งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Understanding Digital Media วิชา สด 102 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Understanding Digital Media วิชา สด 102 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Understanding Digital Media วิชา สด 102 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล

2 คำอธิบายรายวิชา หลักเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล เครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสื่อดิจิทัล พัฒนาการของคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หลักการออกแบบสื่อดิจิทัลเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อปฏิสัมพันธ์และศิลปะที่นำเสนอผ่านสื่อซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ประเด็นและแนวคิดในการสร้างงานทางด้านสื่อที่ใช้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ และการจัดการด้านสิทธิของสื่อดิจิทัล (digital right management : DRM)

3 วัตถุประสงค์ เข้าใจโลกยุคดิจิทัล รู้จักระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการและความเป็นมา และแนวโน้มของสื่อดิจิทัล รู้จักสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ ลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ สามารถสร้างสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร โดยรวมสื่อดิจิทัลทุกประเภทเข้าด้วยกันได้ มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการลิขสิทธิ์ของสื่อดิจิทัล ตระหนักถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และแนวทางในการแก้ไข

4 เกณฑ์ในการประเมินผล

5 สอบกลางภาค วันที่ 23 ธันวาคม 2552
เวลา – น.

6 อ.ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี
อาจารย์ผู้สอน อ.ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี อ.ณัฏฐพงษ์ สายพิณ อ.นภ คงดี

7 ภาคบรรยาย ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน 1 4 พ.ย. 52 แนะนำรายวิชา
อ.ปริสุทธิ์ 2 11 พ.ย. 52 รู้จักโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 3 18 พ.ย. 52 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 4 25 พ.ย. 52 การรู้เท่าทันและการป้องกันภัยในยุคดิจิทัล 5 2 ธ.ค. 52 จริยธรรมและปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ 6 9 ธ.ค. 52 ความหมายและพัฒนาการของสื่อดิจิทัล 7 16 ธ.ค. 52 ประเภทของสื่อดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ ข้อความ ภาพ เสียง อ.ณัฏฐพงษ์ 8 23 ธ.ค. 52 สอบกลางภาค -

8 ภาคบรรยาย ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน 9 6 ม.ค. 53
ประเภทของสื่อดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ วีดีโอ แอนิเมชัน อ.ณัฏฐพงษ์ 10 13 ม.ค. 53 เกม โลกเสมือน อ.นภ 11 20 ม.ค. 53 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อดิจิทัล อ.ปริสุทธิ์ 12 27 ม.ค. 53 การสร้างสื่อดิจิทัล 13 3 ก.พ. 53 14 10 ก.พ. 53 นำเสนอโปรเจค คณาจารย์ 15 17 ก.พ. 53 16 24 ก.พ. 53 สอบปลายภาค -

9 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน 1 4 พ.ย. 52 แนะนำรายวิชา
อ.ปริสุทธิ์ 2 11 พ.ย. 52 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 18 พ.ย. 52 อินเตอร์เน็ต การสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต 4 25 พ.ย. 52 การติดต่อสื่อสารในโลกดิจิทัล (อีเมล, webboard, blog, เครือข่ายสังคมออนไลน์) 5 2 ธ.ค. 52 การสร้างและจัดการเอกสารดิจิทัล Google docs 6 9 ธ.ค. 52 Microsoft Office Excel 7 16 ธ.ค. 52 Photoshop เบื้องต้น อ.ณัฏฐพงษ์ 8 23 ธ.ค. 52 สอบกลางภาค -

10 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน 9 6 ม.ค. 53
โปรแกรมตกแต่งเสียง อ.ณัฏฐพงษ์ 10 13 ม.ค. 53 โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 11 20 ม.ค. 53 Flash เบื้องต้น อ.นภ 12 27 ม.ค. 53 13 3 ก.พ. 53 การนำเสนอโดยใช้สื่อดิจิทัล Microsoft Office PowerPoint อ.ปริสุทธิ์ 14 10 ก.พ. 53 นำเสนอโปรเจค คณาจารย์ 15 17 ก.พ. 53 16 24 ก.พ. 53 สอบปลายภาค -

11 Understanding Digital Media วิชา สด 102 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล


ดาวน์โหลด ppt Understanding Digital Media วิชา สด 102 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google