งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญญลักษณ์ที่ใช้แทนขั้นตอนวิธี ภาษาธรรมชาติ (Natural languge) เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้พูดและเขียนในชีวิตประจำวัน ข้อเสีย ไม่ชัดเจน ตีความหมายแตกต่างกัน รหัสเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญญลักษณ์ที่ใช้แทนขั้นตอนวิธี ภาษาธรรมชาติ (Natural languge) เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้พูดและเขียนในชีวิตประจำวัน ข้อเสีย ไม่ชัดเจน ตีความหมายแตกต่างกัน รหัสเทียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัญญลักษณ์ที่ใช้แทนขั้นตอนวิธี ภาษาธรรมชาติ (Natural languge) เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้พูดและเขียนในชีวิตประจำวัน ข้อเสีย ไม่ชัดเจน ตีความหมายแตกต่างกัน รหัสเทียม (Pseudocode) เป็นการเขียนคำสั่งคล้ายในภาษาโปรแกรมแต่ไม่ต้อง มีไวยากรณ์ หรือวิธีการสร้างประโยคที่เข้มงวด ผู้เขียนแต่ละคนอาจมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกัน ผังงาน (Flowchart) เป็นสัญลักษณ์ที่มีรูปแบบชัดเจน

3 ผังงาน (Flowchart) พัฒนาโดย American National Standards Institute (ANSI) แสดงการแก้ปัญหาด้วยภาพ ใช้สัญลักษณ์แทนการกระทำ ใช้ลูกศรเพื่อแสดงลำดับของ การกระทำ สัญลักษณ์ที่ใช้มีหลาย รูปแบบเพื่อแสดงถึงการกระทำ ที่แตกต่างกัน เริ่มต้น จ่าหน้าซอง พับจดหมาย นำจดหมายใส่ซอง มีแสตมป์ ? ซื้อแสตมป์ ติดแสตมป์ นำจดหมายใส่ซอง จบ มีแล้ว ยังไม่มี

4 รหัสเทียม (Pseudocode) คล้ายภาษาอังกฤษ บางทีเรียกว่า ภาษาอังกฤษแบบโครงสร้าง ใช้เพื่อเขียนขั้นตอนวิธีให้เป็นระบบระเบียบ ดีกว่าภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป แต่มี กฎเกณฑ์น้อยกว่าภาษาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ช่วยทำให้สามารถมุ่งความสนใจไปที่ตรรก ของขั้นตอนวิธีได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลใน กฎเกณฑ์ของภาษา สามารถแปลงเป็นภาษาโปรแกรมได้ง่าย ไม่สามารถกระทำการด้วยคอมพิวเตอร์

5 ขั้นตอนวิธี ประกอบด้วยการดำเนินการ 2 ชนิด 1. การดำเนินการลำดับ (Sequential operations) 2. การดำเนินการควบคุม (Control Operation 2.1 การดำเนินการเงื่อนไข (Conditional operations) 2.2 การดำเนินการซ้ำ (Iterative operations)

6 Sequential Operation ขั้นตอนวิธีการ โทรศัพท์ 1. ค้นหาหมายเลข 2. กดหมายเลข และ ปุ่มโทร 3. ฟังเสียงสัญญาณ 4. กล่าวคำทักทาย 5. สนทนา 6 กล่าวลา 7. วางหูโทรศัพท์ Algorithm 1. Find phone number 2. Enter phone number and press call button 3. Listen to phone signal 4. Say “hello” 5. Make conversation 6. Say “Good bye” 7. Hang up a call Start Enter phone number and Press the call button Stop Find phone number Listen to signal Say ‘hello’ Make conversation Say “good bye” Hang up a call

7 การคำนวณ (Computation) Set “variable” to “arithmetic expression” ประมวลผลนิพจน์เลขคณิต (arithmetic expression) แล้วนำผลที่ได้เก็บไว้ในตัวแปร (variable) Set a to 100 Set b to 200 Set Result to a+b 300 Result 100 a 200 b

