งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแยกน้ำหมึกของ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน โดยวิธี Thin layer chromatography และ Image analysis Forensic discrimination of blue ballpoint pen inks based on.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแยกน้ำหมึกของ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน โดยวิธี Thin layer chromatography และ Image analysis Forensic discrimination of blue ballpoint pen inks based on."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแยกน้ำหมึกของ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน โดยวิธี Thin layer chromatography และ Image analysis Forensic discrimination of blue ballpoint pen inks based on thin layer chromatography and image analysis

2 โดย นางสาววิมลมาศ โพธิ์รัศมี รหัส 51312344 ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ธงชัย เตโชวิศาล

3 บทนำ Introduction

4  Dry *  Pigment *  สารป้องกันเชื้อรา  สารที่ทำให้แห้งเร็ว  สารเพิ่มความสว่างของสี  กลิ่น ส่วนประกอบของน้ำหมึก

5 Thin layer chromatography (TLC) R f = ระยะทางจากจุดตั้งต้นถึงจุดกึ่งกลาง ของ spot ระยะทางจากจุดตั้งต้นถึงจุดที่ solvent เคลื่อนที่ไป

6 วิธีดำเนินงาน Method

7 Solvent ที่นำมาใช้สกัด สารประกอบในน้ำหมึก

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน เขียนวงกลมขนาด 5 มม. ลงบนกระดาษ หยด methanol 0.1ml ลงไป 3-4 หยด เขย่าเบาๆนาน 1 นาที ตัดวงกลมใส่ tube นำส่วนใสที่ได้ spot ลง บนแผ่น TLC จุ่มแช่ลงในบีกเกอร์ที่เตรียม Solvent ไว้แล้ว

9 Mobile phase

10 ผลการทดลอง และสรุป Result

11 ลักษณะของผลที่ได้จาก TLC

12 ลักษณะของพีกที่ได้จาก 1 ตัวอย่าง

13

14


ดาวน์โหลด ppt การแยกน้ำหมึกของ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน โดยวิธี Thin layer chromatography และ Image analysis Forensic discrimination of blue ballpoint pen inks based on.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google