งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Conceptual - การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Conceptual เป็นการประมวลผลแบบ หนึ่งเช่นเดียงกับโปรแกรมทั่วไป ที่ต้อง ประกอบด้วย * ข้อมูลนำเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Conceptual - การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Conceptual เป็นการประมวลผลแบบ หนึ่งเช่นเดียงกับโปรแกรมทั่วไป ที่ต้อง ประกอบด้วย * ข้อมูลนำเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Conceptual - การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Conceptual เป็นการประมวลผลแบบ หนึ่งเช่นเดียงกับโปรแกรมทั่วไป ที่ต้อง ประกอบด้วย * ข้อมูลนำเข้า (Input) * ผลลัพธ์ (Output) * ส่วนการประมวลผล ( Process ) โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

2 Data requirements Functional requirements Application requirements Data design ------------------- -- joint data and function design Design document Data schema Function schema High – level application specifications โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

3 Input ในระดับ Conceptual - ความต้องการทางด้านข้อมูล ( Data Requirements) อธิบายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ จัดเก็บไว้มนฐานข้อมูล และ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จะประกอบ กันขึ้น โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

4 Functional Requirements - เป็นความต้องการที่อิบายถึงขั้นตอนการทำงาน ต่างๆ ที่ปรากฏใน ระบบ เช่น การจัดทำใบสั่งซื้อ การสั่งซื้อ รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละ ขั้นตอนการทำงาน และการไหลของข้อมูล ( Data Flow ) โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

5 Application Requirements - เป็นความต้องการที่อธิบายถึงการทำงาน ( Operation ) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลเช่น การ ป้อนข้อมูลพนักงานใหม่ การปรับเงินเดือน ของพนักงาน โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

6 ผลลัพธ์ ( Output) ที่ได้จากการออกแบบ ฐานข้อมูล Conceptual Data schema หรือ Conceptual schema เป็น output ที่ใช้อธิบายถึงรายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลที่ ปรากฏอยู่ในความต้องการ โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

7 Function schema - เป็น Output ที่ใช้อธิบายถึงฟังค์ชั่น และ ขั้นตอนการทำงานที่จะปรากฏ อยู่ในระบบ สารสนเทศ ( Information ) โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

8 High – level Application Specification - เป็น Output ที่ใช้อธิบายถึงการทำงานต่างๆ ที่เกิด ขึ้นกับ ฐานข้อมูล (Data base ) ที่ได้ออกแบบไว้ โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

9 Design Document - เป็น Output ที่ใช้อธิบายส่วนเพิ่มเติมของ Output อื่น ๆ * เพื่อประโยชน์ในกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงความต้องการหรือแก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูล โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

10 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Conceptual -Requirement Analysis -Initial Conceptualization -Integration -Restructuring โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

11 Requirement Analysis - ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะศึกษาความ ต้องการอย่างละเอียด * เพื่อแยกแยะและกำจัดความต้องการที่ คุมเครือและไม่จำเป็นต่อการออกแบบ ทิ้งไป โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

12 Initial Conceptualization - ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะสร้าง Conceptual schema ที่มีโครงสร้างในรูปแบบของ Abstraction อย่างหยาบ ๆ ประกอบด้วย - Entity - Relationship - Generalization ของโครงสร้างหลัก ๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย ทิศทางในการออกแบบ โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

13 Integration - ผู้ออกแบบฐานข้อมูลนำเอาโครงสร้างที่ออกแบบ ไว้ในขั้นตอน Initial แต่ละส่วนมารวมกัน (Merging) เป็น โครงสร้างที่สมบูรณ์ รวมทั้งกำจัดโครงสร้างที่เกิด ความขัดแย้ง (Conflict) โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

14 Restructuring - เป็นขั้นตอนปรับปรุง Conceptual schema ที่ได้ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการทำ Normalization โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

15 Refinement การออกแบบในระดับ Conceptual ด้วย E – R Model อาศัยกระบวนการออกแบบลักษณะ การทำซ้ำ ที่เริ่มจากกำหนดแบบร่าง ( Draft schema) แล้วค่อยปรับเปลี่ยนแบบร่างให้มี ความละเอียดสมบูรณ์ เรียกว่า “Refinement” โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

16 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำ Refinement 1. การแปลงทุกครั้งจะต้องมี Input ที่เป็น โครงสร้างที่เริ่มต้น (Starting schema) และ Output ที่เป็น โครงสร้างที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง (Resulting schema) เสมอ โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

17 2. การแปลงทุกครั้งจะต้องแปลงจาก Concept ( โครงสร้าง E–R Model ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ) เป็น Concept ใหม่ 3. Concept ที่เกิดจากการแปลงทุกครั้ง จะต้อง ยังคงความสัมพันธ์กับ Concept ในส่วนอื่นๆที่ไม่ ถูกแปลงไว้เช่นเดิม โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

18 Example จาก E-R Model ที่มี Concept เริ่มต้น Person Live_inPlace โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

19 เมื่อ Entity “Place” ถูกขยายความ เป็น Concept ใหม่ จะมีรายละเอียดมาก ขึ้น City in State Place โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

20 Concept ที่ขยายความจาก Entity Place ยังคงความสัมพันธ์กับ Entity Person เดิม Person Live_in City In State โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Conceptual - การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Conceptual เป็นการประมวลผลแบบ หนึ่งเช่นเดียงกับโปรแกรมทั่วไป ที่ต้อง ประกอบด้วย * ข้อมูลนำเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google