งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตการศึกษาของ ญาณวิทยา (epistemology) ศึกษาเรื่องบ่อเกิดของความรู้ ศึกษาเรื่องธรรมชาติของความรู้ ศึกษาเรื่องขอบเขตของความรู้ ศึกษาเรื่องความสมเหตุสมผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตการศึกษาของ ญาณวิทยา (epistemology) ศึกษาเรื่องบ่อเกิดของความรู้ ศึกษาเรื่องธรรมชาติของความรู้ ศึกษาเรื่องขอบเขตของความรู้ ศึกษาเรื่องความสมเหตุสมผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตการศึกษาของ ญาณวิทยา (epistemology) ศึกษาเรื่องบ่อเกิดของความรู้ ศึกษาเรื่องธรรมชาติของความรู้ ศึกษาเรื่องขอบเขตของความรู้ ศึกษาเรื่องความสมเหตุสมผล ของความรู้

2 ญาณ วิทยา ศาสนา วิทยาศา สตร์ เศรษฐศา สตร์ วิศวกรรมศา สตร์ ศึกษาศา สตร์

3 บ่อเกิดของ ความรู้ ควา มรู้ บ่อเกิด / ที่มา เหตุผล ประสบการ ณ์ เหตุผล + ประสบการณ์ การหยั่งรู้ ภายใน จุดเริ่มต้ น

4 ธรรมชาติของความรู้ สากลและจำเป็น (universal and necessary) เนื้อหาของความรู้ + รูปแบบของความรู้ ( ประสบกา รณ์ ) ( การคิดหา เหตุผล ) ความสัมพันธ์ วัตถุดิบ Fact Real Truth บุคคลเหตุ + วัตถุเหตุ

5 Relation วิธีศึกษา Subject ผู้รู้ ( ผู้ ศึกษา ) Object สิ่งที่ถูก ศึกษา กระบวนการ ความรู้ Scientific method เชื่อม ความสัมพันธ์ ในลักษณะ แยกกันหรือ รวมกัน ความรู้เชิง วิชาการ Interpretation แยกกัน รู้เพื่อรู้ไม่สัมพันธ์กับค่าทาง ศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เป็นผลงานของการใช้เหตุผล ในสมองเท่านั้น

6 ขอบเขตของความรู้ ความรู้ Space and Time ขอบเขตความสามารถ ของมนุษย์ในการรับรู้ ความจริง

7 ความสมเหตุสมผลของ ความรู้ ทฤษฎีความจริง (Theory of Truth) หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินประพจน์ใดประพจน์หนึ่งว่าจริง หรือไม่ แบ่งเป็น 3 ทฤษฎี คือ....... 1. ทฤษฎีเชื่อมนัย (Coherence theory) ประพจน์หนึ่งจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ สอดคล้องกับความรู้เดิมที่มีอยู่ เช่น ความรู้เดิมที่ว่า “ ไม้ย่อมลอยน้ำ ” ดังนั้น ถ้ามีคนมาบอกเราว่า “ แผ่นกระดาน ลอยน้ำ ” เราย่อมเชื่อว่าประพจน์เป็นจริง จุดอ่อน คือ ถ้าความรู้เดิมผิดการตัดสินย่อม ผิดพลาดได้ ( นักปรัชญากลุ่ม จิตนิยมและเหตุผลนิยม )

8 2. ทฤษฎีสมนัย (Correspondence theory) ประพจน์หนึ่งจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมันตรงกับ ข้อเท็จจริง (fact) เช่น นายแดงกล่าวว่า “ เชียงใหม่อยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ ” เมื่อเราดูแผนที่ก็จะพบว่าประพจน์นี้เป็นจริง จุดอ่อน คือ ความรู้ที่จริงในปัจจุบันอาจไม่จริง ในอนาคตได้ซึ่งทำให้เราไม่อาจมีความรู้ที่ แน่นอนตายตัวได้ ( นักปรัชญา กลุ่มสัจนิยม และประสบการณ์นิยม ) จุดอ่อน คือ ความรู้ที่จริงในปัจจุบันอาจไม่จริง ในอนาคตได้ซึ่งทำให้เราไม่อาจมีความรู้ที่ แน่นอนตายตัวได้ ( นักปรัชญา กลุ่มสัจนิยม และประสบการณ์นิยม ) 3. ทฤษฎีปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ประพจน์ หนึ่งจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อนำมาใช้ในทาง ปฏิบัติได้ เช่น ความจริงเกี่ยวกับการนำ เมล็ดถั่วเหลืองมาสกัดเป็นน้ำมันพืชได้ จุดอ่อน คือ มีความจริงอีกมากที่เรานำมา ปฏิบัติไม่ได้ หรือไม่เกิดผลที่น่าพอใจ ( นัก ปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม )

