งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลักเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล เครื่องมือ และ เทคนิคที่ใช้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสื่อดิจิทัล พัฒนาการของคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่อดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลักเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล เครื่องมือ และ เทคนิคที่ใช้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสื่อดิจิทัล พัฒนาการของคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่อดีตถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  หลักเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล เครื่องมือ และ เทคนิคที่ใช้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสื่อดิจิทัล พัฒนาการของคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่อดีตถึง ปัจจุบัน หลักการออกแบบสื่อดิจิทัลเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อปฏิสัมพันธ์และศิลปะ ที่นำเสนอผ่านสื่อซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ประเด็น และแนวคิดในการสร้างงานทางด้านสื่อที่ใช้ ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ และ การจัดการด้านสิทธิของสื่อดิจิทัล ( digital right management : DRM )

3  เข้าใจโลกยุคดิจิทัล รู้จักระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการและความเป็นมา และ แนวโน้มของสื่อดิจิทัล  รู้จักสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ ลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้  สามารถสร้างสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนำมาประยุกต์ใช้ใน การสื่อสาร โดยรวมสื่อดิจิทัลทุกประเภทเข้า ด้วยกันได้  มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการลิขสิทธิ์ของ สื่อดิจิทัล ตระหนักถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และแนวทางในการแก้ไข

4

5 สอบกลางภาค วันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น.

6 อ. ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี อ. ณัฏฐพงษ์ สายพิณ อ. นภ คงดี

7 ครั้ง ที่ วันที่หัวข้อผู้สอน 14 พ. ย. 52 แนะนำรายวิชาอ. ปริสุทธิ์ 211 พ. ย. 52 รู้จักโลกยุคดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ อ. ปริสุทธิ์ 318 พ. ย. 52 รู้จักโลกยุคดิจิทัล  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต อ. ปริสุทธิ์ 425 พ. ย. 52 การรู้เท่าทันและการป้องกันภัยในยุคดิจิทัลอ. ปริสุทธิ์ 52 ธ. ค. 52 จริยธรรมและปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อ. ปริสุทธิ์ 69 ธ. ค. 52 ความหมายและพัฒนาการของสื่อดิจิทัลอ. ปริสุทธิ์ 716 ธ. ค. 52 ประเภทของสื่อดิจิทัลและการประยุกต์ใช้  ข้อความ  ภาพ  เสียง อ. ณัฏฐ พงษ์ 823 ธ. ค. 52 สอบกลางภาค -

8 ครั้งที่วันที่หัวข้อผู้สอน 96 ม. ค. 53 ประเภทของสื่อดิจิทัลและการประยุกต์ใช้  วีดีโอ  แอนิเมชัน อ. ณัฏฐ พงษ์ 1013 ม. ค. 53 ประเภทของสื่อดิจิทัลและการประยุกต์ใช้  เกม  โลกเสมือน อ. นภ 1120 ม. ค. 53 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ ดิจิทัล อ. ปริสุทธิ์ 1227 ม. ค. 53 การสร้างสื่อดิจิทัล อ. ปริสุทธิ์ 133 ก. พ. 53 การสร้างสื่อดิจิทัล อ. ปริสุทธิ์ 1410 ก. พ. 53 นำเสนอโปรเจคคณาจารย์ 1517 ก. พ. 53 นำเสนอโปรเจคคณาจารย์ 1624 ก. พ. 53 สอบปลายภาค -

9 ครั้ง ที่ วันที่หัวข้อผู้สอน 14 พ. ย. 52 แนะนำรายวิชาอ. ปริสุทธิ์ 211 พ. ย. 52 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอ. ปริสุทธิ์ 318 พ. ย. 52 อินเตอร์เน็ต การสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต อ. ปริสุทธิ์ 425 พ. ย. 52 การติดต่อสื่อสารในโลกดิจิทัล ( อีเมล, webboard, blog, เครือข่ายสังคมออนไลน์ ) อ. ปริสุทธิ์ 52 ธ. ค. 52 การสร้างและจัดการเอกสารดิจิทัล Google docs อ. ปริสุทธิ์ 69 ธ. ค. 52Microsoft Office Excel อ. ปริสุทธิ์ 716 ธ. ค. 52Photoshop เบื้องต้น อ. ณัฏฐ พงษ์ 823 ธ. ค. 52 สอบกลางภาค -

10 ครั้ง ที่ วันที่หัวข้อผู้สอน 96 ม. ค. 53 โปรแกรมตกแต่งเสียง อ. ณัฏฐ พงษ์ 1013 ม. ค. 53 โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ อ. ณัฏฐ พงษ์ 1120 ม. ค. 53Flash เบื้องต้น อ. นภ 1227 ม. ค. 53Flash เบื้องต้น อ. นภ 133 ก. พ. 53 การนำเสนอโดยใช้สื่อดิจิทัล Microsoft Office PowerPoint อ. ปริสุทธิ์ 1410 ก. พ. 53 นำเสนอโปรเจคคณาจารย์ 1517 ก. พ. 53 นำเสนอโปรเจคคณาจารย์ 1624 ก. พ. 53 สอบปลายภาค -

11


ดาวน์โหลด ppt  หลักเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล เครื่องมือ และ เทคนิคที่ใช้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสื่อดิจิทัล พัฒนาการของคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่อดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google