งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 2 วิธีการ ออกแบบโปรแกรม รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นาสาวชาดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 2 วิธีการ ออกแบบโปรแกรม รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นาสาวชาดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 2 วิธีการ ออกแบบโปรแกรม รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นาสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

2 Free Powerpoint TemplatesPage 2 สัญลักษณ์ใช้สำหรับ จุดเริ่มต้น / จุดสิ้นสุด การคำนวณ / การ กำหนดค่า นำเข้าข้อมูลหรือแสดงผล ข้อมูลออก โดยไม่ระบุสื่อที่ใช้ รับข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์ การเปรียบเทียบ / การ ตัดสินใจ สัญลักษณ์รูปของ โฟล์วชาร์ต

3 Free Powerpoint TemplatesPage 3 สัญลักษณ์ใช้สำหรับ แสดงผลข้อมูลทางจอภาพ แสดงผลข้อมูลออกทาง เอกสาร ตัวเชื่อมต่อภายในหน้า เดียวกัน ทิศทางการดำเนินงาน เรียกโปรแกรมย่อย สัญลักษณ์รูปของ โฟล์วชาร์ต

4 Free Powerpoint TemplatesPage 4 คู่ฉันอยู่ไหน

5 Free Powerpoint TemplatesPage 5 จุดเริ่มต้ น จุดสิ้นสุ ด

6 Free Powerpoint TemplatesPage 6 ทิศทางการ ดำเนินงาน

7 Free Powerpoint TemplatesPage 7 หลักเกณฑ์ในการเขียนผัง งาน 1. สัญลักษณ์ 1 ภาพ จะ แทนคำสั่ง 1 คำสั่ง 2. ทิศทางของลูกศรในผัง งาน ควรมีทิศทางจาก บนลงล่าง หรืออาจจาก ซ้ายไปขวาเสมอ 3. ในหนึ่งผังงานจะมี จุดเริ่มต้นและจุดจบที่ เดียวเท่านั้น เริ่มต้ น สิ้นสุด X = X + Y X = 5, Y = 4

8 Free Powerpoint TemplatesPage 8 ประโยชน์ของผังงาน 1. ใช้สำหรับติดต่อประสานงาน 2. รู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน – หลัง และ สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของ โปรแกรมได้ง่าย 3. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อให้ นักเขียนโปรแกรมคนอื่นได้ทราบ 4. ช่วยให้การปรับปรุง แก้ไข และ บำรุงรักษาโปรแกรม ทำได้ง่าย

9 Free Powerpoint TemplatesPage 9 ลักษณะโครงสร้างของผัง งาน ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 3 รูปแบบ 1. โครงสร้างแบบเป็น ลำดับ การทำงานที่ เรียงเป็นไป ตามลำดับก่อนหลัง แต่ละคำสั่งจะมีการ ประมวลผลเพียง ครั้งเดียวเท่านั้น เป็นโครงสร้างที่ง่าย ที่สุด คำสั่ง สิ้นสุด เริ่มต้น

10 Free Powerpoint TemplatesPage 10 2. โครงสร้างแบบมี ตัวเลือก เป็นโครงสร้าง ที่เป็นแบบ 2 ทางเลือกในการ ตัดสินใจ ลักษณะโครงสร้างของผัง งาน เงื่อ นไข คำสั่ง สิ้นสุด เริ่มต้น

11 Free Powerpoint TemplatesPage 11 3. โครงสร้างแบบ ทำซ้ำ เป็นโครงสร้าง ที่มีการสั่งให้ ทำงานชุดคำสั่ง นั้น ในลักษณะวน ซ้ำหลายๆ รอบ ลักษณะโครงสร้างของผัง งาน เงื่อ นไข คำสั่ง สิ้นสุด เริ่มต้น

12 Free Powerpoint TemplatesPage 12ตัวอย่าง 1. เริ่มต้น 2. เตรียมไข่ไก่ น้ำปลา น้ำมันพืช 3. ตอกไข่ใส่ชาม + ตีไข่ 4. เทน้ำมันพืชใส่กระทะ 5. เทไข่ใส่กระทะ 6. เปรียบเทียบว่าไข่สุก แล้วหรือยัง - ถ้าไข่สุกแล้วจริง ให้เลือกตัดไข่ใส่จาน - ถ้าไข่ยังไม่สุก ให้ เลือกพลิกกลับหน้าไข่ใน กระทะ 7. จบการทำงาน ไข่ สุก ? สิ้นสุด เริ่มต้น เตรียมไข่ไก่ น้ำปลา น้ำมันพืช ตอกไข่ใส่ ชาม + ตีไข่ เทน้ำมันพืชใส่ กระทะ เทไข่ใส่ กระทะ พลิกหน้าไข่ ในกระทะ ตักไข่ใส่ จาน ไม่ใ ช่ ใช่

13 Free Powerpoint TemplatesPage 13 The End


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint TemplatesPage 1Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 2 วิธีการ ออกแบบโปรแกรม รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นาสาวชาดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google