งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑.พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีบทบาทในการสถาปนากรุง สุโขทัย เป็นราชธานีของไทยและ สร้างสรรค์ความเจริญให้ชาติไทย เป็นเวลานาน ๒๐๐ ปีเศษแสดงให้ เห็นถึงความเป็นผู้นำของพระองค์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑.พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีบทบาทในการสถาปนากรุง สุโขทัย เป็นราชธานีของไทยและ สร้างสรรค์ความเจริญให้ชาติไทย เป็นเวลานาน ๒๐๐ ปีเศษแสดงให้ เห็นถึงความเป็นผู้นำของพระองค์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑.พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีบทบาทในการสถาปนากรุง สุโขทัย เป็นราชธานีของไทยและ สร้างสรรค์ความเจริญให้ชาติไทย เป็นเวลานาน ๒๐๐ ปีเศษแสดงให้ เห็นถึงความเป็นผู้นำของพระองค์ที่ เห็นความสำคัญของการสมัคร สมานสามัคคีของคนไทยในยามที่ บ้านเมืองคับขัน

3 ได้ทรงขยายอาณาจักรสุโขทัยออกไปอย่าง กว้างขวางมากที่สุกในสมัยสุโขทัย พระองค์ทรงยังคิด ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้แทนอักษรขอมเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ เรียกว่า “ลายสือไทย”และพระองค์ทรงมี บทบาทสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้วาง รากฐานมั่งคงจนกลายเป็นศาสนาประจำ ชาติไทย ๒. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

4

5 ๔. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรง สถาปนาราชวงศ์อู่ทองแห่งกรุงศรี อยุธยาจนกระทั่งอาณาจักรอยุธยา มีความเจริญรุ่งเรือง ทรงนำเอา รูปแบบการปกครองแบบ “จตุสดมภ์” และทรงรับเอาลัทธิ “เทวราชา” มาดัดแปลงให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทย ทำให้พระมหากษัตริย์ทรงมีสถานะ เป็น “สมมุติเทพ”

6 ๕. พระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญเรื่องระบบการปกครอง แผ่นดินจากนั้นแบ่งการปกครองหัวเมืองต่างๆออกเป็นแขวง ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อสะดวกในการกำกับดูแลควบคุม กำลังคน มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนจะมีการปรับปรุง ประเทศเข้าสู่ความทันสมัย

7 ๖. สมเด็จพระสุริโยทัย พระองค์ทรงมีบทบาทกลายเป็นแบบอย่างของสตรีไทยและ คนไทยทั่วไปจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน และสถาบันพระมหากษัตริย์ อนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย วีรสตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

8 ๗. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แสดงออกถึงความ กล้าหาญและความเป็นผู้นำในการปกป้องบ้านเมืองให้พ้นจาก การรุกรานของข้าศึก คือการประกาศอิสรภาพของกรุงศรี อยุธยา และการทำสงครามยุทธหัตถี

9

10

11 ๑o. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระองค์ทรงพยายามฟื้นฟูศิลปวรรณธรรมของไทย

12

13 ๑๒. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถมากทางด้านค้าขายกับ ต่างประเทศ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการลงนามใน สนธิสัญญาทางไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรกกับประเทศ อังกฤษ เรียกว่า “สนธิสัญญาเบอร์นี”

14 ๑๓. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยศึกษาพระไตยปิฏกแล้วทรงแสวงหา ความรู้ในวิชาการโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และวิชาการ ด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คำนวณ ดาราศาสตร์และศาสนาต่างๆ

15

16 ๑๕. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพัฒนากำลังคน ให้มีสติปัญญาเท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลงของโลก ให้มีตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นการกำหนดให้คนไทยทุกคนเข้าเรียนใน ระดับประถมศึกษาครบ ๔ ปี พระองค์ทรงก่อตั้ง สถาบันการศึกษาเช่น โรงเรียนมหาดเล็กหลวง โรงเรียน เพาะช่าง และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี เป็นต้น

17 ๑๖. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ผู้ทรงสละพระราชอำนาจเพื่อปวงชนชาวไทยใน การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์ทรงตระเตรียมที่จะ พระราชทานอำนาจอธิปไตย ให้แก่ราษฎรอยู่แล้ว แต่เมื่อมี คณะราษฏร์แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้า โดยเข้ายึด อำนาจการปกครองแผ่นดิน ทรงละพระบรมเดชานุภาพลง ด้วย ไม่มีพระประสงค์จะให้มีการขัดใจระหว่างชาวไทย ด้วยกัน ทรงเสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงถวาย ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในพิธีสมโภชรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕

18 พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีบทบาทสร้างสรรค์ชาติไทย ๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส ทรงรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับราฎรได้ มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และ ปลูกฝังทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมและศึกษา ค้นคว้าวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ เช่น พงศาวดารสยาม ตำนานประเทศไทย

19 ๒. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องยาไทยและแพทย์ แผนไทย ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ทรงว่าราชการกรม หมอและเป็นนายแพทย์ประจำพระราชสำนัก และ ทรงศึกษาวิชาแพทย์ฝรั่งจนมีความรู้ความสามารถ ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา

