งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Slide 1 Software Process Models SCC - Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Slide 1 Software Process Models SCC - Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Slide 1 Software Process Models SCC - Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 Slide 2 Software process models l The waterfall model l Evolutionary development l Formal systems development l Reuse-based development

3 Slide 3 Waterfall model l เป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่ม ที่มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ l แบ่งกระบวนการทำงานออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ l ขั้นตอนในแต่ละช่วงจะสืบเนื่องกันไปจากขั้น หนึ่งสู่อีกขั้นหนึ่งตามลำดับเหมือนสายน้ำตก l สามารถย้อนกลับไปปรับปรุงขั้นตอนก่อนหน้า ได้ตามลำดับ l แนวทางนี้ผู้ใช้จะเห็นระบบใหม่ก็ต่อเมื่อ โครงการเสร็จสิ้น

4 Slide 4 Waterfall model

5 Slide 5 Waterfall model phases l Requirements analysis and definition การวิเคราะห์และให้คำจำกัดความของ ระบบงาน l System and software design ในการออกแบบระบบ ผู้ออกแบบต้อง คำนึงถึงโครงสร้างของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องพัฒนา ในการออกแบบซอฟต์แวร์เป็นการกำหนด โครงสร้างหลักของการโปรแกรมที่จะพัฒนา

6 Slide 6 Waterfall model phases l Implementation and unit testing การกำหนดสร้างและทดสอบหน่วยย่อย เป็นการแบ่งส่วนของซอฟต์แวร์ออกเป็น หน่วยย่อย ๆ ทำการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากเขียน โปรแกรมเสร็จสิ้น

7 Slide 7 Waterfall model phases l Integration and system testing การเชื่อมโยงและทดสอบทั้งระบบ ทำการตรวจสอบหลังจากนำโปรแกรมย่อย ในแต่ละส่วนมารวมกัน l Operation and maintenance การติดตั้งใช้งานและการบำรุงรักษา เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุด ขั้นตอนในการแก้ไขข้อผิดพลาด การ ปรับแต่ง

8 Slide 8 Waterfall model problems l อาจมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นระหว่างการ ย้อนกลับไปทบทวนแก้ไขรายละเอียดใน ขั้นตอนต่าง ๆ กับการที่จะทำให้ได้ผลผลิตเสร็จ สมบูรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และทันเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ

9 Slide 9 Evolutionary development l Exploratory development เป็นเทคนิคที่ผู้ออกแบบคำนึงถึงความ เหมาะสมทำงานได้มากกว่าความสมบูรณ์ ถูกต้อง เริ่มจากการกำหนดรายละเอียดเริ่มต้นของ ระบบจากนั้นจึงสร้างและทดลองใช้จนกว่า จะได้รูปแบบที่เหมาะสม

10 Slide 10 Evolutionary development l Throw-away prototyping มีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหารายละเอียดของ ระบบที่พึงประสงค์ หรือระบบต้นแบบ จากนั้นนำระบบต้นแบบมาทดลองประเมิน และปรับแต่งเป็นระบบต้นแบบในลำดับ ต่อมา จนกระทั่งใช้การได้ ทิ้งระบบต้นแบบสุดท้ายแล้วสร้างระบบงาน จริงใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้ระบบงานที่ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ

11 Slide 11 Evolutionary development

12 Slide 12 Evolutionary : problems l ไม่สามารถมองเห็นกระบวนการในแต่ละขั้นได้ อย่างชัดเจน l ระบบที่ได้มามักจะมีโครงสร้างที่ไม่ดี l ผู้พัฒนาต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมอย่าง มาก

13 Slide 13 Evolutionary : applicability l โครงสร้างระบบงานที่มีการทดลองใช้อย่าง สม่ำเสมอ l ระบบงานขนาดเล็กหรือปานกลางที่มีโครงสร้าง ไม่ชัดเจน l ระบบที่มีช่วงชีวิตการใช้งานสั้น ๆ

14 Slide 14 Formal systems development l การเขียนรายละเอียดของระบบงานโดยใช้ คำศัพท์ไวยากรณ์ ซึ่งกำหนดไว้อย่างเป็น ทางการล่วงหน้า l ใช้ภาษาที่จำเพาะรัดกุม ไม่กำกวม ซึ่งมักจะอยู่ ในรูปของภาษาเชิงคณิตศาสตร์ l เน้นเรื่องความถูกต้องในการสร้างระบบจาก รายละเอียดของระบบที่ได้กำหนดไว้แล้ว

15 Slide 15 Formal systems development

16 Slide 16 Formal transformations

17 Slide 17 Formal systems : problems l ขั้นตอนการดำเนินการเน้นความสำคัญที่ตัว ผู้ออกแบบเพิ่มขึ้นตามลำดับ l ในขณะที่ผู้ใช้มีความเกี่ยวข้องน้อยลง l มีความยุ่งยาก ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน l เหมาะสำหรับนักวิชาการที่ต้องการทำงานวิจัย กระบวนการออกแบบมากกว่าใช้งานในโลก ทำงานจริง

18 Slide 18 Reuse-oriented development l เป็นเทคนิคที่มีสมมติฐานว่า ระบบที่สร้างขึ้นมา นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่มีอยู่แล้ว l กระบวนการออกแบบอยู่ที่การประสาน องค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

19 Slide 19 Reuse-oriented development

20 Slide 20 Reuse-oriented : advantages l ความเชื่อมั่นได้ของระบบเพิ่มขึ้น l โอกาสเสี่ยงโดยรวมจะลดลง l ผู้เชี่ยวชาญสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ l มาตรฐานของระบบงานดีขึ้น l ระยะเวลาการพัฒนาระบบงานลดลง

21 Slide 21 Boehm’s spiral model l เป็นระบบวิเคราะห์ความเสี่ยง ใช้เพื่อประเมิน ความเสี่ยงในการจัดการในประเด็นต่าง ๆ เป็น ระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงวงจรการ ทำงาน l ความเสี่ยง คือ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ใน การทำงาน

22 Slide 22 Spiral model of the software process

23 Slide 23 Spiral model sectors l Objective setting การกำหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม หรือผลงาน ที่ต้องการกระทำ เป็นการระบุโอกาสเสี่ยงของการจัดการ โครงการโดยภาพรวม l Risk assessment and reduction การประเมินโอกาสเสี่ยง โดยพิจารณาในแต่ ละทางเลือก

24 Slide 24 Spiral model sectors l Development and validation จากนั้นทำการเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุด แล้วพัฒนาระบบนั้นขึ้นมา l Planning ประเมินผลและวางแผนเตรียมการสำหรับ ดำเนินการในรอบถัดไป

25 Slide 25 Exercise l Giving reasons for your answer based on the type of system being developed, suggest the most appropriate generic software process model which might be used as a basis for managing the development of the following systems:

26 Slide 26 Exercise A system to control anti-lock braking in car; A virtual reality system to support software maintenance; A university accounting system which is intended to replace an existing system; An interactive system, which allows railway passengers to find train times from terminals, installed in stations.


ดาวน์โหลด ppt Slide 1 Software Process Models SCC - Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google