งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 11 : System Implementation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 11 : System Implementation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 11 : System Implementation
Learning Objective Introduction Coding Testing Installation Documentation Training and Support

2 Chapter 11 : System Implementation
Introduction Coding Testing Installation Documentation Training Support

3 Chapter 11 : System Implementation
Introduction Purpose เพื่อแปลงระบบที่ทำการออกแบบไว้แล้วในขั้นตอนสุดท้ายให้กลายเป็น Software ที่สามารถทำงานได้และมีความน่าเชื่อถือ เป็นการจัดทำเอกสารในการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบให้เสร็จเรียบร้อย จัดทำ Help เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งาน

4 Chapter 11 : System Implementation
The Process of coding, Testing and Installation Coding เป็นการแปลงจาก specification ต่างๆที่เราทำการออกแบบไว้ให้กลายมาเป็น computer code Testing เป็นการทดสอบว่าประสิทธิภาพของระบบที่ได้ตรงกับกลยุทธ์ของเราหรือไม่ โดยเราสามารถทดสอบควบคู่ไปกับการ coding Installation เป็นการติดตั้งระบบใหม่เข้าไปแทนระบบเดิมที่มีการใช้งานอยู่

5 Chapter 11 : System Implementation
Type of Software Application Testing Inspection เป็นการตรวจสอบโดยมีการการตรวจสอบที่แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องตรวจรายการใดบ้างและวิธีการตรวจจะใช้คนเป็นผู้ตรวจสอบ Walkthrough เป็นการทดสอบโดยมีบุคคลอื่นเข้ามาทำการร่วมตรวจสอบด้วยการตรวจสอบเน้นในส่วนของ logic and semantic error มากกว่าในส่วนของ process error อย่าง Inspection Desk Checking เป็นการทดสอบโดยผู้ทบทวน Reviewer จะมาทำการทบทวนโปรแกรมทีละบรรทัดเพื่อดูความถูกต้อง

6 Chapter 11 : System Implementation
Type of Software Application Testing Unit Testing เป็นการทดสอบส่วนต่างๆทั้งหมดในโปรแกรมโดยจะทำการพิจารณาทั้งในส่วนของ Syntax และ Logic ของโปรแกรมแต่จะทำเป็นส่วนๆ Integration Testing เป็นการทดสอบโดยเอาแต่ละส่วนย่อยมารวมกันเป็นโปรแกรมใหญ่แล้วทำการทดสอบซึ่งหลักการทดสอบเราอาจจะใช้ในส่วนของ Top downหรือ Bottom up ก็ได้ Incremental Testing เป็นการทดสอบโดยเพิ่มเติมโปรแกรมมาทีละส่วนซึ่งอาจใช้หลักการของ Top downหรือ Bottom up ก็ได้

7 Chapter 11 : System Implementation
Type of Software Application Testing System Testing เป็นการทดสอบโปรแกรมโดยจะทำการพิจารณาทั้งหมดทุกๆ Program ภายในระบบว่าสามารถทำงานได้หรือไม่โดยมักใช้ Top down ในการทดสอบ Stub Testing เป็นการทดสอบโดยการสร้าง module หลอกๆเพื่อที่ใช้ในการทดสอบต่างๆ กับ module ที่อยู่ด้านบนโดยที่ในส่วนด้านล่างเราอาจยังไม่ได้ทำการพัฒนาเลยก็ได้

8 Chapter 11 : System Implementation
Acceptance Testing by Users Alpha Testing เป็นการทดสอบของผู้ใช้งานโดยที่ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบนั้นจะเป็นข้อมูลที่มีการจำลองขึ้นมามักทำภายในห้องทดลอง (environment development) Beta Testing เป็นการทดสอบของผู้ใช้งานโดยมีการใช้ข้อมูลที่จะใช้งานจริงๆในการทดสอบ และทำการทดสอบในสภาพจริงๆในการทำงาน

9 Chapter 11 : System Implementation
Four Approach of Installation Direct Installation เป็นการนำเอาระบบใหม่ที่พัฒนาเสร็จแล้วเข้ามาใช้งานแทนระบบเก่าเลยโดยที่เราจะทำการหยุดการใช้งานระบบเดิมทั้งหมดแล้วใช้งานระบบใหม่ Parallel Installation เป็นการใช้งานระบบใหม่และระบบเก่าควบคู่กันไปเรื่อยๆ จนเราแน่ใจว่าระบบใหม่ที่เราทำการพัฒนามานั้นสามารถที่จะใช้งานได้แล้ว

10 Chapter 11 : System Implementation
Four Approach of Installation Single location Installation (Pilot) เป็นการนำเอาระบบใหม่ที่พัฒนาเสร็จแล้วไปทำการใช้งานกับแผนกหรือสาขาที่มีความพร้อมในการใช้งานว่าเมื่อนำเอาระบบไปใช้แล้วจะเป็นเช่นไร เช่นกรณีของการพัฒนา ATM Phased Installation เป็นการใช้งานระบบใหม่โดยที่จะทำการปรับลงทีละส่วนในระบบโดยไม่ทำการลงทั้งหมด ซึ่งเป็นการช่วยในการจำกัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการนำระบบใหม่เข้ามาใช้

11 Chapter 11 : System Implementation
Documenting The System System Documentation เอกสารที่นำรายละเอียดในเชิงเทคนิคเพราะว่าคนใช้งานส่วนใหญ่ก็คือคนใน IS Department โดยเอกสารในส่วนนี้ก็จะมี DFD ER Structure Chart User Documentation เอกสารที่จะให้ผู้ใช้งานได้นำไปใช้งานประกอบ ซึ่งจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมว่าเป็นอย่างไร ไม่เน้นในส่วนรายละเอียดการพัฒนาที่ซับซ้อน

12 Chapter 11 : System Implementation
System Documentation Internal Documentation เอกสารที่นำรายละเอียดในเชิงเทคนิคที่มีการเขียนในลักษณะของการแฝงอยู่ภายในโปรแกรม เช่น comment ในโปรแกรมต่างๆ External Documentation เอกสารที่นำรายละเอียดในเชิงเทคนิคเพราะว่าคนใช้งานส่วนใหญ่ก็คือคนใน IS Department โดยเอกสารในส่วนนี้ก็จะมี DFD ER Structure Chart

13 Chapter 11 : System Implementation
Training Information System Users Electronic Performance Support System (EPSS) เป็นการฝังในส่วนของ module ในการ train เข้ามากับในส่วนของ Application เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกเช่น MS-Office Internet Training Approach เป็นการ train โดยใช้ในส่วนของ Internet มาทำการใช้งานเนื่องจากว่าในส่วนนี้สามารถครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้ค่อนข้างกว้างกว่าและการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายกว่าการใช้สื่อแบบอื่นๆรวมถึงต้นทุนทีค่อนข้าต่ำกว่าอีกด้วย

14 Chapter 11 : System Implementation
Support Information System Users Information Center (IC) เป็นหน่วยงานในองค์การที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่นการเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูล การตอบคำถาม และการ Demo ต่างๆ Help Desk เป็นการตอบปัญหาให้กับผู้ใช้งานโดยที่จะมีผู้ที่มาทำการตอบคำถาม(call center)ให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการทราบคำตอบต่างๆ ซึ่งผู้ที่มาตอบคำถามนั้นก็ต้องผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญในปัญหานั้นๆเป็นอย่างดี

15 Chapter 11 : System Implementation
Support Information System Users Information Center (IC) On-line support forums Bullet-in board system On-demand fax Voice response system


ดาวน์โหลด ppt Chapter 11 : System Implementation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google