งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมมนุษย์กับการ พัฒนาตน (Humen Behavior and Self Development) วชิระ พิมพ์ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมมนุษย์กับการ พัฒนาตน (Humen Behavior and Self Development) วชิระ พิมพ์ทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมมนุษย์กับการ พัฒนาตน (Humen Behavior and Self Development) วชิระ พิมพ์ทอง

2 บทที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม มนุษย์ องค์ประกอบความเป็นมนุษย์ตาม หลักปรัชญา 1. ลัทธิทวินิยม (dualism) 1.1 ลัทธิปฏิสัมพันธ์ (interactionism) 1.2 ลัทธิคู่ขนาน (psychophysical parallelism) 1.3 ลัทธิผลพลอยได้ (epiphenomenalism) 1.2 ลัทธิเอกนิยม (monism)

3 องค์ประกอบของมนุษย์ตาม หลักพระพุทธศาสนา 1. รูป 2. เวทนา 3. สัญญา 4. สังขาร 5. วิญญาณ

4 จิตและกระบวนการทำงาน ของจิต สิ่งเร้า ประสาทสัมผัส ระบบประสาทในสมอง การรับรู้ การคิด อารมณ์ ปฏิกิริยาโต้ตอบ

5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ กระบวนการทำงานของจิต 1. อวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 2. ระบบประสาทต่างๆ 3. สิ่งเร้า 4. ประสบการณ์เดิม 5. ความใส่ใจในการรับรู้ 6. ความสามารถในการคิดและ การรับรู้

6 พฤติกรรมมนุษย์ ที่มาพฤติกรรมมนุษย์ 1. พฤติกรรมในอำนาจจิต 2. พฤติกรรมนอกอำนาจจิต 3. พฤติกรรมรีเฟลกซ์ (reflex) ประเภทของพฤติกรรม 1. พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) 1.1 พฤติกรรมโมลาร์ (malar behavior) 1.2 พฤติกรรมโมเลกุล (molecular behavior) 2. พฤติกรรมภายใน (covert behavior)

7 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตและ พฤติกรรม 1. สมอง 2. อวัยวะรับความรู้สึก 3. เส้นประสาท วิธีการศึกษา พฤติกรรม 1. การรายงานตนเอง   การสังเกต   การทดสอบ   การทดลอง

8 แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ ในการศึกษาพฤติกรรม 1. กลุ่มชีวภาพ (biological model) 2. กลุ่มจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) ผู้นำ กลุ่ม คือ Singmund Freud 3. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorism) ผู้นำ กลุ่ม คือ John B. Watson, Skinner ไม่ใช่ Introspection 4. กลุ่มปัญญานิยม (cognitivism) ผู้นำกลุ่ม คือ Max Wertheimer 5. กลุ่มมนุษย์นิยม (humanism) ผู้นำกลุ่ม คือ Carl Rogers, Maslow


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมมนุษย์กับการ พัฒนาตน (Humen Behavior and Self Development) วชิระ พิมพ์ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google