8 คำนวณราคา สินค้า กำหนดให้ราคาสินค้าต่อชิ้น 27.75 บาท กำหนดให้จำนวนสินค้ามี 15 ชิ้น ราคาสินค้า = ราคาสินค้าต่อชิ้น x จำนวน สินค้า แสดง ราคาสินค้า Set priceperitem to 27.75 Set quantity to 15 Set price to priceperitem x quantity Print price price 15 quantity 27.75 priceperitem Start Stop priceperitem = 27.75 quantity = 15 price = priceperitem x quantity Print price

9 คำนวณราคาสินค้า Set vat to 0.07 Set priceperitem to 27.75 Set quantity to 15 Set price to priceperitem x quantity Set tax to price x vat Set priceincludetax to price + tax Print priceincludetax Start Stop price = priceperitem x quantity tax = price x vat priceincludetax = price + tax Print priceincludetax vat = 0.07 priceperitem = 27.75 quantity = 15 price 15 quantity 27.75 priceperitem 0.07 vat taxpriceincludetax

10 รหัสเทียมสำหรับการนำเข้าและ ส่งออก Input : Get “variable1”, variable2, … Get the radius of the circle Get radius Output Print “variable1”, variable2, … Print area

11 คำนวณราคา สินค้า รับราคาสินค้าต่อชิ้นจากแป้นพิมพ์ รับจำนวนสินค้าจากแป้นพิมพ์ คำนวณราคาสินค้า = ราคาสินค้าต่อชิ้น x จำนวนสินค้า แสดง ราคาสินค้า Get priceperitem Get quantity Set price to priceperitem x quantity Print price pricequantitypriceperitem Start Stop price = priceperitem x quantity Print price input priceperitem, quantity

12 คำนวณราคา สินค้า กำหนดให้อัตราภาษี 7 % รับราคาสินค้าต่อชิ้น รับจำนวนสินค้า ราคาสินค้า = ราคาสินค้าต่อชิ้น x จำนวนสินค้า ภาษี = ราคาสินค้า x อัตราภาษี ราคาสินค้ารวมภาษี = ราคาสินค้า + ภาษี แสดงราคาสินค้ารวมภาษี Set vat to 0.07 Get priceperitem Get quantity Set price to priceperitem x quantity Set tax to price x vat Set priceincludetax to price + tax Print priceincludetax Start Stop price = priceperitem x quantity tax = price x vat priceincludetax = price + tax Print priceincludetax vat = 0.07 input priceperitem, quantity

13 อ่านจำนวนเต็ม 2 จำนวน เก็บไว้ในตัว แปร a และ b แล้วให้สลับค่ากัน

14 Control Operation เป็นการดำเนินการที่เปลี่ยนการทำงานแบบ ตามลำดับ ให้ไปทำงานที่จุดอื่น ประกอบด้วย การดำเนินการ 2 ชนิด Conditional Operation เป็นการดำเนินการ แบบ ถามคำถาม เพื่อเลือกการดำเนินการถัดไป ที่จะกระทำ Iterative Operation เป็นการดำเนินการแบบวน ซ้ำ หรือ กระทำคำสั่งเดิมหลายครั้ง

15 Conditional statement If “condition” then set of operation ประมวลผล “condition” ถ้าเป็นจริง ให้ทำ set of operation เงื่อนไข T1 T2 false true

16 พบ ? สอดบัตร false true ค้นหาบัตรเอทีเอ็ม Stop Start กดเอทีเอ็ม กดถอนเงิน Search for the ATM card If find the ATM card insert the ATM card press withdrawal button Return home กลับบ้าน ค้นหาบัตร เอทีเอ็ม ถ้าพบบัตร สอดบัตร กดถอนเงิน กลับบ้าน

17 Score >= 50 Grade = ‘S’ false true Grade = ‘U’ Print Grade Stop Start get score Get score Set grade to ‘U’ If (score >= 50) then Set grade to ‘S’ Print grade

18 Conditional statement If “condition” is true then first set of operations Else second set of operations 1. ประมวลผล “condition” 2. ถ้าเป็นจริง ให้ทำ first set of operations 3. ถ้าเป็นเท็จ ให้ทำ second set of operations 4. ดำเนินการ operation ถัดจาก conditional statement

