งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สไลด์การสาธิตการทำ Cellulose Acetate Electrophoresis คณะผู้จัดทำ : 1. รศ. ดร. อาภัสสรา ชูเทศะ 2. นายสมหมาย หอมสวาท 3. น. ส. อรพรรณ สังข์สัมฤทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สไลด์การสาธิตการทำ Cellulose Acetate Electrophoresis คณะผู้จัดทำ : 1. รศ. ดร. อาภัสสรา ชูเทศะ 2. นายสมหมาย หอมสวาท 3. น. ส. อรพรรณ สังข์สัมฤทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สไลด์การสาธิตการทำ Cellulose Acetate Electrophoresis คณะผู้จัดทำ : 1. รศ. ดร. อาภัสสรา ชูเทศะ 2. นายสมหมาย หอมสวาท 3. น. ส. อรพรรณ สังข์สัมฤทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 อ่างแช่แผ่น cellulose acetaterack วางแผ่น cellulose acetate

3 applicator ช่องบรรจุสารตัวอย่าง ฐานวางแผ่น cellulose acetate

4 อ่าง electrophoresis power supply

5 กระดาษกรองหรือ wick แผ่น cellulose acetate และบัฟเฟอร์

6 ใส่สารละลายบัฟเฟอร์ประมาณ 100 ml ในอ่างขั้วลบ

7 ใส่สารละลายบัฟเฟอร์ประมาณ 100 ml ในอ่างขั้วบวก

8 ใช้กระดาษกรอง (wick) 2 แผ่นที่ชุ่มด้วยบัฟเฟอร์มาวางพาดตรงที่กั้นอ่างทั้ง 2 โดยปลายด้านหนึ่งของกระดาษกรองจุ่มอยู่ในบัฟเฟอร์ในอ่าง เพื่อเชื่อม ระหว่างแผ่น cellulose acetate กับบัฟเฟอร์ในอ่าง

9 การวางแผ่น wick ในอ่างขั้วบวก

10 micropipette และสารตัวอย่างดูดสารตัวอย่างใส่ลงในช่องบรรจุ

11 ช่องบรรจุมีสารตัวอย่างครบทั้ง 8 ช่องปิดช่องสารตัวอย่างด้วยแผ่นสไลด์ ป้องกันการระเหย

12 ตัดมุมหนึ่งของแผ่น cellulose acetate เพื่อให้ทราบตำแหน่งของสารตัวอย่าง และด้านขั้วบวก / ขั้วลบ นำแผ่น cellulose acetate มาวางใน rack

13 นำแผ่น cellulose acetate มาแช่ในสารละลายบัฟเฟอร์ ตามเวลาที่กำหนด

14 เมื่อครบกำหนดเวลา นำแผ่น cellulose acetate มาซับให้แห้งโดยใช้กระดาษกรอง หยดน้ำกลั่นลงบนฐาน วางแผ่น cellulose acetate ลงบนฐานนี้ โดยให้ด้านที่ตัดมุม อยู่ตรงเส้น center application หรือ cathode application

15 กด applicator ลงในช่องบรรจุสารตัวอย่าง 3-4 ครั้ง นำ applicator มากดลงบน แผ่น cellulose acetate นาน 5 วินาที

16 นำแผ่น cellulose acetate มาวางพาดระหว่างอ่างทั้ง 2 โดยวางคว่ำหน้า ใช้แผ่นสไลด์กดทับแผ่น cellulose acetate เพื่อให้สัมผัสกับกระดาษกรอง

17 ปิดฝาอ่าง เปิดเครื่อง power supply ตั้งศักย์ไฟฟ้าและเวลาตามที่กำหนด

18 สีย้อม Ponceau S สารละลายล้างสีย้อม methanol และสารละลาย clearing

19 ย้อมแผ่น cellulose acetate ด้วย Ponceau S ล้างสีย้อมด้วย acetic acid

20 ล้างสีย้อมจน background ไม่มีสีแช่แผ่น cellulose acetate ใน methanol

21 แช่แผ่น cellulose acetate ในสารละลาย clearing หลังอบที่ 60 0 C จะได้แผ่นใส นำไปวิเคราะห์ผลต่อได้


ดาวน์โหลด ppt สไลด์การสาธิตการทำ Cellulose Acetate Electrophoresis คณะผู้จัดทำ : 1. รศ. ดร. อาภัสสรา ชูเทศะ 2. นายสมหมาย หอมสวาท 3. น. ส. อรพรรณ สังข์สัมฤทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google