งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ่อเกิดของ ความรู้ ควา มรู้ บ่อเกิด / ที่มา เหตุผล ประสบการ ณ์ เหตุผล + ประสบการณ์ การหยั่งรู้ ภายใน จุดเริ่มต้ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ่อเกิดของ ความรู้ ควา มรู้ บ่อเกิด / ที่มา เหตุผล ประสบการ ณ์ เหตุผล + ประสบการณ์ การหยั่งรู้ ภายใน จุดเริ่มต้ น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ่อเกิดของ ความรู้ ควา มรู้ บ่อเกิด / ที่มา เหตุผล ประสบการ ณ์ เหตุผล + ประสบการณ์ การหยั่งรู้ ภายใน จุดเริ่มต้ น

2 ญาณวิทยาในสำนัก ประสบการณ์นิยม ความหมายและความเป็นมา ของประสบการณ์นิยม ลักษณะของความรู้แบบ ประสบการณ์นิยม ทรรศนะของนักปรัชญา ประสบการณ์นิยม

3 ความหมายและความ เป็นมา ของ ประสบการณ์นิยม ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรง หรือ ที่สืบเนื่องมาจากประสบการณ์เท่านั้น จึงจะถือได้ว่าจริง และใช้ประสบการณ์ เป็นมาตรการตัดสินความจริง คนเราจะมีความรู้ได้ ต้องอาศัย ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยตรง

4 ลักษณะของความรู้แบบ ประสบการณ์นิยม ความรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง ประสบการณ์ (Priori) ความรู้เกิดจากประสาทสัมผัส (Sensation) ความรู้เป็นเพียงบางส่วน (Particular) ความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ (Contingent) ความรู้เป็นการสังเคราะห์ (Synthetic)

5 มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยสมอง ที่ว่างเปล่า ไม่มี ความคิด ไม่มี ความรู้ เริ่มมี ความรู้ เพราะ ได้รับจาก ประสบการ ณ์ ทารกรู้จักความร้อนของไฟ เพราะมี ประสบการณ์ตรงกับไฟ โดยอาศัยอินทรีย สัมผัสทั้ง 5

6 ทรรศนะของนักปรัชญา ประสบการณ์นิยม จอห์น ล็อค (John Lock 1632-1704) ประสบการณ์มี 2 ประเภท คือ 1. ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 2. ประสบการณ์ทางจิตใจ ได้แก่ การ คิดทบทวน เรารู้สิ่งภายนอกโดยอาศัย ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส และรู้ สิ่งที่อยู่ภายในจิตของเราโดยอาศัยการ คิดทบทวน ไม่มีความคิดชนิดใดที่ไม่ได้มาจาก ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส

7 จิตเป็นสภาพที่อยู่เฉย ๆ (Passive) ในขณะที่รับประสบการณ์ทาง ประสาทสัมผัส จิตเริ่มทำหน้าที่ (Active) ในการ เปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจากการ สัมผัสแล้วรวมกันให้เป็นความคิด ซับซ้อน จนเกิดเป็นความคิด เชิงเดี่ยว ( มโนภาพเชิงเดี่ยว ) PASSIVE ACTIVE จิต ประสบการ ณ์

8 ความรู้ คือ การรับรู้ (perception) โลก ภายนอก โดยผ่านทางมโนคติ (idea) มโนคติ คือ ตัวแทนของวัตถุซึ่งไม่ได้มีอยู่ จริงในจิตมนุษย์ แต่เป็นภาพถ่ายของโลก ภายนอก ล็อคยอมรับการมีอยู่ของโลกภายนอก แต่ เรารับรู้โลกภายนอกโดยตรงไม่ได้ สิ่งที่เรา รู้ได้ คือ มโนคติ ที่มาของมโนคติมี 2 ทาง คือ 1) ประสาท สัมผัส (sensation) การรับรู้ข้อมูลจาก ภายนอก และ 2) การไตร่ตรอง (reflection) เป็นการทำงานของจิต การ ทำงานของจิตทำให้มโนคติประทับใน ความเข้าใจ (understanding)

9 สิ่งที่มนุษย์รู้ คือ มโนคติของ คุณภาพ (idea of quality) เรา ไม่ได้รู้คุณภาพ แต่รู้มโนคติของมัน คุณภาพ หมายถึง อำนาจในการ สร้างมโนคติขึ้นในจิต - คุณภาพปฐมภูมิ : คุณสมบัติที่มี อยู่จริงในวัตถุ - คุณภาพทุติยภูมิ : คุณสมบัติที่ เรามีประสบการณ์

10 สสารรู้ได้ด้วยประสบการณ์ จิตรู้ได้ด้วยการคิด พระผู้เป็นเจ้ารู้ได้ด้วยการสาธิต จากสิ่งที่มีอยู่ ( อนุมานจากสิ่งที่มี อยู่ในใจ ) สสารมี แต่ตัวมันเองรู้ไม่ได้ และไม่ สามารถที่จะรู้ได้ เพราะเป็นรากฐาน ของการกินที่ ปริมาตร รูปร่าง การ หยุดนิ่งและการเคลื่อนไหว ( คุณภาพ ปฐมภูมิ ) ของสสาร จิตเป็นรากฐานของประสาทสัมผัส แล้ว ก่อให้เกิดประสบการณ์ทางจิต

11 ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon : 1561–1626) การทำลายเทวรูปแห่ง ความคิด (the idol of mind) วิธีการแสวงหาความรู้แบบคัดออก (elimination) - เทวรูปแห่งถ้ำ - เทวรูปแห่งตลาดนัด - เทวรูปแห่งโรงละคร - เทวรูปแห่งเผ่าพันธุ์ - รายการมี - รายการไม่มี - รายการ ยกระดับ

12 จอร์จ เบิร์กลีย์ (Geoge Berkley 1685-1753)


ดาวน์โหลด ppt บ่อเกิดของ ความรู้ ควา มรู้ บ่อเกิด / ที่มา เหตุผล ประสบการ ณ์ เหตุผล + ประสบการณ์ การหยั่งรู้ ภายใน จุดเริ่มต้ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google