งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มวลโมเลกุลของของเหลวที่ระเหยง่าย (Molar Mass of a Volatile Liquid) การทดลองที่ 2 heat speed.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มวลโมเลกุลของของเหลวที่ระเหยง่าย (Molar Mass of a Volatile Liquid) การทดลองที่ 2 heat speed."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มวลโมเลกุลของของเหลวที่ระเหยง่าย (Molar Mass of a Volatile Liquid) การทดลองที่ 2 heat speed

2 วัตถุประสงค์ 1. หามวลโมเลกุลของของเหลวระเหยง่าย 2. ศึกษาสมบัติกายภาพของสารในสถานะแก๊ส

3 ดำเนินการทดลอง ระเหยของเหลว ในขวดรูปกรวยให้ กลายเป็นไอจน หมดโดยแช่ขวด บรรจุสารปิดปาก ขวดด้วยกระดาษ ฟอยล์เจาะรูปเล็กๆ ในอ่างน้ำร้อน (water bath ) ดังนั้นความดันของ แก๊สในภาชนะ จะเท่ากับความดัน บรรยากาศ หมายเหตุ ของเหลวต้องมีจุดเดือด < 100 o C heat speed หลักการทดลอง

4 ขณะสารกลายเป็นไอ อุณหภูมิภายในภาชนะ เท่ากับจุดเดือดของสาร หลังจากสารระเหยกลาย เป็นไอหมดทิ้งไว้ในอ่าง น้ำร้อนอีกประมาณ 5 นาที ไอของสารมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำร้อนภายนอก heat speed

5 เมื่อเอาขวดรูปกรวยออกจาก อ่างน้ำร้อนไอของสารใน ขวดจะเย็นลง ความดัน ของแก๊สในขวดลดลง อากาศจะแพร่ผ่านรูของ ฟอยล์กลับเข้าไปในขวด heat speed

6 ขณะดำเนินการทดลองจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 1. อุณหภูมิของเอทานอลสูงขึ้น 2. เอทานอลกลายเป็นไอ ไอ ของ เอทานอลจะแทนที่อากาศ ซึ่งมี ความหนาแน่นน้อยกว่า 3. เมื่อถึงจุดเดือดของเอทา นอล ของ เหลวเดือดกลายเป็นไอ ที่จุดนี้ไอมี อุณหภูมิเท่ากับจุดเดือด ของเอทานอล 4. หลังจากเอทานอลเหลวเดือดหมด เมื่อให้ความร้อนต่อไปไอของเอทา นอลร้อนขึ้นจนเท่ากับอุณหภูมิของน้ำ

7 PV = nRT P = ความดัน แก๊ส (atm) = ความดัน บรรยากาศ V = ปริมาตร แก๊ส ( L) = ปริมาตร ขวดรูปกรวย T = อุณหภูมิ แก๊ส ( K ) = อุณหภูมิน้ำ ร้อน

8 คำนวณ จำนวนโมลจากกฎสภาวะ ของแก๊ส PV = nRT นำขวดรูปกรวยไปชั่งเพื่อหา น้ำหนักของไอสาร สามารถหามวลโมเลกุลได้จาก จำนวนโมล = น้ำหนัก สาร มวล โมเลกุล มวลโมเลกุล = น้ำหนักสาร จำนวนโมล

9 วิธีการทดลอง 1. ชั่งน้ำหนักขวดรูป กรวยแห้งขนาด 125 mL ที่ปิดด้วย กระดาษฟอยล์และ รัดด้วยหนังยาง

10 2. เปิดปากขวดรูปกรวย เติมเอทานอล 5 mL ด้วยกระบอกตวงแล้วปิดปากด้วยกระดาษ ฟอยล์พร้อมหนังยางเดิม 3. เติมน้ำประปาลงในบีกเกอร์ขนาด 600 mL สูง 2/3 ของบีกเกอร์ จากนั้นตั้งบนเครื่อง ให้ความร้อน 4. เจาะกระดาษฟอยล์ที่ปิดขวดรูปกรวย 1 รู ด้วยเข็มเล็กๆ

11 ตัวหนีบยึด ขวดรูปกรวยที่บรรจุเอทานอล กระดาษฟอยล์ที่เจาะรูเล็กๆ เทอร์มอมิเตอร์ ใส่ magnetic bar 1 แท่ง ลงในบีกเกอร์ เปิด power เครื่องให้ความร้อน 5. ยึดขวดรูปกรวยด้วยตัวหนีบ ยึดแล้วนำไปวางในบีกเกอร์ น้ำดังรูป

12 6. เมื่อของเหลวในขวด ระเหยเป็นไอจนหมด แช่ในน้ำร้อนไว้ 5 นาที บันทึกอุณหภูมิ ของน้ำในบีกเกอร์ 7. นำขวดรูปกรวยออกจากบีกเกอร์ ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง เช็ดขวดรูปกรวยด้านนอกให้แห้ง แล้วนำไปชั่งหาน้ำหนักของ ขวด + กระดาษฟอยล์ + หนังยาง และไอของสาร

13 8. ทำความสะอาดขวดรูปกรวย เช็ดให้แห้ง ไขน้ำจากบิวเรตจนก ระทั่งน้ำปริ่มขวดพอดี บันทึก ปริมาตรน้ำที่ใช้ 9. ทำการทดลองข้อ 1-8 ซ้ำอีก 2 ครั้ง โดยใช้ขวดรูปกรวยแห้ง ใบ ใหม่ 10. คำนวณจำนวนโมลของไอเอทา นอลในขวดรูปกรวย 11. คำนวณมวลโมเลกุลของเอทา นอล 12. คำนวณหาค่าเฉลี่ยของมวล โมเลกุลเอทานอล

14 n สาร = P atm x V flask (L) 0.0821 L.atm mol -1 K -1 x T hot water (K) การคำนวณ หาจำนวนโมลของไอเอทานอลที่บรรจุ เต็มในขวดรูปกรวยและมีอุณหภูมิเท่า กับอุณหภูมิน้ำร้อน

15 มวลโมเลกุลเอทานอล = W เอทานอล n เอทานอล หามวลโมเลกุลเฉลี่ยจากการทดลองทั้ง 3 ครั้ง % ความผิดพลาด = 46.0 - มวลโมเลกุลเฉลี่ย 46.0  100


ดาวน์โหลด ppt มวลโมเลกุลของของเหลวที่ระเหยง่าย (Molar Mass of a Volatile Liquid) การทดลองที่ 2 heat speed.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google