งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียน การสอน. Instructional Media ระบบการนำวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ มาใช้เชื่อมโยงความรู้ - เนื้อหา ที่ผู้สอนส่ง - ถ่ายทอดถึงผู้เรียน เพื่อให้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียน การสอน. Instructional Media ระบบการนำวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ มาใช้เชื่อมโยงความรู้ - เนื้อหา ที่ผู้สอนส่ง - ถ่ายทอดถึงผู้เรียน เพื่อให้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียน การสอน

2 Instructional Media ระบบการนำวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ มาใช้เชื่อมโยงความรู้ - เนื้อหา ที่ผู้สอนส่ง - ถ่ายทอดถึงผู้เรียน เพื่อให้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การสอน แต่ละครั้ง

3 สื่ อ เนื้อห า

4 จุดมุ่งหมายของผู้เรียน ความรู้ จากสื่อ เปลี่ยน พฤติกรรม ผ่านครู วัตถุประสงค์สุดท้าย ปฎิสัมพันธ์ สื่อกับการเรียนการสอน

5 กระบวนการสื่อความหมาย สื่อ เนื้อหา ( สาร ) ผู้ส่ง สาร ข่าวสาร ผู้รับ สาร ช่อง ทางกา ร สื่อสาร

6 แนวคิด 3 ทัศนะ 3. รูปร่าง ลักษณะของ สื่อ 1. ระดับประสบการณ์ ของผู้เรียน 2. ลักษณะการนำไปใช้

7 ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์จำลอง นาฎการ การสาธิต ทดลอง การศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการ ภาพยนตร์ / โทรทัศน์ ภาพนิ่ง เสียง ทัศน วจน Dale

8 แบ่งประเภทสื่อ ด้านการนำไปใช้ 3 ประเภท 1. ใช้เครื่องฉาย 3. เครื่องเสียง 2. ไม่ใช้เครื่องฉาย

9 ประเภทสื่อการสอน 1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) 2. สื่อประเภทอุปกรณ์ (Hardware) 3. สื่อประเภทเทคนิค วิธีการ (Techniques and Methods) ตามรูปร่างลักษณะ

10 แนวคิดปัจจุบัน สื่อแบบ ดิจิตอล สื่อแบบไม่ใช่ ดิจิตอล

11 หลักพิจารณาเลือกสื่อ 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ 2. ประสิทธิผล (Productivity) จำนวนผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ 3. ประหยัด (Economy) คุ้มกับการลงทุน ( ทรัพย์ / แรงงาน ) ระยะเวลาใช้งาน

12 การเลือกสื่อการเรียนการสอน ตามจำนวนผู้เรียน 1. รายบุคคล 2. กลุ่มขนาดกลาง 3. กลุ่มขนาดใหญ่

13 สื่อ รายบุคค ล

14 สื่อกลุ่มขนาดกลาง บัตรคำ แผนภาพ แผนภูมิ ชุดการสอน ฯลฯ

15 สื่อกลุ่มขนาดใหญ่

16 พัฒนาการของสื่อการ สอน สื่อนอกห้องเรียน เพื่อการเรียนการ สอน เพื่อเสริมการเรียนการ สอน และเพื่อเรียนรู้ด้วย ตนเอง สื่อในห้องเรียน เพื่อการเรียนการสอน

17

18 พัฒนาการของสื่อการ สอน สื่อนอกห้องเรียน เพื่อการเรียนการ สอน เพื่อเสริมการเรียนการ สอน และเพื่อเรียนรู้ด้วย ตนเอง สื่อในห้องเรียน เพื่อการเรียนการสอน

19 ห้องสมุดดิจิทัล

20 Virtual Reality

21 E- book

22

23

24 สื่อประสม Multi Media การนำสื่อการสอนหลาย ๆ อย่าง มาสัมพันธ์กัน มีคุณค่าส่งเสริมกัน

25 จำแนกตามจุดมุ่งหมาย 2. จุดมุ่งหมายเพื่อใช้เฉพาะ อย่าง สื่อสนับสนุน สัมพันธ์กัน เช่น ชุดการสอน 1. จุดมุ่งหมายในการใช้หลาย ๆ อย่าง โดยนำสื่อหลาย ๆ ชนิดมารวมกันเพื่อสอน หลาย ๆ เรื่อง เช่น ชุดอุปกรณ์

26 ลักษณะสื่อการสอนที่ดี * สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม * เหมาะสมกับวัยผู้เรียน * เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ * ใช้ง่าย / สะดวก / ปลอดภัย * ไม่สิ้นเปลือง / ประหยัด / คุ้มค่า

27 A S S U R Analyze Learner Characteristics วิเคราะห์ผู้เรียน State Objectives กำหนดวัตถุประสงค์ Select เลือก, ดัดแปลง, ออกแบบสื่อ Utilize ใช้สื่อ Require Learner Response กำหนดการตอบสนองของผู้เรียน E Evaluation ประเมินผล การวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อ

28 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นดำเนินการสอน หรือ ประกอบกิจกรรมการเรียน ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ ขั้นสรุปบทเรียน

29 การนำสื่อ ไปใช้ เตรียมตัวผู้ส่งสาร ( วิทยากร ) วัตถุประสงค์ / คุณค่า เนื้อหา ความต้องการ / ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาวิธีใช้สื่อ ฝึกหัด ตรวจสอบสื่อก่อนใช้ เตรียมกลุ่มเป้าหมาย ( ผู้รับสาร ) บอกล่วงหน้าว่าจะใช้สื่ออะไร / เรื่องอะไร / เพื่ออะไร บอกว่าต้องมีส่วนร่วมอย่างไร เตรียมสถานที่ เครื่องอำนวยความสะดวก ที่นั่ง แสง ระบบถ่ายเทอากาศ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียน การสอน. Instructional Media ระบบการนำวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ มาใช้เชื่อมโยงความรู้ - เนื้อหา ที่ผู้สอนส่ง - ถ่ายทอดถึงผู้เรียน เพื่อให้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google