งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย (Organizational Planning and Goal Setting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย (Organizational Planning and Goal Setting)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย (Organizational Planning and Goal Setting)
Lesson 4 การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย (Organizational Planning and Goal Setting)

2 Planning Strategies Decision making

3 การวางแผน Planing

4 Planning Organizing Planning Leading Controlling

5 Manager ? What to do? How to do? When to do? Who will do?
What is needed to do?

6 Why to make planning Uncertainty Risk Certainty

7 Uncertainty วางแผนหลายๆ แผน เกิดผลกระทบ น้อยที่สุด

8 Objectives of Planning
การกำหนดทิศทางขององค์การ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ลดความสูญเสียและความซ้ำซ้อน การกำหนดมาตรฐานสำหรับการประเมินและการควบคุม

9 Efficiency of Plans Flexibility Comprehensiveness Cost Effectiveness
Specificity Time Span Formality Confidentiality Rationality Relevancy

10 ประเภทของแผน Time horizontal short - range plan
intermediate - range plan long - range plan

11 Scope of activity Strategic Plan Operation Plan

12 Operation Plan Marketing Planning Production Planning
Financial Planning Personnel Planning

13 Frequency of use single - use plan standing - use plan

14 วิธีการวางแผน Inside -out and outside-in planning
Top-down and bottom-up planning Contingency planning

15 Inside -out and outside-in planning
นำทรัพยากรขององค์การมาวางแผน ให้เหมาะสมตามที่มีอยู่ Outside - in พิจารณาปัจจัยภายนอก แล้วเลือกมาวางแผนให้องค์การ

16 Top-down and bottom-up planning
เป็นการวางแผนจากระดับสูง กลาง จนมาระดับล่าง เน้นความเป็นอย่างเดียวกัน Bottom - up เป็นการวางแผนจากระดับล่างขึ้นไปข้างบน (ปัญหาเกิดทุกกิจกรรมขาดการประสานงานกัน)

17 Contingency planning เป็นการวางแผนเพื่อความไม่แน่นอน
เป็นการคิดล่วงหน้าเพื่อเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

18 การจัดการโดยวัตถุประสงค์
Management By Objectives (MBO) Peter F.Drucker

19 MBO เป็นกระบวนการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และการควบคุมระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา (ให้เชื่อมกัน)

20 MBO กำหนดความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างชัดเจน จะต้องร่วมประชุมกันอยู่เสมอทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ส่งเสริมให้คนควบคุมตัวเองทำให้ผลงานสูงและเป็นการจูงใจพนักงานมากขึ้น

21 2.กำหนดเป้าหมายของ 1. พัฒนาเป้าหมาย รวมขององค์การ 6. ประเมินผล
การดำเนินงาน 2.กำหนดเป้าหมายของ หน่วยงานและบุคคล อย่างชัดเจน 5. ทบทวน ความคืบหน้า 3. กำหนด แผนปฏิบัติการ 4. นำแผนไป ปฏิบัติ

22 จุดอ่อนและจุดแข็งของ MBO
ช่วยปรับปรุงการจัดการ เพิ่มความชัดเจนให้แก่องค์การ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีการควบคุมประสิทธิภาพ

23 จุดอ่อน ความล้มเหลวในการสอนปรัชญาของ MBO
ความล้มเหลวในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร

24 การวางแผนและควบคุมโครงการ
Project เป็นกลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์กัน กับการดำเนินงาน ภายใต้ ทรัพยากร เงินทุนและระยะเวลาที่มีจำกัด

25 แบบจำลองการวางแผนและควบคุมโครงการ
Gantt Chart PERT/CPM

26 Gantt Chart A-2 A-5 B-1 July 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 Job 461 Job 563 Job 442 Job 490 Job 502 Job 459 Job 665 M R July

27 Gantt Chart Symbols Y M R T A Scheduled short of an operation
Operation absent A Delay caused by tool trouble T Delay caused by repairs R Delay caused by materials M Data of last chart program Y Actual progress Scheduled work time Time unavailable for scheduling Scheduled completion of an operation Scheduled short of an operation

28 PERT/CPM PERT (Program Evaluation and Review Technique)
CPM (Critical Path Method)

29 ตัวอย่างแบบจำลอง PERT/CPM
2 6 d j a e 1 3 7 b f g c i 4 5 h

30 ตัวอย่างแบบจำลอง PERT/CPM
d, e 4 j g, h 8 i c 5 h b, c 2 g 7 f e a d - 10 b กิจกรรมก่อนหน้า ระยะเวลาที่คาดหวัง กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย (Organizational Planning and Goal Setting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google