งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์. การ ค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การ ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับ ไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์. การ ค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การ ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับ ไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้ามนุษย์

2 การ ค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การ ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับ ไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการ หลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือ ด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้า มนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของ บุคคลผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่น...

3 ศูนย์ปฏิบัติการการค้ามนุษย์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้าน การค้ามนุษย์ 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ จังหวัด และต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ เกิดกลไกลประสานงานกลางด้านการค้ามนุษย์ บูรณาการข้อมูล บริการและความช่วยเหลือจาก ส่วนราชการทุกกระทรวง รวมทั้งเกิดระบบ สนับสนุนข้อมูล เพื่อการตัดสินใจสำหรับ ผู้บริหารในระดับนโยบายในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ตามโครงสร้างดังนี้

4 ศูนย์ปฏิบัติการการค้ามนุษย์ ( ต่อ ) ระดับชาติ กำหนด ให้กระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงาน กลางประสานการป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 ศูนย์ปฏิบัติการการค้ามนุษย์ ( ต่อ ) ระดับจังหวัด กำหนด ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็น เลขานุการ รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์

6 ศูนย์ปฏิบัติการการค้ามนุษย์ ( ต่อ ) ต่างประเทศ กำหนด ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการประจำประเทศต่าง ๆ โดยมี เอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ่เป็นประธาน และมี ผู้แทนประกอบด้วย กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทูต แรงงาน ผู้แทนด้านความมั่นคง ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และชุมชนไทย ทำ หน้าที่ประสานการให้ข้อมูล และความช่วยเหลือ เหยื่อการค้ามนุษย์

7 การดําเนินคดี รัฐบาลไทยยังดําเนินความพยายามตอไป ในการปราบปรามการ คามนุษย ในเดือน มิถุนายน พ. ศ. 2551 พระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการคามนุษยฉบับใหมซึ่งมี ความครบถวนสมบูรณมี ผลบังคับใช พ. ร. บ. ฉบับใหมนี้ครอบคลุมการคามนุษย ทุกรูปแบบ และระบุโทษที่หนักเพียงพอ

8 การคุมครอง รัฐบาลไทยยังคงใหการคุมครองอยาง ดีตอชาวตางชาติและชาวไทยที่ตกเป นเหยื่อของการคามนุษยในไทย และเหยื่อ ชาวไทยที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ในตางประเทศ รัฐบาลเพิ่มจํานวนสถาน พัก พิงชั่วคราวสําหรับเหยื่อคามนุษยจาก 99 แหงเปน 138 แหง โดยแตละจังหวัดจะ มีสถานพักพิง ชั่วคราว 1 แหงเปนอยางน อย

9 การคุมครอง ( ต่อ ) รัฐบาลจะสงเหยื่อคามนุษยไปพัก อาศัยในสถานพักพิงระยะยาวที่มีอยู 8 แห งกระจายอยูในแตละภูมิภาคซึ่งอยูในสังกั ดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย โดยผูตกเปนเหยื่อคามนุษย จะไดรับคําปรึกษาดานจิตวิทยา อาหาร ที่ พัก และบริการดานสุขภาพ พ. ร. บ. ปองกัน และปราบปรามการคามนุษยฉบับใหม ขยายความ คุมครองถึงเหยื่อคามนุษย ที่เปนชาย และหนึ่ง ในสถานพักพิงระยะยาว ของรัฐบาลก็ไดจัดไวใหสําหรับผูตกเป นเหยื่อคามนุษยที่เปนผูใหญเพศชาย และ ครอบครัว ในป พ. ศ. 2551 สถานพั กพิง ของรัฐบาลใหความคุมครองและบริการ สังคมสงเคราะหแกเหยื่อ คามนุษยชาว ไทยที่ถูก สงตัวกลับประเทศ

10 การปองกัน ในชวงปที่ทํารายงาน รัฐบาลไทยยังคง ใหการสนับสนุนกิจกรรม ดานการปองกัน และการเพิ่ม จิตสํานึกของประชาชนเกี่ยวกับ การคามนุษย รวมทั้งการจัดเสวนาเกี่ยวกับ การคามนุษยและการโฆษณา ทางโทรทัศน  ผูสังเกตการณรายงานวามีการบังคับใช แรงงานจํานวนมากในกลุมแรงงานตางด าวซึ่งเขา รวมในโครงการทํางานชั่วคราว ของไทย และระบุวาคนเหลานี้ไมสามารถ ขอความชวยเหลือจากรัฐบาล ไดเนื่องจาก กลัววาจะถูกลงโทษหรือสงตัวกลับประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์. การ ค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การ ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับ ไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google