งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน อุปสงค์ ( effective demand) “ ปริมาณความต้องการ สินค้าและบริการชนิดใด ชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ซื้อภายในระยะเวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน อุปสงค์ ( effective demand) “ ปริมาณความต้องการ สินค้าและบริการชนิดใด ชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ซื้อภายในระยะเวลาที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน

3 อุปสงค์ ( effective demand) “ ปริมาณความต้องการ สินค้าและบริการชนิดใด ชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ซื้อภายในระยะเวลาที่ กำหนดให้ ณ ระดับราคาต่าง ๆ กันของสินค้าชนิดนั้น โดย มีอำนาจซื้อ (Purchasing Power) สนับสนุน ” อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ความหมายอุปสงค์ หนังสือหน้า 13 เลขหน้า 2/2

4  เพิ่มเติม การที่จะเป็น อุปสงค์ (demand) ได้นั้นจำเป็นต้องมี 1. ความต้องการที่จะซื้อ หรือ Willing to buy 2. ความสามารถในการจ่ายเพื่อซื้อ หรือ Ability to pay

5 อุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์ตลาด (Individual Demand and Market Demand)  อุปสงค์ส่วนบุคคล (Individual Demand) : ปริมาณสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภค แต่ละคน ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินค้านั้น  อุปสงค์ตลาดสำหรับสินค้าใดๆ (Market Demand) : ปริมาณสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ซื้อทุกคน ในตลาดเต็มใจที่จะซื้อ ณ ระดับราคาสินค้าต่างๆ

6 20 + 12 = 32 16 + 10 = 26 12 + 8 = 20 10 + 4 = 14 8 + 0 = 8 12 10 8 4 0 20 16 12 10 8 5 10 15 20 25 ปริมาณซื้อรวมขก ปริมาณซื้อ (ลิตร/สัปดาห์) ราคานม (บาท/ลิตร)

7 5 15 10 20 25 10101020202030PPPQQQ DกDกDกDก DขDขDขDข DMDMDMDM 1610 26 อุปสงค์ตลาด อุปสงค์ส่วนบุคคลของ ก และ ข 10

8  ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ ปริมาณความต้องการในสินค้า และบริการจะมากหรือน้อยเพียงใด นอกจากจะขึ้นอยู่กับราคาสินค้า ชนิดนั้นแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัย อื่นๆ เช่น รายได้ของผู้บริโภค ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง รสนิยม ของผู้บริโภค

9 ฟังก์ชันอุปสงค์ (demand function) คือ ฟังก์ชั่นที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ ความต้องการซื้อสินค้าและ บริการกับปัจจัยที่กำหนด ปริมาณความต้องการซื้อ สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค หนังสือหน้า 15 เลขหน้า 2/8 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ฟังก์ชันอุปสงค์

10 ปัจจัย Qx ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและ บริการ ( อุปสงค์ ) อุปสงค์มากอุปสงค์น้อย Px ราคาสินค้า I รายได้ของผู้บริโภค สินค้าปกติ สินค้าด้อยคุณภาพ Py ราคาสินค้าอื่นที่ เกี่ยวข้อง สินค้าใช้ประกอบกัน สินค้าทดแทนกัน T รสนิยม

11 รายได้ของผู้บริโภค  สินค้าปกติ (Normal Goods)  สินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อสินค้าชนิด หนึ่งกับรายได้ของผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อสินค้าชนิด หนึ่งกับรายได้ของผู้บริโภค

12 สินค้าปกติ (Normal Goods) อุปสงค์ต่อนม นมเป็นสินค้าปกติ รายได้ Q นม รายได้ ราคานมคงที่ ความสัมพันธ์เป็นไปใน เชิงบวก เมื่อสินค้านั้นเป็น สินค้าปกติ

13 สินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) อุปสงค์ต่อการใช้บริการรถเมล์ รายได้ Q รถเมล์ รายได้ ราคา ค่าบริการ รถเมล์คงที่ Q รถเมล์ ความสัมพันธ์เป็นไปใน เชิงลบ เมื่อสินค้านั้นเป็น สินค้าด้อยคุณภาพ

14 สินค้าที่ใช้ประกอบกัน (Complementary Goods) อุปสงค์ต่อนม นมและขนมปังเป็นสินค้าที่ใช้ ประกอบกัน ถ้าราคานมคงที่ แต่ราคาขนมปังเพิ่มขึ้น กฏของอุปสงค์ Q นม เป็นสินค้า ประกอบกัน P ขนมปัง Q ขนมปัง

