งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบำรุงและปรับปรุงระบบ KKU-FMIS รายงานโครงการหมายเลข COE2008-20 นาย ศุภชัย เอกคณาสิงห์รหัส 473040619-4 นาย สิทธิชัย สมทรัพย์รหัส 473040621-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบำรุงและปรับปรุงระบบ KKU-FMIS รายงานโครงการหมายเลข COE2008-20 นาย ศุภชัย เอกคณาสิงห์รหัส 473040619-4 นาย สิทธิชัย สมทรัพย์รหัส 473040621-7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบำรุงและปรับปรุงระบบ KKU-FMIS รายงานโครงการหมายเลข COE2008-20 นาย ศุภชัย เอกคณาสิงห์รหัส 473040619-4 นาย สิทธิชัย สมทรัพย์รหัส 473040621-7

2  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ความรู้เบื้องต้น  กระบวนการบำรุงรักษาระบบ  กฎการบำรุงรักษาระบบโดย Lehman & Belay  แผนการทำงาน  แผนงานที่กำลังปฏิบัติ  แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป

3 หลักการและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 มาตรา 60 หมวด 5 รัฐบาลกำหนดให้ สถานศึกษาต้องมีการวางแผนระบบการจัดสรร งบประมาณและจัดเก็บเอกสาร  ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้นำระบบออกใช้งาน เรียบร้อยแล้ว (KKU-FMIS) แต่การใช้งาน ประสบกับปัญหาหรือการร้องขอในการ ปรับเปลี่ยนความต้องการการใช้งานซอฟต์แวร์

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของโปรแกรม ตามรายงานแนวคิดเชิงเทคนิคและตามที่ผู้ใช้ ร้องเรียนมา  จัดทำแฟ้มความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลในแต่ ละโปรแกรม

5 ความรู้เบื้องต้น การ Query ใน SQL SELECT [COLUMN] FROM [TABLE] WHERE [CONDITION] PL/SQL DECLARE -optional -Variable, cursors BEGIN-Mandatory -SQL statement or -PL/SQL statement EXCEPTION-optional -Action to perform when errors occur END ;

6 กระบวนการบำรุงรักษาระบบ Chang e Reque st Impact Analysi s System Release Planning Change Implement ation System Release Perfective Maintenan ce Adaptive Maintenan ce Corrective Maintena nce

7 กฎการบำรุงรักษาระบบโดย Lehman & Belay  กฎการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Law of continuing change)  กฎการเพิ่มความซับซ้อน (Law of increasing complexity)  กฎการวิวัฒนาของโปรแกรมขนาดใหญ่ (Law of large program evolution)  กฎความมั่นคงขององค์กร (Law of organizational stability)  กฎการดำรงความคุ้นเคย (Law of conservation of familiarity)

8 แผนการทำงาน  ศึกษารายงานการศึกษา, การออกแบบและ แนวคิดเชิงเทคนิคของระบบ KKU-FMIS  การประชุมร่วมกับผู้ดูแลระบบ  ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมตาม รายงานแนวคิดเชิงเทคนิค  ตรวจสอบแก้ไปข้อผิดพลาดตามที่ผู้ใช้ ร้องเรียนมา

9 แผนงานที่กำลังปฏิบัติ  เก็บรวมรวมข้อมูลของระบบ KKU-FMIS ด้วยโปรแกรม TOAD และ Oracle Developer/2000 สถานะปกติ / ต้องแก้ไข / ควรปรับปรุง ระบบการวางแผน กลุ่มขั้นตอนจัดทำงบประมาณ ชื่อ โปรแกร ม ความหมาย ของ โปรแกร ม หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อ ง Table ที่ เกี่ยวข้อง ลักษณะ การใช้ งาน Table KKPLDT01 บันทึก ข้อมูล งาน โครงกา ร คณะ / หน่วยงา น Table Name อ้างอิง / อ่านเขียน

10 แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป  ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมตามรายงาน แนวคิดเชิงเทคนิค  ตรวจสอบแก้ไปข้อผิดพลาดตามที่ผู้ใช้ร้องเรียน มา

11 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การบำรุงและปรับปรุงระบบ KKU-FMIS รายงานโครงการหมายเลข COE2008-20 นาย ศุภชัย เอกคณาสิงห์รหัส 473040619-4 นาย สิทธิชัย สมทรัพย์รหัส 473040621-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google