งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปสงค์ ( Effective Demand ) หมายถึง จำนวนสินค้าและบริการชนิดใดชนิด หนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับ ราคาต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคมีเงินพอที่จะ ซื้อได้และมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปสงค์ ( Effective Demand ) หมายถึง จำนวนสินค้าและบริการชนิดใดชนิด หนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับ ราคาต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคมีเงินพอที่จะ ซื้อได้และมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปสงค์ ( Effective Demand ) หมายถึง จำนวนสินค้าและบริการชนิดใดชนิด หนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับ ราคาต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคมีเงินพอที่จะ ซื้อได้และมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้า นั้น บทที่ 6 อุปสงค์ (Demand)

2 ตารางที่ 1 ตารางอุปสงค์ ในการซื้อสมุดของนาย ก. ราคา ( บาท / เล่ม ) จำนวนซื้อสมุดของนาย ก. ( เล่ม / เดือน ) 369156420 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ตารางอุปสงค์ หนังสือหน้า 16 เลขหน้า 2/13

3 เส้นอุปสงค์เฉพาะบุคคล (individual demand curve) ซึ่งเป็นเส้นที่ลาดลง จากซ้ายไปขวา และจากบน ลงล่าง หนังสือหน้า 17 เลขหน้า 2/14เส้นอุปสงค์เฉพาะบุคคล อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ตารางอุปสงค์ เส้นอุปสงค์ในการซื้อสมุด ของ นาย ก

4 กฎของอุปสงค์ (law of demand) “ ปริมาณซื้อสินค้าและ บริการชนิดใดชนิดหนึ่งย่อม เปลี่ยนแปลงในทิศทาง ตรงกันข้ามกับราคาของ สินค้าและบริการชนิดนั้น เสมอ ” หนังสือหน้า 15 เลขหน้า 2/10 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / กฎของอุปสงค์

5 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ 1. ราคาสินค้าและบริการนั้น 2. รายได้ของผู้บริโภค 3. รสนิยมของผู้บริโภค 4. การโฆษณา 5. ฤดูกาล 6. การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาสินค้า และบริการ 7. การเปลี่ยนแปลงในราคาของ สินค้า

6 ฟังก์ชันอุปสงค์ (demand function) หนังสือหน้า 15 เลขหน้า 2/8 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ฟังก์ชันอุปสงค์

7 อย่างไรก็ตามในการศึกษา อุปสงค์ จะให้ความสำคัญเฉพาะ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนซื้อสินค้า และบริการกับราคาเท่านั้น ซึ่ง สามารถแสดงความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ หมายความว่า จำนวนซื้อสินค้า และบริการชนิดใด ชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าและบริการ ชนิด นั้น (Px) โดยที่ปัจจัยอื่น ๆ ถูกกำหนดให้คงที่ หนังสือหน้า 15 เลขหน้า 2/9 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ฟังก์ชันอุปสงค์

8 1. การเปลี่ยนแปลงจำนวนซื้อ ( Change in the quantity - demand ) คือ จำนวนซื้อสินค้าและบริการ เนื่องมาจาก ราคาสินค้า เปลี่ยนแปลง ลักษณะเส้นอุปสงค์จะ เพียงเคลื่อนย้ายไปตามเส้นอุปสงค์ เส้นเดิม ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงจำนวนซื้อ และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์

9 Q( จำนวนซื้อ ) o P ( ราคา ) 100200 300 10 20 D D *** ตัวอย่าง ***

10 จำนวนซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง เนื่องมาจาก ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ตั้งแต่ ข้อ 2- 6 กรณีนี้การเคลื่อนย้าย ของเส้นอุปสงค์จะเคลื่อนย้ายทั้งเส้น โดยถ้าจำนวนซื้อเพิ่ม ขึ้นเส้นอุปสงค์จะเคลื่อนไปทางขวาของ เส้นเดิม และ ถ้า จำนวนซื้อลดลงเส้นอุปสงค์จะเคลื่อนไป ทางซ้ายของเส้นเดิม การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ (Change in demand)

11 Q ( จำนวนซื้อ ) P ( ราคา ) 0 100 200 20 D D D 1 D 2 D 2 D 1 *** ตัวอย่าง *** เหนื่อยยัง ?? อดทนไว้ก่อน บทที่ 7 ต่อเลยระกัน

12 แบบฝึกหัด 1. อุปสงค์ คือ...................................... 2. ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ ได้แก่........................ 3. ฟังก์ชั่นของอุปสงค์ คือ..................... 4. จงเติมตารางอุปสงค์ให้สมบูรณ์และ เขียนรูปกราฟ


ดาวน์โหลด ppt อุปสงค์ ( Effective Demand ) หมายถึง จำนวนสินค้าและบริการชนิดใดชนิด หนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ ระดับ ราคาต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคมีเงินพอที่จะ ซื้อได้และมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google