งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

290353 Object-Oriented Analysis and Design อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี บทที่ 6 ( ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "290353 Object-Oriented Analysis and Design อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี บทที่ 6 ( ต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 290353 Object-Oriented Analysis and Design อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี บทที่ 6 ( ต่อ ) การออกแบบการโต้ตอบกัน ระหว่าง Object ด้วย Communication Diagram

2 Communication Diagram แสดง interaction ที่เกิดขึ้นระหว่าง object แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกัน โดยการรับและ ส่ง message ระหว่างกัน –Link จะเป็นการแสดงความร่วมมือระหว่างกัน – เน้นไปที่พื้นที่การทำงานแทนที่จะเป็นเรื่อง ของเวลา Communication เป็นการกำหนดวิธีของการ แยกหมวดหมู่ –Use case หรือ Operation จะถูกทำให้เข้าใจ ได้โดยกลุ่มของ classes –Association ที่ใช้กำหนดบทบาทและใช้งาน เฉพาะอย่าง –Communication จะถูกกำหนดการ interaction

3 Communication Diagram Collaboration diagram อาจประกอบไปด้วย object, actor, link และ message ที่มีปฏิกิริยาระหว่างกัน –Diagram จะแสดงรายละเอียดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับ object – เช่น วิธีการส่งและรับ message กับ object อื่นๆ เป็น diagram ที่ได้มาจาก use case เป็นการแสดง interaction ที่เกิดขึ้นระหว่าง actor และ object หรือ instances ของ classes Communication เน้นไปที่การตอบโต้และ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในการทำงาน ของ object แต่ละ diagram จะสร้างได้จากหลาย scenario ของ use case ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะมีหลายๆ object ที่มี การ communication กันในแต่ละ use case

4 Communication Diagram ลำดับของ message ที่แสดงอยู่ภายใน diagram จะไม่ได้มีลักษณะเช่นที่ปรากฏอยู่ ใน sequence diagram ใช้เฉพาะ message ที่ต้องการแสดงการ เปลี่ยนแปลงของลำดับการทำงานภายใน scenario การนำเสนอข้อมูลคล้ายกับ sequence diagram เน้นที่ความสัมพันธ์แบบ static ของ class model

5 Symbol (Communication Diagram) Class roles แสดงบทบาทของ object Actor เป็น actor ที่มีส่วนร่วมกับการ interaction Association roles กำหนดรายละเอียดของ association หรือเรียกว่า link โดยปกติจะแทน ด้วยเส้นตรงและมี > กำกับ ไว้ >

6 Symbol (Communication Diagram) message จะแทนด้วยลูกศรและ label กำกับไว้ ที่ link – แสดงทิศทางการรับและส่ง message ไปยัง object ต่างๆ – ชื่อและพารามิเตอร์จะกำกับในลูกศร – ใส่ตัวเลขเพื่อแสดงค่าลำดับการทำงาน

7 Symbol (Communication Diagram) Message ใน communication diagram จะไม่ มีช่วงเวลากำหนด แต่มีเพียงลำดับการทำงาน เท่านั้น Loop จะใช้ * กำกับไว้ที่หลังตัวเลขลำดับการ ทำงาน กรณีต้องการกำหนดเงื่อนไขการทำงานให้กับ เมสเสจ ด้วย Guard-Condition ซึ่งเป็น เงื่อนไขที่เป็นจริงหรือเท็จ จะใช้สัญลักษณ์ เหมือนสัญลักษณ์การวนซ้ำแต่ไม่มีเครื่องหมาย ดอกจันนำหน้า

8 Hotel Example – Communication Diagram

9 Comparing Sequence and Communication diagrams Sequence diagram เน้นไปที่ลำดับการ ทำงานเป็นหลัก Communication diagram จะแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง class เป็นหลัก – เป็นการติดต่อกับแบบ Static Communication diagram จะเน้นไปที่ link ระหว่าง object ที่มีการทำงานร่วมกัน diagram ทั้งสองแบบจะเหมาะสมในการ กำหนดรายละเอียดของพฤติกรรม (behaviour) Communication diagram สามารถทบทวน การกำหนดขอบเขตของ class ได้อีกด้วย

10 Comparing Sequence and Communication diagrams Sequence diagram แสดงให้เห็นถึง object ที่ เกี่ยวข้องกับการ interaction โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่ได้แสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง object Communication และ Sequence diagram เป็นทางเลือกในการนำเสนอ interaction ระหว่าง object ในระบบ – แสดงให้เห็นถึงลำดับของ message ที่มีการ ทำงานเกิดขึ้น – แสดงรายละเอียดของ object, link และ message


ดาวน์โหลด ppt 290353 Object-Oriented Analysis and Design อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี บทที่ 6 ( ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google