20 ๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา เทวะวงศ์วโรปการ พระองค์ทรงมีบทบาททางด้าน การเมืองการปกครองเพื่อให้รอดพ้นจากการ รุกรานของมหาอำนาจ เป็นผลดีต่อการปรับปรุง ประเทศเข้าสู่ความทันสมัย ที่สำคัญมีผลต่อการ ดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อความมั่นคงความ เจริญก้าวหน้าของชาติ

21 ๔. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีผลงานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ ศิลปวัฒนธรรมจำนวนมาก ทรงเป็นปราชญ์คน สำคัญของประเทศ จนได้รับการยกย่อง ว่าเป็น “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

22 ๕. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วัตติวงศ์ ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่างและ ศิลปะจนได้รับการยกย่องให้เป็นบรมครูในการ ช่างและศิลปะ ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ พระอุโบสถวัดราชาธิวาส พระอุโบสถวัด เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทรงดนตรี เช่น ขลุ่ย ระนาด เป็นต้น ผลงานทางด้านจิตกรรม เช่น เพลงเขมร ไทรโยค เพลงมาลัย เป็นต้น

23 ขุนนางและชาวต่างชาติที่มีบทบาทในการ สร้างสรรค์ชาติไทย ๑. ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ช่วยสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างอยุธยากับฝรั่งเศสให้มีความใกล้ชิดและมี ความเข้าใจต่อกันมากยิ่งขึ้น และเป็นหัวหน้าคณะฑูต เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

24 ๒. หม่อมราโชทัย อิศรางกูร ได้ศึกษาภาษาอังกฤษจนสามารถใช้ได้ดีทั้งการพูด และการเขียนซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อราชการแผ่นดิน ดำรงตำแหน่งล่ามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บทกวีนิพนธ์เรื่อง “นิราศลอนดอน” ซึ่งพรรณนาถึงความเจริญทาง ด้านเทคโนโลยี สภาพความเป็นอยู่ ชาวอังกฤษ

25 ๓. สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุรียวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและมีส่วน สำคัญในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้มีความ เจริญรุ่งเรือง เช่นสร้างวังที่เมืองเพชรบุรี เมือง ลพบุรี ขยายถนนบำรุงเมือง เฟื่องนคร สั่งขุดคลอง นครเนื่องเขตต์ และอำนวยการขุดคลองเปรม ประชากร เป็นต้น

26 ๔. ลาลูแบร์ (ชาวฝรั่งเศส) ผู้บันทึกเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาเพื่อ กลับไปรายงานให้ราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศสได้ทรงทราบ บันทึก เหล่านี้กลายเป็นหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษา ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาเป็นอย่า มาก

27 ๕. บาทหลวงปาลเลอกัวซ์ สนใจเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จึงได้เขียนหนังสือว่าด้วยเมืองไทยเป็นภาษา ฝรั่งเศสแปลเป็นภาษาไทยว่า “เล่าเรื่องกรุง สยาม ” มี ๒๑ ตอน เช่น ภูมิประวัติศาสตร์และ ลักษณะการปกครองของกรุงสยาม เมืองขึ้นของ ประเทศสยาม และเรียบเรียง ปทานุกรมฉบับใหญ่ มาก “ศิรพจน์ภาษาไทย” มี ๓ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

28 ๖. หมอบรัดเลย์ (ดร. แดน บีช บรัดเลย์) เป็นผู้บุกเบิกการพิมพ์แห่งสยาม ได้ ออกหนังสือพิมพ์รายเดือน ชื่อ “บางกอกรี คอร์เดอร์” และยังเป็นผู้เผยแพร่ ประวัติศาสตร์ไทย ตำนานไทย ขนบธรรมเนียมไทย ความรู้ในภาษาไทย รวมถึงศาสนาและประเพณีไทยให้ชาว ต่างประเทศได้รู้จักอย่างทั่งถึง

29 ๗. พระยารัษฎานุประดิษฐ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการ ปกครองบ้านเมือง การคมนาคม การค้า ขาย การปราบปรามโจรผู้ร้าย และเป็น บุคคลแรกที่เชิญชวนให้เจ้านายและ ข้าราชการทำสวนยางพาราเพื่อเป็น แบบอย่างแก่ประชาชน

30 ๘. พระยากัลยาณไมตรี (ดร. ฟรานซิส บี. แซร์) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ ของไทยดำเนินการแก้ไขข้อผูกพันที่ไทยมีต่อ ประเทศต่างๆเช่น โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย – ฮังการี เดนมาร์ก เบลเยียม อิตาลี สเปน สวีเดน ญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อให้ได้เอกราช ทางด้านภาษีของไทยกลับคืนมา

31 ๙. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีความสนใจและด้านศึกษาวิชาการ ทางด้านศิลปะ ประติมากรรม และ จิตรกรรม ในการสร้างสรรค์ความ เจริญก้าวหน้าแก่วงการศิลปะของไทย เป็นผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัย ศิลปากร


ดาวน์โหลด ppt ๑.พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีบทบาทในการสถาปนากรุง สุโขทัย เป็นราชธานีของไทยและ สร้างสรรค์ความเจริญให้ชาติไทย เป็นเวลานาน ๒๐๐ ปีเศษแสดงให้ เห็นถึงความเป็นผู้นำของพระองค์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google