19 เงื่อนไข S1 S3 S2 T1 T3 T2 V truefalse if/then/else statement

20 อ่านจำนวนเต็ม 3 จำนวน แล้วหาค่าที่มากที่สุด a > b false true Stop Start big = a read a,b,c b > c a > c true false big = cbig = bbig = c false print big

21 Score >= 50 Grade = ‘S’ false true Grade = ‘U’ Print Grade Stop Start get score Get score If (score >= 50) then Set grade to ‘s’ Else Set grade to ‘u’ Print grade

22 score >= 80 grade = ‘G’ false true grade = ‘P’ print grade Stop Start get score Get score if (score >= 80) set grade to ‘G’ Else if (score >= 50) set grade to ‘P’ else set grade to ‘F’ print grade grade = ‘F’ score >= 50 true false

23 Get WorkHour,MaxHour, OTRate IF WorkHour > MaxHour THEN OverHour = MaxHour - WorkHour ELSE OverHour = 0 ENDIF OverTime = OverHour * OTRate Print OverTime WorkHour > MaxHour OverHour = MaxHour - WorkHour false true OverHour = 0 Print OverTime Stop Start Receive WorkHour, MaxHour, OTRate OverTime = OverHour * OTRate

24 พบ ? false true ค้นหาบัตรเอทีเอ็ม Stop Start กดเอทีเอ็ม กดถอนเงิน ค้นหาบัตรเอทีเอ็ม ถ้าพบบัตร สอดบัตรและใส่ รหัส ถ้ารหัสถูกต้อง กดถอนเงิน มิฉะนั้น กดยกเลิกการ ถอนเงิน กลับบ้าน สอดบัตรและ ใส่รหัส รหัสถูกต้อง ? true กดยกเลิกการถอนเงิน

25 Loop the repetition of a block of instructions ความสามารถที่แท้จริง ของคอมพิวเตอร์อยู่ที่การ ทำงานซ้ำหลายๆครั้ง ถ้าต้องการทำงานนี้เพียง ครั้งเดียว คงไม่จำเป็นต้อง เขียนโปรแกรม แต่ถ้าต้อง ทำเป็นหมื่นครั้ง แสนครั้ง ก็คุ้มที่จะเขียนโปรแกรม ถ้าเครื่องคิดเลขใช้เวลา 5 วินาที หนึ่งล้านครั้งใช้เวลา 5000000/(60x60x24)= 58 วัน ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เวลา ไม่ถึง 1 วินาที

26 Looping : while statement While (‘condition’) do operation …. operation เมื่อเงื่อนไข ( a true/false condition ) เป็นจริง loop body จะถูกกระทำ แล้วกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะข้ามไปกระทำการ operation ที่อยู่ถัดจาก loop

27 เงื่อนไข S1 S2 S3 true false แบบจำลองการกระทำการ while loop Sn

28 count <= 100 Add 1 to count true false Print count count = 1 Stop Start count = 1 while count <= 100 do print count add 1 to count

29 count <= 100 Add 2 to count true false Print count count = 1 Stop Start count = 1 while count <= 100 do print count add 2 to count

30 count <= 100 add 1 to count add count to total true false Print count total = 0, count = 1, Stop Start count = 1 while count <= 100 do add 1 to count add count to total print count

31 count <= 100 square =count x count add 1 to count true false print count, square count = 1 Stop Start count = 1 while count <= 100 do set square to count x count print count, square add 1 to count ให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแสดงผลดังนี้ 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 … 100 10000

32 Start Stop price = priceperitem x quantity tax = price x vat priceincludetax = price + tax print priceincludetax vat = 0.07 Input priceperitem input quantity priceperitem <> 0 Input priceperitem true false Set vat to 0.07 get priceperitem while priceperitem <> 0 do get quantity set price to priceperitem x quantity set tax to price x vat set priceincludetax to price + tax print priceincludetax get priceperitem


ดาวน์โหลด ppt สัญญลักษณ์ที่ใช้แทนขั้นตอนวิธี ภาษาธรรมชาติ (Natural languge) เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้พูดและเขียนในชีวิตประจำวัน ข้อเสีย ไม่ชัดเจน ตีความหมายแตกต่างกัน รหัสเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google