15 P ขนมปัง Q ขนมปัง Q นม ความสัมพันธ์เป็นไปใน เชิงลบ เมื่อสินค้า 2 ชนิด เป็นสินค้าประกอบกัน P ขนมปัง Q ขนมปัง Q นม

16 สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Substitution Goods) อุปสงค์ต่อนม นมและน้ำเต้าหู้เป็นสินค้าที่ใช้ ทดแทนกันได้ ถ้าราคานมคงที่ แต่ราคาน้ำเต้าหู้เพิ่มขึ้น กฏของอุปสงค์ Q นม เป็นสินค้า ทดแทนกัน P เต้าหู้ Q เต้าหู้

17 ความสัมพันธ์เป็นไปใน เชิงบวก เมื่อสินค้า 2 ชนิด เป็นสินค้าทดแทนกัน P เต้าหู้ Q นม Q เต้าหู้ P เต้าหู้ Q นม Q เต้าหู้

18 อย่างไรก็ตามในการศึกษา อุปสงค์ จะให้ความสำคัญเฉพาะ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนซื้อสินค้า และบริการกับราคาเท่านั้น ซึ่งสามารถ แสดงความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ หมายความว่า จำนวนซื้อสินค้า และบริการชนิดใด ชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าและบริการ ชนิด นั้น (Px) โดยที่ปัจจัยอื่น ๆ ถูกกำหนดให้คงที่ หนังสือหน้า 15 เลขหน้า 2/9 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ฟังก์ชันอุปสงค์

19 กฎของอุปสงค์ (law of demand) “ ถ้าสิ่งอื่น ๆ อยู่คงที่ จำนวน ซื้อสินค้าและบริการชนิดใดชนิด หนึ่งย่อมเปลี่ยนแปลงในทิศทาง ตรงกันข้ามกับราคาของสินค้าและ บริการชนิดนั้นเสมอ ” คำกล่าวนี้ คือ “ กฎอุปสงค์ ” (low of demand) หนังสือหน้า 15 เลขหน้า 2/10 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / กฎของอุปสงค์

20 ตารางอุปสงค์ คือ ตารางตัวเลขที่ แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างราคาสินค้ากับ ปริมาณความต้องการซื้อ สินค้าหรือบริการชนิด นั้นๆ เลขหน้า 2/32 หนังสือหน้า 23 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ตารางและเส้นอุปทาน

21 ตารางที่ 1 ตารางอุปสงค์ ในการซื้อสมุดของนาย ก. ราคา ( บาท / เล่ม ) จำนวนซื้อสมุดของนาย ก. ( เล่ม / เดือน ) 369156420 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ตารางอุปสงค์ หนังสือหน้า 16 เลขหน้า 2/13

22 เส้นอุปสงค์เฉพาะบุคคล (individual demand curve) ซึ่งเป็นเส้นที่ลาดลง จากซ้ายไปขวา และจากบน ลงล่าง หนังสือหน้า 17 เลขหน้า 2/14เส้นอุปสงค์เฉพาะบุคคล อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ตารางอุปสงค์ เส้นอุปสงค์ในการซื้อสมุด ของ นาย ก

23 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์  การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ (Change in Qunatity Demand)  การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์หรือการย้ายเส้น อุปสงค์ (Shifts in the Demand Curve)

24 การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ (Change in Qunatity Demand)  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้ออันเนื่องมาจาก ปัจจัยโดยตรงหรือราคาสินค้านั้น โดยปัจจัยที่มี ผลโดยอ้อมทั้งหลายนั้นสมมติว่ามีค่าคงที่

25 การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ เดิม P = 15  Q = 12 B C P(บาท/ลิตร) Q (ลิตร/สัปดาห์) 010 5 5 10 15 15 20 20 25 20 10 10 16 16 เส้นอุปสงค์ไม่ เปลี่ยนแปลง 12 A 15 ใหม่ P = 20  Q = 10 ใหม่ P = 10  Q = 16

26 การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์หรือการย้าย เส้นอุปสงค์ (Shifts in the Demand Curve)  ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์โดยอ้อมตัวใดตัวหนึ่ง หรือหลายตัวเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปริมาณซื้อ เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาสินค้านั้นคงเดิม ซึ่งจะมีผลทำให้เส้นอุปสงค์เดิมเลื่อนไปทั้งเส้น