9 แหล่งที่มาของความรู้

10 แหล่งที่มาของความรู้ (sources of knowledge) ของมนุษย์คืออะไร เหตุผลนิยมมีทัศนะว่า มนุษย์สามารถมีความรู้ เกี่ยวกับโลกได้โดยอาศัย เหตุผล เหตุ ผล ความ คิด จิต ประสบก ารณ์

11 จิต ความ คิด เหตุ ผล ประสบก ารณ์ innate idea ความรู้ติดตัวมา ตั้งแต่เกิด ความรู้ใน จิต วิธีการ ขุด

12 เหตุผลนิยม (Rationalism) มนุษย์มีความรู้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (innate idea) ซึ่งความรู้นั้นจัดว่าเป็นความรู้ที่แท้จริง เป็นอิสระจากประสบการณ์ (a priori knowledge) ถือว่าเป็นความรู้ที่แน่นอนตายตัว ที่ เรียกว่า ความจริงที่จำเป็น (necessary truth) กิจกรรมทางปัญญา คือ การคิดตาม เหตุผลซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำ มนุษย์ไปสู่ความรู้ที่แน่นอนได้ ใช้วิธีการนิรนัย (Deduction) ในการแสวงหา ความรู้

13 1. เรอเน เดการ์ตส์ (Rene Decartes : 1596 – 1650) 2. บารุค สปิโนซา (Baruch Spinoza : 1632 – 1677) 3. คอทฟริด วินเฮล์ม ฟอน ไลบ์นิช (Cottfried Wilhelm Von Leibniz : 1646 – 1716) นักปรัชญาในกลุ่มเหตุผลนิยม 1 2

14 เราต้องเริ่มสร้างปรัชญาของตัว เราเองขึ้นมา เราไม่อาจไว้ใจความเห็นที่ เราได้ยินมาได้ ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ไม่ว่าจะอยู่ในตัวเราเอง หรือใน “ มหาวิทยาลัยชีวิต ”

15 มีอะไรบ้างที่เรา สามารถรู้ได้ กายกับจิตมีความสัมพันธ์ กันอย่างไร อะไรคือความรู้ที่ แน่นอน

16 เรอเน เดการ์ตส์ (Rene Decartes : 1596 – 1650) บิดาของปรัชญา สมัยใหม่ ผู้ถือว่า “ มนุษย์ มีความรู้ติดตัวมาตั้งแต่ เกิด ” (Innate Idea) ความรู้ในใจของ มนุษย์นั้นก็เหมือนกับน้ำ ที่มีอยู่ในแผ่นดิน ถ้ารู้จัก วิธีการขุดก็จะทำให้ สามารถค้นพบน้ำคือ ความรู้ในจิตของมนุษย์ ได้อย่างไม่ยาก

17 ความ สงสัย ตัวผู้ สงสัย ทำหน้าที่ สงสัย ความสงสัย สากล ตัวเราผู้สงสัยมี อยู่ ความคิด ผู้ใดมีความคิด ผู้นั้นต้องมีอยู่ ( ข้าพเจ้าคิด ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีอยู่ ) การหาบทสรุปที่แจ่ม ชัด ชัดเจนทั้งข้อเสนอและข้อสรุป

18 ความรู้ต้องเป็นสิ่งแน่นอน ถ้ายังอยู่ในขั้นที่สงสัยได้ หรือน่าสงสัย ยังไม่ จัดเป็นความรู้ พื้นฐานความรู้ควรเริ่ม จากความจริงที่ง่ายที่สุด และแจ่มแจ้งที่สุด แล้ว ไปสู่ความจริงที่ซับซ้อน ไปตามลำดับ

19 เดการ์ตแบ่งความรู้ ออกเป็น 3 ระดับ 1. ความรู้ระดับประสบการณ์ 2. ความรู้ระดับจินตนาการ 3. ความรู้ระดับฝังแน่นอยู่ใน ตัว (innate idea)

20 กฎ 4 ข้อ กับการ แสวงหาความรู้ 1. ไม่ยอมรับความจริงใดเลย เว้นแต่เห็น แจ่มแจ้งว่าจริง 2. วิเคราะห์ข้อยุ่งยากแต่ละข้อออกเป็น หน่วยย่อยที่สุดที่จะทำได้ เพื่อจะได้ พิจารณาเรื่องนั้น ๆ ได้ดีขึ้น 3. ดำเนินความคิดไปตามลำดับ จาก ง่ายไปหากยาก 4. ตรวจดูทุกองค์ประกอบให้ถี่ถ้วน ครอบคลุมทุกแง่มุม จนได้ชื่อว่าไม่มี อะไรรอดพ้นสายตาไปได้ก่อนการ ตัดสิน เมื่อดำเนินครบทั้ง 4 ข้อ เราสามารถได้ ความรู้ที่แน่นอน


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตการศึกษาของ ญาณวิทยา (epistemology) ศึกษาเรื่องบ่อเกิดของความรู้ ศึกษาเรื่องธรรมชาติของความรู้ ศึกษาเรื่องขอบเขตของความรู้ ศึกษาเรื่องความสมเหตุสมผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google