งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สไลด์การสาธิตการทำ Cellulose Acetate Electrophoresis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สไลด์การสาธิตการทำ Cellulose Acetate Electrophoresis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สไลด์การสาธิตการทำ Cellulose Acetate Electrophoresis
คณะผู้จัดทำ : 1. รศ. ดร. อาภัสสรา ชูเทศะ 2. นายสมหมาย หอมสวาท 3. น.ส. อรพรรณ สังข์สัมฤทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 อ่างแช่แผ่น cellulose acetate
rack วางแผ่น cellulose acetate

3 applicator ช่องบรรจุสารตัวอย่าง ฐานวางแผ่น cellulose acetate

4 อ่าง electrophoresis power supply

5 กระดาษกรองหรือ wick แผ่น cellulose acetate และบัฟเฟอร์

6 ใส่สารละลายบัฟเฟอร์ประมาณ 100 ml ในอ่างขั้วลบ

7 ใส่สารละลายบัฟเฟอร์ประมาณ 100 ml ในอ่างขั้วบวก

8 ใช้กระดาษกรอง (wick) 2 แผ่นที่ชุ่มด้วยบัฟเฟอร์มาวางพาดตรงที่กั้นอ่างทั้ง 2
โดยปลายด้านหนึ่งของกระดาษกรองจุ่มอยู่ในบัฟเฟอร์ในอ่าง เพื่อเชื่อม ระหว่างแผ่น cellulose acetate กับบัฟเฟอร์ในอ่าง

9 การวางแผ่น wick ในอ่างขั้วบวก

10 micropipette และสารตัวอย่าง
ดูดสารตัวอย่างใส่ลงในช่องบรรจุ

11 ช่องบรรจุมีสารตัวอย่างและสารมาตรฐาน
ครบทั้ง 8 ช่อง ปิดช่องสารด้วยแผ่นสไลด์เพื่อป้อง กันการระเหย

12 ตัดมุมหนึ่งของแผ่น cellulose acetate เพื่อให้ทราบตำแหน่งของสารตัวอย่าง
และด้านขั้วบวก/ขั้วลบ นำแผ่น cellulose acetate มาวางใน rack

13 นำแผ่น cellulose acetate มาแช่ในสารละลายบัฟเฟอร์
ตามเวลาที่กำหนด

14 เมื่อครบกำหนดเวลา นำแผ่น cellulose acetate มาซับให้แห้งโดยใช้กระดาษกรอง
มุมอยู่ตรงเส้น center application หรือ cathode application (แล้วแต่กรณีการแยก สาร)

15 กด applicator ลงในช่องบรรจุสารตัวอย่าง 3-4 ครั้ง นำ applicator มากดลงบน
แผ่น cellulose acetate นาน 5 วินาที

16 นำแผ่น cellulose acetate มาวางพาดระหว่างอ่างทั้ง 2 โดยวางคว่ำหน้า

17 ปิดฝาอ่าง เปิดเครื่อง power supply ตั้งศักย์ไฟฟ้าและเวลาตามที่กำหนด

18 สีย้อม Ponceau S สารละลายล้างสีย้อม methanol และสารละลาย clearing

19 ย้อมแผ่น cellulose acetate ด้วย
Ponceau S ล้างสีย้อมด้วย acetic acid

20 ล้างสีย้อมจน background ไม่ติดสี
แช่แผ่น cellulose acetate ใน methanol

21 แช่แผ่น cellulose acetate
ในสารละลาย clearing หลังอบที่ 600C จะได้แผ่นใส นำไปวิเคราะห์ผลต่อได้

22 - Hemoglobin Phenotype by Cellulose Acetate Electrophoresis +
Hb A Carbonic anhydrase A2 S F - + This result was run on pH at 350 volts for 25 mins. Lane assingments: lane 1 = AFSA2 Hemo Control of Helena Laboratory, U.S.A. and lane 2 = Hbs of the Thai ridgeback dog from hemolysates ที่มา : Hemoglobins in Thai Ridgeback Dogs: Chromatographic, Electrophoretic and Mass Spectrometric Studies Jatuporn Noosud, Sittiruk Roytrakul, Chaiwat Boonkaewwan, Apassara Choothesa, KKU Vet J. 20(2) : , 2010


ดาวน์โหลด ppt สไลด์การสาธิตการทำ Cellulose Acetate Electrophoresis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google