27 การย้ายเส้นอุปสงค์ 15 12 8 5325 20 18 151220 16 12 1085 10 15 2025 Qอุปสงค์ลดQอุปสงค์เพิ่มQP

28 D2D2D2D2 P(บาท/ลิตร) Q 010 5 5 10 15 15 20 20 25 25 D1D1D1D1 12 18 15 อุปสงค์เพิ่ม

29 Q (ลิตร/สัปดาห์) 010 5 5 10 15 15 20 20 25 D1D1D1D1 D2D2D2D2 20 510 อุปสงค์ลด

30 เส้นอุปสงค์ DD จะเปลี่ยนไปทางขวามือ เป็นเส้น D D เมื่อ I  P  (P  ) P  D ดีขึ้น T  S ( ในฤดูกาล ) เส้นอุปสงค์ DD จะเปลี่ยนไปทางขวามือ เป็นเส้น D D เมื่อ I  P  (P  ) P  D ดีขึ้น T  S ( ในฤดูกาล ) s z i 11 เลขหน้า 2/24 หนังสือหน้า 21 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ความแตกต่าง เส้นอุปสงค์ D จะเปลี่ยนไป ทางขวามือ เป็นเส้น D1 เมื่อ ต้องการปริมาณซื้อ  I  Py  T 

31 P เส้นอุปสงค์ DD จะเปลี่ยนไปทางซ้ายมือ เป็นเส้น D D เมื่อ I  P  (P  ) P  D เลวลง T  S ( ในฤดูกาล ) เส้นอุปสงค์ DD จะเปลี่ยนไปทางซ้ายมือ เป็นเส้น D D เมื่อ I  P  (P  ) P  D เลวลง T  S ( ในฤดูกาล ) 2 2 i s c z เลขหน้า 2/26 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ความแตกต่าง หนังสือหน้า 21 เส้นอุปสงค์ D จะเปลี่ยนไป ทางซ้ายมือ เป็นเส้น D2 เมื่อ ต้องการปริมาณซื้อ  I  Py  T 

32 31 I. เมื่อราคาของสินค้า เปลี่ยนแปลง โดยสิ่งอื่นๆ คงที่ เป็นการเปลี่ยนแปลง ภายในเส้นเดิม การเปลี่ยนแปลงของอุป สงค์ (Change in Demand) II. เมื่อปัจจัยอื่นๆ เปลี่ยนแปลง โดยราคาคงที่ เส้นอุปสงค์ shift ออกจาก เส้นเดิม D1D1D1D1 D Qx ( หน่วย ) Px ( บาท ) A B Qx ( หน่วย ) Px ( บาท ) D0D0D0D0 P0P0P0P0 Q0 Q1

33 แบบฝึกหัดบทที่ 2 1. จงตอบว่าข้อต่อไปนี้เป็นอุปสงค์หรือไม่  ก. สมชายส่งเสื้อยืดขายที่ห้างเซ็นทรัล  ข. สมศรีซื้อคุกกี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่เพื่อน 2. ตามกฎอุปสงค์เมื่อราคาน้ำอัดลมสูงขึ้นจาก 7 บาท เป็น 8 บาท จะเกิดอะไรขึ้น 3. ถ้ากล้องถ่ายรูปมีราคาสูงขึ้น อุปสงค์ของฟิล์มถ่ายรูป จะเป็นเช่นไร 4. โดยทั่วไปอุปสงค์สามารถแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 5. การที่เส้นอุปสงค์เคลื่อนย้ายไปทางขวาทั้งเส้นเกิด จากสาเหตุใด 6. จากฟังก์ชันอุปสงค์ หมายถึงอะไร 7. จงยกตัวอย่างสินค้าทีใช้ทดแทนกันได้ 3 ชนิด 8. จงยกตัวอย่างสินค้าทีใช้ประกอบกัน 3 ชนิด 9. ผู้บริโภคมีรายได้มากจะซื้อสินค้าด้อยคุณภาพมาก หรือน้อย 10. ถ้ารายได้ของผู้บริโภคลดลง เส้นอุปสงค์จะ เปลี่ยนแปลงอย่างไร เขียนรูปอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน อุปสงค์ ( effective demand) “ ปริมาณความต้องการ สินค้าและบริการชนิดใด ชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ซื้อภายในระยะเวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google