือ ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-resources จากนั้นเลือก e-journals -- ACS Publications

9 กรณีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย --> สืบค้นได้ทันที ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
(eResources)หรือไอคอนด้านล่าง (ตามภาพ) สำหรับกรณีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเข้าใช้ได้ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ โดยเลือกเมนูทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-resources) หรือจะเลือกจากกลุ่มไอคอน e-journals ก็ได้

10 1.คลิกที่ไอคอน “e-Journals” 2. จากนั้นคลิกที่ไอคอน หรือ ชื่อฐานข้อมูล

11 Homepage จะปรากฎหน้าจอการใช้งานของฐานข้อมูล ACS Publications

12 วิธีการสืบค้น Browse Journals (การไล่เรียงตามชื่อวารสาร)
Browse Publications A-Z Search (การระบุคำค้น) Quick Search (แบบง่าย) Advanced Search (แบบละเอียด) วิธีการสืบค้น มีดังนี้ Browse Journals (การไล่เรียงตาม ชื่อวารสาร) Browse Publications A-Z Search (การระบุคำค้น) Quick Search แบบง่าย Advanced Search แบบละเอียด

13 Browse : Publications A-Z
1 2 Browse Journals (การไล่เรียงตามชื่อวารสาร) List View เลือกไล่เรียงรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร A-Z เลือกตามชื่อวารสารที่ต้องการ 1. List View เลือกไล่เรียงรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร A-Z 2. เลือกตามชื่อวารสารที่ต้องการ

14 Journal 2 1 3 . คลิกเลือก Article ASAP เพื่อดูวารสารฉบับล่วงหน้า
- Current Issue เพื่อดูวารสารฉบับปัจจุบัน - Most Read เพื่อดูบทความที่ได้รับความนิยมในการเข้าอ่านเนื้อหา - Most Cited เพื่อดูบทความที่ได้รับอ้างอิงสูงสุด 2. Browse By Issue เพื่อค้นหาวารสารฉบับย้อนหลัง 3. คลิกเลือกแสดงรูปแบบเนื้อหาของบทความที่ต้องการ เช่น สาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็ม 1. คลิกเลือก Article ASAP เพื่อดูวารสารฉบับล่วงหน้า - Current Issue เพื่อดูวารสารฉบับปัจจุบัน - Most Read เพื่อดูบทความที่ได้รับความนิยมในการเข้าอ่านเนื้อหา - Most Cited เพื่อดูบทความที่ได้รับอ้างอิงสูงสุด 2. Browse By Issue เพื่อค้นหาวารสารฉบับย้อนหลัง 3. คลิกเลือกแสดงรูปแบบเนื้อหาของบทความที่ต้องการ เช่น สาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็ม

15 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ
Quick Search 5 2 1 4 3 การค้นหา โดยวิธี Quick Search 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. เลือกค้นเฉพาะภายในวารสารนี้หรือวารสารทั้งหมด 4. คลิก Search 5. หรือ คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกการสืบค้นขั้นสูง 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. เลือกค้นเฉพาะภายในวารสารนี้หรือวารสารทั้งหมด 4. คลิก Search 5. หรือ คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกการสืบค้นขั้นสูง

16 เลือกสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่(Volume) และเลขหน้า
Citation Search Citation Search : การเลือกสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่(Volume) และเลขหน้า เลือกสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่(Volume) และเลขหน้า

17 เลือกสืบค้นจากหมายเลข DOI ( Digital Object Identifier)
DOI Search DOI Search : คือการเลือกสืบค้นจากหมายเลข DOI ( Digital Object Identifier) เลือกสืบค้นจากหมายเลข DOI ( Digital Object Identifier)

18 เลือกไล่เรียงหัวเรื่องที่สนใจจาก CAS Section
Subject Search Subject Search : การสืบค้นโดยการเลือกไล่เรียงหัวเรื่องที่สนใจจาก CAS Section เลือกไล่เรียงหัวเรื่องที่สนใจจาก CAS Section

19 1. พิมพ์คำหรือวลีในเขต ข้อมูลที่ต้องการสืบค้น
Advanced Search 1 1. พิมพ์คำหรือวลีในเขต ข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 2. คลิกที่ Modify Selection เพื่อเลือกค้นเฉพาะชื่อวารสาร ใดวารสารหนึ่ง หรือ ค้นชื่อ วารสารทั้งหมด 3. ระบุช่วงเวลาตีพิมพ์ 4. คลิก Search 2 Advanced Search : การสืบค้นขั้นสูง 3 4

20 1. เลือกประเภทของเอกสาร 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง
Search Results 1 3 2 ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ 1. เลือกประเภทของเอกสาร 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง 2. คลิกเลือกแสดงรูปแบบเนื้อหาของบทความที่ต้องการ

21 เลือกส่งอีเมล หรือ ถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
Abstract เลือกส่งอีเมล หรือ ถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม แสดงตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ และการจัดการบรรณานุกรม

22 Full Text HTML

23 Print, Save ผลลัพธ์ สามารถ Print หรือ Save ได้ โดยใช้ฟั่งชั่น PDF Acrobat

24 Full Text : PDF w/Links เนื้อหาของเอกสาร เช่น Reference จะสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลภายในฐานข้อมูล ACS หรือ CrossRef, PubMed, หรือ ChemPort ได้ เนื้อหาของเอกสาร เช่น Reference จะสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลภายในฐานข้อมูล ACS หรือ CrossRef, PubMed, หรือ ChemPort ได้

25 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Download Citations

26 Download Citation 1 2 1. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอน คลิกที่ Download Citation

27 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel , หากมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูลและการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ สามารถสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลข้างบนนี้ ขอบคุณค่ะ 27


ดาวน์โหลด ppt การใช้ฐานข้อมูล ACS Publications โดย ญาณิฐา ราชคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google