งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson 4 การวางแผนและ กำหนดเป้าหมาย (Organizational Planning and Goal Setting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson 4 การวางแผนและ กำหนดเป้าหมาย (Organizational Planning and Goal Setting)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson 4 การวางแผนและ กำหนดเป้าหมาย (Organizational Planning and Goal Setting)

2 Planning Strategies Decision making

3 การวางแผน Planing

4 Organizin g Control ling Leadi ng Planning

5 Manager ? What to do? How to do? When to do? Who will do? What is needed to do?

6 Why to make planning Uncertainty Risk Certainty

7 Uncert ainty วางแผนหลายๆ แผน เกิดผลกระทบ น้อยที่สุด เกิดผลกระทบ น้อยที่สุด

8 Objectives of Planning การกำหนดทิศทางขององค์การ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ลดความสูญเสียและความซ้ำซ้อน การกำหนดมาตรฐานสำหรับการ ประเมินและการควบคุม

9 Efficiency of Plans Flexibility Comprehen siveness Cost Effectivene ss Specificity Time Span Formality Confidential ity Rationality Relevancy

10 ประเภทของแผน Time horizontal –short - range plan –intermediate - range plan –long - range plan

11 Scope of activity –Strategic Plan –Operation Plan

12 Operation Plan –Marketing Planning –Production Planning –Financial Planning –Personnel Planning

13 Frequency of use –single - use plan –standing - use plan

14 วิธีการวางแผน Inside -out and outside-in planning Top-down and bottom-up planning Contingency planning

15 Inside -out and outside-in planning Inside - out – นำทรัพยากรขององค์การ มาวางแผน ให้เหมาะสม ตามที่มีอยู่ Outside - in – พิจารณาปัจจัยภายนอก แล้วเลือกมาวางแผนให้ องค์การ

16 Top-down and bottom- up planning Top - down – เป็นการวางแผนจาก ระดับสูง กลาง จนมาระดับ ล่าง เน้นความเป็นอย่าง เดียวกัน Bottom - up – เป็นการวางแผนจากระดับ ล่างขึ้นไปข้างบน ( ปัญหา เกิดทุกกิจกรรมขาดการ ประสานงานกัน )

17 Contingency planning เป็นการวางแผนเพื่อความไม่ แน่นอน เป็นการคิดล่วงหน้าเพื่อ เผชิญกับความเสี่ยงและ ความไม่แน่นอน

18 การจัดการโดย วัตถุประสงค์ Management By Objectives (MBO) Peter F.Drucker

19 MBO เป็นกระบวนการร่วมกัน กำหนดวัตถุประสงค์และ การควบคุมระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชา ( ให้เชื่อม กัน )

20 MBO กำหนดความรับผิดชอบของ ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างชัดเจน จะต้องร่วมประชุมกันอยู่เสมอทำให้ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ส่งเสริมให้คนควบคุมตัวเองทำให้ ผลงานสูงและเป็นการจูงใจพนักงาน มากขึ้น

21 3. กำหนด แผนปฏิบัติการ 3. กำหนด แผนปฏิบัติการ 4. นำแผนไป ปฏิบัติ 4. นำแผนไป ปฏิบัติ 5. ทบทวน ความคืบหน้า 5. ทบทวน ความคืบหน้า 6. ประเมินผล การดำเนินงาน 6. ประเมินผล การดำเนินงาน 1. พัฒนาเป้าหมาย รวมขององค์การ 1. พัฒนาเป้าหมาย รวมขององค์การ 2. กำหนดเป้าหมายของ หน่วยงานและบุคคล อย่างชัดเจน 2. กำหนดเป้าหมายของ หน่วยงานและบุคคล อย่างชัดเจน

22 จุดอ่อนและจุดแข็งของ MBO จุดแข็ง – ช่วยปรับปรุงการจัดการ – เพิ่มความชัดเจนให้แก่องค์การ – กระตุ้นการมีส่วนร่วมของ พนักงาน – มีการควบคุมประสิทธิภาพ

23 จุดอ่อน – ความล้มเหลวในการสอน ปรัชญาของ MBO – ความล้มเหลวในการให้ คำแนะนำแก่ผู้บริหาร

24 การวางแผนและ ควบคุมโครงการ Project – เป็นกลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และมีความสัมพันธ์กัน กับการ ดำเนินงาน ภายใต้ ทรัพยากร เงินทุนและระยะเวลาที่มีจำกัด

25 แบบจำลองการวางแผนและ ควบคุมโครงการ Gantt Chart PERT/CPM

26 Gantt Chart A- 2 A- 5 B- 1 6789101112131415 1617 18 192021 22 2324 Job 461 Job 563 Job 442 Job 490 Job 502 Job 459 Job 665 M R Jul y

27 Gantt Chart Symbols Operation absent A Delay caused by tool trouble T Delay caused by repairs R Delay caused by materials M Data of last chart program Y Actual progress Scheduled work time Time unavailable for scheduling Scheduled completion of an operation Scheduled short of an operation

28 PERT/CPM PERT(Program Evaluation and Review Technique) CPM (Critical Path Method)

29 ตัวอย่างแบบจำลอง PERT/CPM 1 2 6 7 45 3 a b c d e f i j g h

30 d, e4j g, h8i c5h b, c2g 7f 5e a7d -5c -10b - a กิจกรรมก่อน หน้า ระยะเวลาที่ คาดหวัง กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt Lesson 4 การวางแผนและ กำหนดเป้าหมาย (Organizational Planning and Goal Setting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google